3595_0214
3595_0214
kommunefakta
2019-02-20T07:17:00.000Z
no
Ås kommune

Kommunefakta

Ås - 0214 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 176 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 578 570
5-9 år 684 647
10-14 år 628 572
15-19 år 610 571
20-24 år 950 1025
25-29 år 866 750
30-34 år 683 611
35-39 år 715 702
40-44 år 691 657
45-49 år 708 685
50-54 år 668 673
55-59 år 613 540
60-64 år 472 437
65-69 år 380 388
70-74 år 373 400
75-79 år 237 264
80-84 år 151 192
85-89 år 111 150
90-94 år 30 69
95-99 år 9 19
100 år eller eldre 3 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ås
Sverige 265
Litauen 218
Polen 517
Tyskland 169
Eritrea 93
Somalia 94
Filippinene 89
Irak 131
Pakistan 125
Vietnam 82

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ås
Selveier 70.1
Andels- / aksjeeier 6.8
Leier 23.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ås
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 1319
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4579
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 720
Undervisning 1287
Helse- og sosialtjenester 1579
Personlig tjenesteyting 432

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ås
Aleneboende 281000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 869000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ås
Grunnskolenivå 3315
Videregående skole-nivå 5368
Universitets- og høgskolenivå kort 4326
Universitets- og høgskolenivå lang 2727
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 85

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ås
Aktivitetstilbud barn og unge 148
Bibliotek 359
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 34
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 523
Musikk- og kulturskoler 367
Kommunale kulturbygg 192

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ås
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 14.2
Grunnskole 21.9
Helse- og omsorg 29.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.