3595_1504
3595_1504
kommunefakta
2020-01-26T21:45:00.000Z
no
Ålesund kommune

Kommunefakta

Ålesund - 1504 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 48 568 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1382 1319
5-9 år 1526 1363
10-14 år 1510 1405
15-19 år 1539 1421
20-24 år 1735 1523
25-29 år 1840 1627
30-34 år 1791 1621
35-39 år 1705 1552
40-44 år 1661 1549
45-49 år 1767 1549
50-54 år 1609 1468
55-59 år 1472 1414
60-64 år 1380 1346
65-69 år 1144 1259
70-74 år 1054 1070
75-79 år 638 715
80-84 år 409 529
85-89 år 237 425
90-94 år 93 258
95-99 år 21 66
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ålesund (1977-2019)
Sverige 174
Litauen 807
Polen 1096
Tyskland 192
Eritrea 143
Somalia 157
Filippinene 228
Irak 95
Pakistan 51
Vietnam 144

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ålesund (1977-2019)
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 8.5
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ålesund (1977-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 369
Sekundærnæringer 4798
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 10084
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1110
Undervisning 1912
Helse- og sosialtjenester 5670
Personlig tjenesteyting 852

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ålesund (1977-2019)
Aleneboende 296000
Par uten barn 667000
Par med barn 0-17 år 877000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 432000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ålesund (1977-2019)
Grunnskolenivå 9268
Videregående skolenivå 14132
Universitets- og høgskolenivå, kort 10426
Universitets- og høgskolenivå, lang 3341
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 241

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ålesund
Aktivitetstilbud barn og unge 64
Bibliotek 218
Muséer 89
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 96
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 460
Kulturskoler 288
Kommunale kulturbygg 156

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ålesund
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 11.9
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.