På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5016
3595_5016
kommunefakta
2019-01-16T17:04:00.000Z
no
Agdenes kommune

Kommunefakta

Agdenes - 5016 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 702 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 33
5-9 år 43 40
10-14 år 47 47
15-19 år 41 53
20-24 år 64 47
25-29 år 42 37
30-34 år 40 35
35-39 år 40 30
40-44 år 39 40
45-49 år 56 65
50-54 år 57 59
55-59 år 76 63
60-64 år 70 45
65-69 år 48 49
70-74 år 56 59
75-79 år 36 32
80-84 år 28 39
85-89 år 18 26
90-94 år 6 18
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Agdenes
Sverige 8
Litauen 49
Polen 8
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Agdenes
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Agdenes (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 189
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 204
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 46
Helse- og sosialtjenester 185
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Agdenes
Aleneboende 248000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Agdenes
Grunnskolenivå 452
Videregående skole-nivå 672
Universitets- og høgskolenivå kort 216
Universitets- og høgskolenivå lang 48
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Agdenes
Aktivitetstilbud barn og unge 20
Bibliotek 248
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 40
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1239
Musikk- og kulturskoler 608
Kommunale kulturbygg 512

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Agdenes
Sosialsektoren samlet 1.2
Barnevern 0.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 10.9
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 7.3
Grunnskole 16.2
Helse- og omsorg 36.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.