Skatt for personer

Statistikk

Inntekter, personlig næringsdrivende
Statistikken viser skattesystemets virkemåte for personlige næringsdrivende
Skatt for personer
Statistikken gir en oversikt over skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig formue, samt skatter og skattefradrag, for personer med et skatteforhold til Norge
Arveavgift
Formålet er å utarbeide statistikk som belyser arveavgiftssystemets virkemåte og fordelingseffekter.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
 1. Skattepolitikkens bidrag til omfordeling. Impact case forskning

  Dette notat beskriver hvordan SSBs skatteberegningsmodeller (LOTTE-modellene) har blitt benyttet til å vurdere hvordan innrettingen av skattesystemet har påvirket fordelingen av inntekt under ulike regjeringer de siste 20 årene.

 2. Sterkest vekst i utbetalt lønn blant yngre i 2023

  I 2023 økte utbetalt lønn med 5 prosent i gjennomsnitt.

 3. Vekst i statens inntekter fra personskatt i 2022

  I 2022 var det en beskjeden vekst i sum fastsatt skatt for personer. Dette skyldes økte inntektsfradrag for gjeldsrenter og fall i kapitalinntekter. Samtidig førte endrede satser til at fellesskatten, trinnskatten og formuesskatten til staten vokste prosentvis mer enn fastsatt skatt.

 4. Skatteberegningsmodeller tilhørende LOTTE-familien

  Beslutningstakerne har behov for informasjon om hvordan endringer i skattesystemet påvirker skatteinntekter og inntektsfordelingen.

 5. Sekundærboliger eies i økende grad av eldre og formuende

  Mellom 2010 og 2021 har gruppen som eier sekundærboliger blitt eldre og relativt mer formuende i forhold til øvrig befolkning. Vi ser også tegn til at det er blitt mer vanlig å leie ut sekundærboliger.

 6. Beskatning av rike og kostnadene ved å drive inn skatter

  Piketty (2013) anbefalte en global formuesskatt for å omfordele inntekt. Sentral skattelitteratur støtter imidlertid ikke en slik anbefaling, se Auerbach og Hassett (2015).

 7. Beskatning av rike og insentiver til å investere i Norge

  I forsknings- og fagøkonomisk litteratur finner jeg ikke en beskrivelse av hvordan det norske skattesystemet, med selskapsskatt og formuesskatt med verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital, kan tilpasses for å omfordele fra de rike uten å påvirke insentiver til å investere i næringslivet.

 8. Rekordstore utbytter i 2021 ga sterk vekst i skatteinntektene

  Skatteytere i Norge betalte inn 13,7 prosent mer i personskatt i 2021 sammenlignet med året før. Årsaken er at de med størst formue tok ut svært mye utbytte før det kom endringer i skattesatsen i 2022.

 9. Sterk økning i lønn og honorarer i 2021

  Tall fra den forhåndsutfylte skattemeldingen viser at summen av lønn og honorarer økte 6,2 prosent i koronapandemiens andre år. Samtidig fortsatte det omfattende mottaket av dagpenger.

 10. Public disclosure of tax information: Compliance tool or social network?

  Norge har lange tradisjoner for offentliggjøring av skattelister, med begrunnelse i at åpenhet og transparens er viktig for tilliten til skattesystemet.

 11. Vekst i bruttoinntekten i 2020

  I pandemiåret 2020 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 2,9 prosent for bosatte 17 år og eldre. Dette er henholdsvis 0,8 og 0,2 prosentpoeng svakere nominell og reell vekst enn i 2019, men klart høyere enn i bunnåret 2016.

 12. Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

  Det er store regionale forskjeller både i boligverdi og verdiendring over tid, og primær- og sekundærboliger har hatt en ulik verdiutvikling de senere årene. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene.

 13. A wealth tax at work

  Norge er et av få land i verden med en årlig skatt på formue og denne er stadig gjenstand for debatt. Debatten dreier seg primært om fordelingseffekter og eventuelle uheldige adferdsendringer knyttet til økonomisk effektivitet, slik som effekter på sparing, investering og entreprenørskap.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for personer.