3595_0619
3595_0619
kommunefakta
2020-02-23T09:20:00.000Z
no
Ål kommune

Kommunefakta

Ål - 0619 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 667 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 91 92
5-9 år 132 121
10-14 år 163 152
15-19 år 143 169
20-24 år 152 128
25-29 år 121 107
30-34 år 122 113
35-39 år 115 124
40-44 år 135 126
45-49 år 166 165
50-54 år 167 149
55-59 år 170 164
60-64 år 166 166
65-69 år 149 148
70-74 år 135 134
75-79 år 71 105
80-84 år 63 71
85-89 år 32 71
90-94 år 20 35
95-99 år 5 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ål (-2019)
Sverige 17
Litauen 4
Polen 165
Tyskland 8
Eritrea 60
Somalia 14
Filippinene 6
Irak 6
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ål (-2019)
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ål (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 664
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 736
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 126
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 490
Personlig tjenesteyting 91

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ål (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 847000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ål (-2019)
Grunnskolenivå 911
Videregående skolenivå 1809
Universitets- og høgskolenivå, kort 811
Universitets- og høgskolenivå, lang 196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ål
Aktivitetstilbud barn og unge 207
Bibliotek 560
Muséer 158
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 520
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 310
Kulturskoler 695
Kommunale kulturbygg 635

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ål
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 10.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 6.2
Grunnskole 15.8
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.