3595_1504
3595_1504
kommunefakta
2019-02-16T21:42:00.000Z
no
Ålesund kommune

Kommunefakta

Ålesund - 1504 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 47 886 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1379 1291
5-9 år 1510 1377
10-14 år 1498 1363
15-19 år 1523 1435
20-24 år 1747 1555
25-29 år 1851 1624
30-34 år 1761 1595
35-39 år 1677 1543
40-44 år 1680 1491
45-49 år 1728 1608
50-54 år 1601 1425
55-59 år 1423 1398
60-64 år 1347 1334
65-69 år 1148 1232
70-74 år 1027 1039
75-79 år 569 669
80-84 år 405 542
85-89 år 238 454
90-94 år 90 237
95-99 år 24 66
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ålesund
Sverige 168
Litauen 772
Polen 1066
Tyskland 182
Eritrea 111
Somalia 146
Filippinene 224
Irak 86
Pakistan 49
Vietnam 136

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ålesund
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 8.6
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ålesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 363
Sekundærnæringer 4715
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9903
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1079
Undervisning 1898
Helse- og sosialtjenester 5535
Personlig tjenesteyting 825

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ålesund
Aleneboende 287000
Par uten barn 644000
Par med barn 0-17 år 846000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ålesund
Grunnskolenivå 9374
Videregående skole-nivå 14035
Universitets- og høgskolenivå kort 10247
Universitets- og høgskolenivå lang 3199
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 233

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ålesund
Aktivitetstilbud barn og unge 39
Bibliotek 196
Muséer 74
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 104
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 453
Musikk- og kulturskoler 279
Kommunale kulturbygg 125

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ålesund
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 11.8
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.