3595_5018
3595_5018
kommunefakta
2020-02-23T10:00:00.000Z
no
Åfjord kommune

Kommunefakta

Åfjord - 5018 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 339 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 97 87
5-9 år 70 66
10-14 år 88 84
15-19 år 121 103
20-24 år 128 111
25-29 år 120 101
30-34 år 81 61
35-39 år 53 55
40-44 år 82 92
45-49 år 114 122
50-54 år 146 128
55-59 år 133 96
60-64 år 104 108
65-69 år 115 103
70-74 år 86 105
75-79 år 81 74
80-84 år 42 65
85-89 år 34 39
90-94 år 13 23
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åfjord (2018-2019)
Sverige 7
Litauen 15
Polen 43
Tyskland 9
Eritrea 9
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åfjord (2018-2019)
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åfjord (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 237
Sekundærnæringer 392
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 450
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71
Undervisning 146
Helse- og sosialtjenester 352
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åfjord (2018-2019)
Aleneboende 271000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 433000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åfjord (2018-2019)
Grunnskolenivå 824
Videregående skolenivå 1322
Universitets- og høgskolenivå, kort 456
Universitets- og høgskolenivå, lang 87
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 140
Bibliotek 394
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 497
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 16
Kulturskoler 748
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åfjord
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 9.9
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.