3595_5016
3595_5016
kommunefakta
2018-11-21T19:37:00.000Z
no
Agdenes kommune

Kommunefakta

Agdenes - 5016 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 702 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 33
5-9 år 43 40
10-14 år 47 47
15-19 år 41 53
20-24 år 64 47
25-29 år 42 37
30-34 år 40 35
35-39 år 40 30
40-44 år 39 40
45-49 år 56 65
50-54 år 57 59
55-59 år 76 63
60-64 år 70 45
65-69 år 48 49
70-74 år 56 59
75-79 år 36 32
80-84 år 28 39
85-89 år 18 26
90-94 år 6 18
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Agdenes
Sverige 8
Litauen 49
Polen 8
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Agdenes
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Agdenes (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 189
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 204
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 46
Helse- og sosialtjenester 185
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Agdenes
Aleneboende 244000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 716000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Agdenes
Grunnskolenivå 452
Videregående skole-nivå 672
Universitets- og høgskolenivå kort 216
Universitets- og høgskolenivå lang 48
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Agdenes
Aktivitetstilbud barn og unge 20
Bibliotek 248
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 40
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1239
Musikk- og kulturskoler 608
Kommunale kulturbygg 512

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Agdenes
Sosialsektoren samlet 1.2
Barnevern 0.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 10.9
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7.3
Grunnskole 16.2
Helse- og omsorg 36.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.