3595_1820
3595_1820
kommunefakta
2018-11-15T20:42:00.000Z
no
Alstahaug kommune

Kommunefakta

Alstahaug - 1820 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 472 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 190 194
5-9 år 213 204
10-14 år 242 192
15-19 år 260 240
20-24 år 239 240
25-29 år 244 227
30-34 år 237 211
35-39 år 185 201
40-44 år 195 218
45-49 år 268 289
50-54 år 267 250
55-59 år 233 241
60-64 år 260 250
65-69 år 236 248
70-74 år 209 197
75-79 år 126 136
80-84 år 69 98
85-89 år 43 45
90-94 år 18 27
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Sverige 17
Litauen 42
Polen 118
Tyskland 27
Eritrea 103
Somalia 28
Filippinene 50
Irak 30
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alstahaug
Jordbruk, skogbruk og fiske 158
Sekundærnæringer 555
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1225
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 211
Undervisning 318
Helse- og sosialtjenester 1007
Personlig tjenesteyting 94

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Aleneboende 269000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Grunnskolenivå 1853
Videregående skole-nivå 2346
Universitets- og høgskolenivå kort 1333
Universitets- og høgskolenivå lang 376
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Aktivitetstilbud barn og unge 142
Bibliotek 366
Muséer 356
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 166
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 469
Musikk- og kulturskoler 290
Kommunale kulturbygg 1481

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 5.8
Barnehage 9.4
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.