3595_0214
3595_0214
kommunefakta
2020-02-23T09:58:00.000Z
no
Ås kommune

Kommunefakta

Ås - 0214 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 471 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 561 548
5-9 år 681 634
10-14 år 653 608
15-19 år 583 582
20-24 år 961 1051
25-29 år 870 746
30-34 år 687 653
35-39 år 722 703
40-44 år 681 662
45-49 år 727 651
50-54 år 683 690
55-59 år 604 578
60-64 år 488 451
65-69 år 406 386
70-74 år 384 411
75-79 år 256 277
80-84 år 159 195
85-89 år 109 160
90-94 år 35 65
95-99 år 10 21
100 år eller eldre 2 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ås (-2019)
Sverige 264
Litauen 221
Polen 559
Tyskland 173
Eritrea 104
Somalia 96
Filippinene 97
Irak 143
Pakistan 127
Vietnam 89

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ås (-2019)
Selveier 69.1
Andels- / aksjeeier 6.5
Leier 24.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ås (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1365
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4712
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 733
Undervisning 1298
Helse- og sosialtjenester 1668
Personlig tjenesteyting 494

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ås (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 657000
Par med barn 0-17 år 897000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 443000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ås (-2019)
Grunnskolenivå 3285
Videregående skolenivå 5336
Universitets- og høgskolenivå, kort 4513
Universitets- og høgskolenivå, lang 2766
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 94

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ås
Aktivitetstilbud barn og unge 153
Bibliotek 395
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 56
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 681
Kulturskoler 366
Kommunale kulturbygg 201

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ås
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 13.5
Grunnskole 21.9
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.