3595_0929
3595_0929
kommunefakta
2020-02-29T11:08:00.000Z
no
Åmli kommune

Kommunefakta

Åmli - 0929 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 836 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åmli (-2019)
Sverige 3
Litauen 4
Polen 31
Tyskland 47
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmli (-2019)
Selveier 86.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmli (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 279
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 169
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 42
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 195
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åmli (-2019)
Aleneboende 277000
Par uten barn 559000
Par med barn 0-17 år 754000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmli (-2019)
Grunnskolenivå 468
Videregående skolenivå 645
Universitets- og høgskolenivå, kort 266
Universitets- og høgskolenivå, lang 60
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmli
Aktivitetstilbud barn og unge 68
Bibliotek 637
Muséer 189
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 11
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 348
Kulturskoler 509
Kommunale kulturbygg 244

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmli
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 10.6
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 9.3
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.