Skatt for personer

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Sterk økning i lønn og honorarer i 2021

Tall fra den forhåndsutfylte skattemeldingen viser at summen av lønn og honorarer økte 6,2 prosent i koronapandemiens andre år. Samtidig fortsatte det omfattende mottaket av dagpenger.

Public disclosure of tax information: Compliance tool or social network?

Norge har lange tradisjoner for offentliggjøring av skattelister, med begrunnelse i at åpenhet og transparens er viktig for tilliten til skattesystemet.

Vekst i bruttoinntekten i 2020

I pandemiåret 2020 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 2,9 prosent for bosatte 17 år og eldre. Dette er henholdsvis 0,8 og 0,2 prosentpoeng svakere nominell og reell vekst enn i 2019, men klart høyere enn i bunnåret 2016.

Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

Det er store regionale forskjeller både i boligverdi og verdiendring over tid, og primær- og sekundærboliger har hatt en ulik verdiutvikling de senere årene. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene.

A wealth tax at work

Norge er et av få land i verden med en årlig skatt på formue og denne er stadig gjenstand for debatt. Debatten dreier seg primært om fordelingseffekter og eventuelle uheldige adferdsendringer knyttet til økonomisk effektivitet, slik som effekter på sparing, investering og entreprenørskap.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skatt for personer.