3595_1871
3595_1871
kommunefakta
2019-01-16T18:00:00.000Z
no
Andøy kommune

Kommunefakta

Andøy - 1871 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 776 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 117 108
5-9 år 130 101
10-14 år 150 117
15-19 år 154 157
20-24 år 194 161
25-29 år 146 117
30-34 år 114 124
35-39 år 113 107
40-44 år 126 113
45-49 år 168 159
50-54 år 192 181
55-59 år 166 156
60-64 år 169 160
65-69 år 169 148
70-74 år 170 165
75-79 år 103 120
80-84 år 71 92
85-89 år 27 60
90-94 år 21 44
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Andøy
Sverige 21
Litauen 50
Polen 49
Tyskland 27
Eritrea 47
Somalia 50
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Andøy
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Andøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 159
Sekundærnæringer 329
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 587
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 415
Undervisning 222
Helse- og sosialtjenester 469
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Andøy
Aleneboende 276000
Par uten barn 602000
Par med barn 0-17 år 806000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 375000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Andøy
Grunnskolenivå 1417
Videregående skole-nivå 1689
Universitets- og høgskolenivå kort 675
Universitets- og høgskolenivå lang 161
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Andøy
Aktivitetstilbud barn og unge 134
Bibliotek 257
Muséer 82
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 475
Musikk- og kulturskoler 226
Kommunale kulturbygg 68

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Andøy
Sosialsektoren samlet 7.7
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 8.9
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 35.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.