3595_0906
3595_0906
kommunefakta
2020-01-17T13:55:00.000Z
no
Arendal kommune

Kommunefakta

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 44 904 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1188 1103
5-9 år 1389 1353
10-14 år 1412 1380
15-19 år 1452 1309
20-24 år 1298 1189
25-29 år 1341 1271
30-34 år 1391 1329
35-39 år 1363 1386
40-44 år 1504 1498
45-49 år 1691 1585
50-54 år 1607 1545
55-59 år 1357 1491
60-64 år 1410 1513
65-69 år 1296 1328
70-74 år 1225 1171
75-79 år 644 825
80-84 år 458 532
85-89 år 209 367
90-94 år 87 206
95-99 år 18 57
100 år eller eldre 0 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Arendal (1992-2019)
Sverige 196
Litauen 366
Polen 868
Tyskland 219
Eritrea 235
Somalia 189
Filippinene 177
Irak 262
Pakistan 14
Vietnam 177

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Arendal (1992-2019)
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Arendal (1992-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 4015
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7099
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1358
Undervisning 1778
Helse- og sosialtjenester 4930
Personlig tjenesteyting 764

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Arendal (1992-2019)
Aleneboende 286000
Par uten barn 633000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Arendal (1992-2019)
Grunnskolenivå 9601
Videregående skolenivå 14083
Universitets- og høgskolenivå, kort 8461
Universitets- og høgskolenivå, lang 2797
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 211

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Arendal
Aktivitetstilbud barn og unge 93
Bibliotek 365
Muséer 185
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 170
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 552
Kulturskoler 189
Kommunale kulturbygg 209

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Arendal
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.3
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 11.6
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.