3595_0118
3595_0118
kommunefakta
2018-11-18T18:06:00.000Z
no
Aremark kommune

Kommunefakta

Aremark - 0118 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 375 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 28
5-9 år 39 37
10-14 år 49 33
15-19 år 46 51
20-24 år 41 23
25-29 år 24 27
30-34 år 28 33
35-39 år 34 30
40-44 år 37 47
45-49 år 57 43
50-54 år 67 67
55-59 år 50 51
60-64 år 63 52
65-69 år 52 36
70-74 år 43 41
75-79 år 29 29
80-84 år 20 21
85-89 år 13 11
90-94 år 5 6
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aremark
Sverige 12
Litauen 3
Polen 3
Tyskland 7
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aremark
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aremark
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 183
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 183
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 54
Helse- og sosialtjenester 126
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aremark
Aleneboende 267000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aremark
Grunnskolenivå 398
Videregående skole-nivå 535
Universitets- og høgskolenivå kort 184
Universitets- og høgskolenivå lang 32
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aremark
Aktivitetstilbud barn og unge 420
Bibliotek 609
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 230
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 604
Musikk- og kulturskoler 580
Kommunale kulturbygg 1155

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aremark
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 6.3
Grunnskole 22.4
Helse- og omsorg 32.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.