På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5403
3595_5403
kommunefakta
2020-03-30T03:28:00.000Z
no
Alta kommune

Kommunefakta

Alta - 5403 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 789 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 648 606
5-9 år 629 726
10-14 år 679 663
15-19 år 774 691
20-24 år 867 749
25-29 år 829 779
30-34 år 748 722
35-39 år 639 594
40-44 år 613 524
45-49 år 789 774
50-54 år 707 744
55-59 år 604 617
60-64 år 537 501
65-69 år 527 465
70-74 år 424 430
75-79 år 246 270
80-84 år 173 188
85-89 år 87 127
90-94 år 24 62
95-99 år 1 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alta
Sverige 92
Litauen 89
Polen 277
Tyskland 59
Eritrea 51
Somalia 40
Filippinene 78
Irak 12
Pakistan 12
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alta
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 7.2
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alta (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 423
Sekundærnæringer 2262
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3533
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 582
Undervisning 1093
Helse- og sosialtjenester 2263
Personlig tjenesteyting 427

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alta
Aleneboende 310000
Par uten barn 682000
Par med barn 0-17 år 885000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 452000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alta
Grunnskolenivå 5027
Videregående skolenivå 5670
Universitets- og høgskolenivå, kort 4128
Universitets- og høgskolenivå, lang 1046
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alta
Aktivitetstilbud barn og unge 242
Bibliotek 269
Muséer 55
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 291
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 928
Kulturskoler 272
Kommunale kulturbygg 307

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alta
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 3.9
Kultursektoren, kommune 5.3
Barnehage 10
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.