Skatt for personer

Til toppen

08564: Oversiktstall fra skatteoppgjøret for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) 2006 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Toppskatt-/trinnskattegrunnlag , Alminnelig inntekt etter særfradrag , Personinntekt lønn ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra. Skattefradrag for alderspensjonister og skattereduksjon, overgangsregler pensjon er nye skattefradrag fra 2011. Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning. Fra 2012 er personinntekt primærnæring splittet slik at personinntekt jord og skog er flyttet til annen næring. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner. Trinnskattegrunnlag het før 2016 toppskattegrunnlag. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

skatteligning - oversyn

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon, opphørte fra og med 2014