3595_5018
3595_5018
kommunefakta
2018-06-18T07:17:00.000Z
no
Åfjord kommune

Kommunefakta

Åfjord - 5018 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 288 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 94 84
5-9 år 63 57
10-14 år 98 88
15-19 år 123 104
20-24 år 124 107
25-29 år 104 88
30-34 år 79 56
35-39 år 58 57
40-44 år 82 98
45-49 år 120 122
50-54 år 143 115
55-59 år 127 91
60-64 år 105 116
65-69 år 114 108
70-74 år 92 96
75-79 år 70 68
80-84 år 51 69
85-89 år 26 36
90-94 år 12 24
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åfjord
Sverige 13
Litauen 16
Polen 39
Tyskland 4
Eritrea 6
Somalia 0
Filippinene 13
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Bolig

Arbeid og utdanning

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Innbyggere per kinosete, Tall kan ikke vises for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Helse

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke vises for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 3.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.5
Grunnskolesektor 15.1
Helse- og omsorg 24

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.