3595_0906
3595_0906
kommunefakta
2018-05-24T13:45:00.000Z
no
Arendal kommune

Kommunefakta

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 44 639 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1203 1145
5-9 år 1389 1381
10-14 år 1379 1343
15-19 år 1463 1335
20-24 år 1353 1157
25-29 år 1351 1321
30-34 år 1350 1332
35-39 år 1394 1356
40-44 år 1567 1513
45-49 år 1693 1595
50-54 år 1530 1539
55-59 år 1401 1479
60-64 år 1392 1529
65-69 år 1328 1269
70-74 år 1116 1146
75-79 år 627 778
80-84 år 424 520
85-89 år 198 371
90-94 år 84 214
95-99 år 17 57
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Arendal
Sverige 179
Litauen 382
Polen 895
Tyskland 221
Eritrea 208
Somalia 194
Filippinene 168
Irak 257
Pakistan 14
Vietnam 180

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Arendal
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Arendal
Jordbruk, skogbruk og fiske 183
Sekundærnæringer 3957
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6964
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1367
Undervisning 1724
Helse- og sosialtjenester 4879
Personlig tjenesteyting 736

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Arendal
Aleneboende 273000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 759000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Arendal
Grunnskolenivå 9839
Videregående skole-nivå 14124
Universitets- og høgskolenivå kort 8121
Universitets- og høgskolenivå lang 2635
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 226

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Arendal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Arendal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 28.9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 7.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.