Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08564: Oversiktstall fra skatteoppgjøret for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) 2006 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
12.12.2023 08:00
Alle personer med beløp:
personer
Millioner kroner for alle personer:
mill. kr
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
kr
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
personer
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre:
mill. kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
kr
Alle personer med beløp:
31.12.
Millioner kroner for alle personer:
31.12.
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
31.12.
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre:
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Toppskatt-/trinnskattegrunnlag , Alminnelig inntekt etter særfradrag , Personinntekt lønn ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra. Skattefradrag for alderspensjonister og skattereduksjon, overgangsregler pensjon er nye skattefradrag fra 2011. Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning. Fra 2012 er personinntekt primærnæring splittet slik at personinntekt jord og skog er flyttet til annen næring. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner. Trinnskattegrunnlag het før 2016 toppskattegrunnlag. Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

skatteligning - oversyn

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon

Skattereduksjon, overgangsregler pensjon, opphørte fra og med 2014