Sametingsvalet

Oppdatert: October 27, 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Godkjende røyster i alt
Godkjende røyster i alt
2021
13 834

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka og blanke røyster, etter valkrins
Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka og blanke røyster, etter valkrins
2021
Godkjende røysterGodkjende røyster valtingGodkjende røyster, førehandVraka røysterVraka røyster på valtingVraka røyster på førehandBlanke røysterBlanke røyster på valtingBlanke røyster på førehand
Heile landet13 8344 6739 16146838250101149
Østre valkrins1 8957781 117321351520
Ávjovári valkrins2 8511 1891 662330371819
Nordre valkrins2 1346481 486927401426
Gáisi valkrins1 9939441 049404382315
Vesthavet valkrins1 41247993340419109
Sørsamisk valkrins9771967811001021615
Sør-Noreg valkrins2 5724392 13313112601545
Standardteikn i tabellar
Sametingsvalet. Godkjente røyster, etter parti/valliste og valkrins
Sametingsvalet. Godkjente røyster, etter parti/valliste og valkrins
2021
Godkjende røyster
Heile landetØstre valkrinsÁvjovári valkrinsNordre valkrinsGáisi valkrinsVesthavet valkrinsSørsamisk valkrinsSør-Noreg valkrins
Heile landet13 8341 8952 8512 1341 9931 4129772 572
Arbeiderpartiet2 081428282315270192202392
Fremskrittspartiet66070512081294930123
Høyre5967688866112248115
Senterpartiet1 32623733115719016179171
Sosialistisk Venstreparti00000000
Árja7381831827510900189
Nordkalottfolket2 52926449877834117693379
Norske Samers Riksforbund4 414491712441749588525908
Sámeálbmot Bellodat Samefolkets parti772791897468670295
Samenes Folkeforbund (tidl Samenes Valgforbund)2006700765700
Siella00000000
Fastboende Liste / Guovdageainnu Dálon searvi00000000
Fastboendes Liste på Sametinget00000000
Johttisápmelaccaid listu00000000
Jiehkkevárri00000000
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste00000000
Sámieana00000000
Samedemokratene og Siella00000000
Åarjel-Saemiej Gielh00000000
Ávjovári Daloniid Listu189018900000
Ávjovári Johttisápmelaccaid Listu329032900000
Standardteikn i tabellar
Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar, og valdeltaking, etter valkrins
Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar, og valdeltaking, etter valkrins
2021
Personar med røysterettGodkjende røystegjevingar i altGodkjende røystegjevingar på valtingGodkjende røystegjevingar på førehandValdeltaking (prosent)
Heile landet20 54113 8744 6779 19768,6
Østre valkrins2 5561 9287981 13075,5
Ávjovári valkrins3 7682 9131 2301 68377,3
Nordre valkrins3 1142 0055231 48269,8
Gáisi valkrins3 1362 0019301 07164,8
Vesthavet valkrins2 1711 40555485165,9
Sørsamisk valkrins1 5201 01120580666,5
Sør-Noreg valkrins4 2762 6114372 17461,6
Standardteikn i tabellar
Sametingsvalet. Representantar og godkjente røyster per representant, etter valdistrikt
Sametingsvalet. Representantar og godkjente røyster per representant, etter valdistrikt
2021
RepresentantarGodkjende røyster pr. representant
I alt39355
Østre valkrins5379
Ávjovári valkrins7407
Nordre valkrins6356
Gáisi valkrins6332
Vesthavet valkrins5282
Sørsamisk valkrins4244
Sør-Noreg valkrins6429
Standardteikn i tabellar
Sametingsvalet. Valde Representantar, etter parti/valliste, kjønn og valkrins
Sametingsvalet. Valde Representantar, etter parti/valliste, kjønn og valkrins
2021Østre valkrinsÁvjovári valkrinsNordre valkrinsGáisi valkrinsVesthavet valkrinsSørsamisk valkrinsSør-Noreg valkrins
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Arbeiderpartiet10011010101010
Fremskrittspartiet00001000000000
Nordkalottfolket01201201010010
Norske Samers Riksforbund20110121211221
Sámeálbmot Bellodat Samefolkets parti00000000000001
Senterpartiet01100010000000
Ávjovári Johttisápmelaccaid Listu00010000000000
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken viser personar med røysterett, valdeltaking og røyster etter parti/vallister frå sametingsvala. Tidsseriar attende til 2005.

Kven kan røysta ved sametingsvalet? For å kunne røysta ved sametingsvalet, må ein registrera seg i sametinget sitt valmanntal. Alle samar frå Noreg som er over 18 år eller fyller 18 år i valåret, har rett til å registrere seg i sametinget sitt valmanntal. Alle som avgjer erklæring om at dei oppfattar seg sjølv som same, og som anten a) har samisk som heimespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforeldre med samisk som heimespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntalet kan krevje seg innført i samemanntalet. Samar som er statsborgarar i andre nordiske land kan registrere seg i samemanntalet dersom dei 30. juni i valåret står innført i folkeregisteret som busette i Noreg. Samar som ikkje er frå eit nordisk land, kan registrere seg i sametinget sitt valmanntal dersom dei har stått innført i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen. Sametinget sitt valmanntal er knytt opp mot folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressa 30. juni i valåret som vert registrert i sametinget sitt valmanntal, og som vert nytta ved sametingsvalet.

7 valkrinsar og 39 representantar Ved sametingsval er landet delt inn i 7 valkrinsar. Det er vald inn totalt 39 representantar frå dei 7 ulike valkrinsane. Dette er fire færre i høve til for fire år sidan.

Valkrinsar ved sametingsval er gruppert på fylgjande måte:

2009

 1. Østre
 2. Àvjovàri
 3. Nordre
 4. Gàisi
 5. Vesthavet
 6. Sørsamisk
 7. Sør-Noreg

2005

 1. Varanger
 2. Tana
 3. Karasjok
 4. Kautokeino
 5. Porsanger
 6. Alta/Kvalsund
 7. Nord-Troms
 8. Midt-Troms
 9. Sør-Troms
 10. Nordre Nordland
 11. Midtre Nordland
 12. Sørsameområdet
 13. Sør-Noreg

Namn: Sametingsvalet

Emne: Valg

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for befolkningsstatistikk

Tabellane fordelar seg på 7 sametingsvalkrinsar.

Kvart fjerde år (valår)

Ikkje relevant

Statistikkfila vert langtidslagra i SSB samt hjå NSD - Norsk senter for forskningsdata til forskningsføremål.

Føremålet er å laga offisiell statistikk frå sametingsvalet. Den fyrste offisielle statistikken over sametingsval vart publisert i 2005.

Dei politiske partia er flittige brukarar av statistikken, likeeins journalister. Statistikken vert òg nytta av departementa for å rekna ut partistønad, og av kommunar og fylkeskommunar. Særskild studentar, som studerar statsvitskap, og valforskarer er andre brukergrupper. Statistikk fra sametingsval vert òg etterspurd frå journalistar, forskarar og studentar i andre land.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant

Samevalførskrifta § 85.

Ikkje relevant

Statistikken omfattar resultat frå valet i alle kommunar som har registrert personar som står oppførd i sametinget sitt valmanntal. Det vert henta inn tal for personar med røysterett, kor mange som røysta både på førehand (for kommunar som har under 30 røysteføre er det berre førhandsrøystegjeving) og valting, vraka røyster og kor mange godkjende røyster som ble gjevne på dei einskilde partia. Fordeling av mandat etter parti og valkrins.

Ved valet i 2005 fekk SSB datagrunnlaget frå Ergo Group. Frå og med Sametingsvalet 2009, internett-skjema som vert sendt inn frå dei 7 samiske valkrinsane direkte til SSB.

Totalteljing.

Dei sju samiske valkrinsane sender inn alle valdata via eit internettskjema direkte til SSB.

Maskinelle kontrollar ved registrering av tal, hovudsakeleg sumkontrollar og logiske samanhengar.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

SSB publiserte statistikk for sametingsvalet for fyrste gang i 2005.

Mengda avgjevne og vraka røyster er i einskilde kommunar usikre. Dette skuldast ugrannsemd ved føring av valbok og feil i avkryssningsmanntalet. Misoppfattingar vedrørande omgrepa vraka røystegjevingar/vraka røyster førekjem. Ei vraka røystegjeving framkjem ved at ein person møtar opp, men får av ulike årsaker ikkje si røystegjeving godkjend. Då skal det heller ikkje verta kryssa av i manntalet og mengda slike røyster skal normalt ikkje takast med i statistikken. Det vert jamvel protokollert og i nokre høve på feil plass under vraka røyster (røystesetlar). Ved revidering må avgjevne og vraka røyster i nokre høve verta justert/retta etter skjønn der kommunane ikkje klårar å finna ut av feila.

Ikkje relevant
Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42