3595_0438
3595_0438
kommunefakta
2019-02-23T23:17:00.000Z
no
Alvdal kommune

Kommunefakta

Alvdal - 0438 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 418 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 75
5-9 år 82 74
10-14 år 84 67
15-19 år 83 78
20-24 år 84 64
25-29 år 75 56
30-34 år 65 67
35-39 år 52 66
40-44 år 75 60
45-49 år 75 82
50-54 år 81 78
55-59 år 89 95
60-64 år 84 75
65-69 år 81 60
70-74 år 59 51
75-79 år 40 57
80-84 år 23 27
85-89 år 12 34
90-94 år 17 15
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alvdal
Sverige 4
Litauen 18
Polen 25
Tyskland 12
Eritrea 23
Somalia 18
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alvdal
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alvdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 132
Sekundærnæringer 340
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 301
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 46
Undervisning 117
Helse- og sosialtjenester 298
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alvdal
Aleneboende 279000
Par uten barn 602000
Par med barn 0-17 år 802000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alvdal
Grunnskolenivå 477
Videregående skole-nivå 949
Universitets- og høgskolenivå kort 380
Universitets- og høgskolenivå lang 72
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alvdal
Aktivitetstilbud barn og unge 13
Bibliotek 656
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 90
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 433
Musikk- og kulturskoler 589
Kommunale kulturbygg 44

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alvdal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 9.5
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.