På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3422
3595_3422
kommunefakta
2020-03-30T03:17:00.000Z
no
Åmot kommune

Kommunefakta

Åmot - 3422 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 356 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 96 85
5-9 år 86 95
10-14 år 124 116
15-19 år 138 121
20-24 år 245 177
25-29 år 227 108
30-34 år 131 113
35-39 år 110 88
40-44 år 97 107
45-49 år 142 143
50-54 år 167 147
55-59 år 143 118
60-64 år 143 146
65-69 år 131 130
70-74 år 120 139
75-79 år 90 82
80-84 år 48 67
85-89 år 33 53
90-94 år 12 24
95-99 år 5 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åmot
Sverige 20
Litauen 53
Polen 25
Tyskland 22
Eritrea 16
Somalia 15
Filippinene 9
Irak 3
Pakistan 4
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmot
Selveier 71.5
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 27.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmot (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 251
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 527
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 513
Undervisning 147
Helse- og sosialtjenester 430
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åmot
Aleneboende 279000
Par uten barn 571000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmot
Grunnskolenivå 1273
Videregående skolenivå 1459
Universitets- og høgskolenivå, kort 720
Universitets- og høgskolenivå, lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmot
Aktivitetstilbud barn og unge 153
Bibliotek 471
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 265
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 24
Kulturskoler 368
Kommunale kulturbygg 859

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmot
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 9.4
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 35.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.