3595_0220
3595_0220
kommunefakta
2020-01-29T18:05:00.000Z
no
Asker kommune

Kommunefakta

Asker - 0220 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 61 906 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1775 1660
5-9 år 2262 2070
10-14 år 2242 2142
15-19 år 2090 2109
20-24 år 1823 1646
25-29 år 1472 1407
30-34 år 1548 1674
35-39 år 2088 2122
40-44 år 2275 2238
45-49 år 2331 2338
50-54 år 2323 2378
55-59 år 2101 2022
60-64 år 1822 1656
65-69 år 1352 1427
70-74 år 1313 1367
75-79 år 879 929
80-84 år 509 812
85-89 år 348 488
90-94 år 147 240
95-99 år 23 66
100 år eller eldre 2 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Asker (-2019)
Sverige 879
Litauen 451
Polen 1781
Tyskland 341
Eritrea 280
Somalia 601
Filippinene 346
Irak 317
Pakistan 496
Vietnam 223

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Asker (-2019)
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Asker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 147
Sekundærnæringer 4183
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14682
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2151
Undervisning 2206
Helse- og sosialtjenester 5805
Personlig tjenesteyting 1523

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Asker (-2019)
Aleneboende 320000
Par uten barn 772000
Par med barn 0-17 år 1035000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 489000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Asker (-2019)
Grunnskolenivå 8524
Videregående skolenivå 14172
Universitets- og høgskolenivå, kort 15190
Universitets- og høgskolenivå, lang 9124
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 298

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Asker
Aktivitetstilbud barn og unge 193
Bibliotek 329
Muséer 91
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 137
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1134
Kulturskoler 313
Kommunale kulturbygg 378

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Asker
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 12.7
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.