På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1871
3595_1871
kommunefakta
2020-03-30T02:44:00.000Z
no
Andøy kommune

Kommunefakta

Andøy - 1871 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 663 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 96
5-9 år 111 93
10-14 år 137 108
15-19 år 125 138
20-24 år 167 127
25-29 år 154 128
30-34 år 112 108
35-39 år 111 111
40-44 år 128 101
45-49 år 132 142
50-54 år 184 177
55-59 år 172 166
60-64 år 161 143
65-69 år 172 149
70-74 år 169 166
75-79 år 116 131
80-84 år 74 93
85-89 år 40 58
90-94 år 14 31
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Andøy
Sverige 20
Litauen 58
Polen 39
Tyskland 25
Eritrea 22
Somalia 40
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Andøy
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Andøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 162
Sekundærnæringer 349
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 586
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 402
Undervisning 206
Helse- og sosialtjenester 443
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Andøy
Aleneboende 281000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Andøy
Grunnskolenivå 1360
Videregående skolenivå 1664
Universitets- og høgskolenivå, kort 687
Universitets- og høgskolenivå, lang 160
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Andøy
Aktivitetstilbud barn og unge 222
Bibliotek 276
Muséer 90
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 734
Kulturskoler 261
Kommunale kulturbygg 60

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Andøy
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.3
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 9.6
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 37.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.