3595_0429
3595_0429
kommunefakta
2019-02-20T07:25:00.000Z
no
Åmot kommune

Kommunefakta

Åmot - 0429 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 422 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 104 94
5-9 år 101 118
10-14 år 139 114
15-19 år 146 124
20-24 år 241 192
25-29 år 203 120
30-34 år 147 124
35-39 år 93 85
40-44 år 130 142
45-49 år 167 141
50-54 år 157 141
55-59 år 151 126
60-64 år 121 134
65-69 år 144 148
70-74 år 114 122
75-79 år 81 74
80-84 år 52 64
85-89 år 23 52
90-94 år 12 25
95-99 år 4 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åmot
Sverige 23
Litauen 60
Polen 21
Tyskland 33
Eritrea 21
Somalia 16
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmot
Selveier 70.9
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 28.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmot
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 269
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 534
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 505
Undervisning 148
Helse- og sosialtjenester 454
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åmot
Aleneboende 263000
Par uten barn 552000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmot
Grunnskolenivå 1324
Videregående skole-nivå 1456
Universitets- og høgskolenivå kort 720
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmot
Aktivitetstilbud barn og unge 206
Bibliotek 456
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 267
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 21
Musikk- og kulturskoler 286
Kommunale kulturbygg 852

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmot
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 8.4
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 8.3
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.