3595_0929
3595_0929
kommunefakta
2018-11-21T19:18:00.000Z
no
Åmli kommune

Kommunefakta

Åmli - 0929 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 851 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 52
5-9 år 47 57
10-14 år 53 49
15-19 år 58 60
20-24 år 64 51
25-29 år 61 48
30-34 år 48 47
35-39 år 55 51
40-44 år 72 52
45-49 år 51 64
50-54 år 69 51
55-59 år 50 53
60-64 år 76 55
65-69 år 65 63
70-74 år 56 46
75-79 år 35 29
80-84 år 20 38
85-89 år 12 13
90-94 år 2 8
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åmli
Sverige 0
Litauen 3
Polen 35
Tyskland 47
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmli
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmli
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 267
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 188
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 42
Undervisning 58
Helse- og sosialtjenester 187
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åmli
Aleneboende 266000
Par uten barn 530000
Par med barn 0-17 år 692000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmli
Grunnskolenivå 474
Videregående skole-nivå 647
Universitets- og høgskolenivå kort 265
Universitets- og høgskolenivå lang 64
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmli
Aktivitetstilbud barn og unge 66
Bibliotek 591
Muséer 273
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 28
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 355
Musikk- og kulturskoler 524
Kommunale kulturbygg 159

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmli
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 9.4
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 9.3
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.