3595_0438
3595_0438
kommunefakta
2020-02-23T10:00:00.000Z
no
Alvdal kommune

Kommunefakta

Alvdal - 0438 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 429 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 75
5-9 år 82 74
10-14 år 84 67
15-19 år 83 78
20-24 år 84 64
25-29 år 75 56
30-34 år 65 67
35-39 år 52 66
40-44 år 75 60
45-49 år 75 82
50-54 år 81 78
55-59 år 89 95
60-64 år 84 75
65-69 år 81 60
70-74 år 59 51
75-79 år 40 57
80-84 år 23 27
85-89 år 12 34
90-94 år 17 15
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alvdal (-2019)
Sverige 4
Litauen 17
Polen 23
Tyskland 10
Eritrea 22
Somalia 17
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alvdal (-2019)
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alvdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 142
Sekundærnæringer 354
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 338
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 103
Helse- og sosialtjenester 272
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alvdal (-2019)
Aleneboende 286000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 847000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alvdal (-2019)
Grunnskolenivå 471
Videregående skolenivå 957
Universitets- og høgskolenivå, kort 382
Universitets- og høgskolenivå, lang 64
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alvdal
Aktivitetstilbud barn og unge 1
Bibliotek 609
Muséer 501
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 281
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 577
Kulturskoler 559
Kommunale kulturbygg 78

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alvdal
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 9.1
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 35.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.