Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Oppdatert: 3. juli 2023

Neste oppdatering: 11. januar 2024

Listekandidater
Listekandidater
2023
53 306
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter politisk parti og kjønn
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter politisk parti og kjønn
2023
Begge kjønnMennKvinner
I alt53 30630 83922 467
Arbeiderpartiet8 5254 3664 159
Fremskrittspartiet4 3523 1611 191
Høyre7 2324 6322 600
Kristelig Folkeparti3 3161 8531 463
Senterpartiet7 4404 3903 050
Sosialistisk Venstreparti4 8502 1382 712
Venstre4 0672 3371 730
Miljøpartiet de Grønne2 5301 3301 200
Pensjonistpartiet840505335
Rødt3 0521 4861 566
Andre lister7 1024 6412 461
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn
  Kommunestyre- og fylkestingsvalg. Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste, alder og kjønn
  2023
  I alt18-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år eller eldre
  MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
  I alt53 3062 6432 4283 9273 5705 6174 5597 3395 30611 3136 604
  Arbeiderpartiet8 5253845055055936828131 1131 1361 6821 112
  Fremskrittspartiet4 3522571303181644762028813221 229373
  Høyre7 2324082845173518375711 2817671 589627
  Kristelig Folkeparti3 316160137198197310271405305780553
  Senterpartiet7 4404514276506168436431 0307041 416660
  Sosialistisk Venstreparti4 8501662502914423565273414539841 040
  Venstre4 067236202287270532345551410731503
  Miljøpartiet de Grønne2 53091140234256375348290248340208
  Norges Kommunistiske Parti4021531131203
  Pensjonistpartiet840459723185137418268
  Rødt3 052139136283285292328205286567531
  Andre lister7 0623452116303868904921 1886371 557726
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser kandidater, representanter, ordførere og formannsskapsmedlemmer etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Tallene finnes for fylker og kommuner med tidsserier tilbake til 1945.

Det spørres om kandidaten stilte på listen til forrige lokalvalg, hvilken plassering på listen, om vedkommende har stemmetillegg. Det blir også koblet på opplysninger om landbakgrunn, kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og næring via fødselsnummer.

Ordførers/varaordførers, fylkesordførers/varaordførers parti

Vedkommende vil her være ført opp under det parti/liste som han/hun ble valgt inn i kommunestyret på. Ble vedkommende valgt inn på en fellesliste, lokal liste eller andre lister, vil han/hun bli telt med under respektive felleslister, lokale lister eller andre lister, uavhengig av partitilhørighet ellers. Det samme gjelder kommunestyremedlemmer og formannskaps/fylkesutvalgsmedlemmer.

Gjenvalgte medlemmer av og formannskapet/fylkesutvalget

Formannskapsmedlem/fylkesutvalgsmedlem regnes som gjenvalgt dersom han/hun var medlem av det sittende formannskap/fylkesutvalg på valgdagen.

Standard for fylkesinndeling

Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk

Standard for yrkesgruppering

Standard for utdanningsgruppering

Standard for lønnsgruppering

Bruttoinntekt

01 - Under 100 000

02 - 100 000-199 999

03 - 200 000-299 999

04 - 300 000-399 999

05 - 400 000-499 999

06 - 500 000-599 999

07 - 600 000-699 999

08 - 700 000-799 999

09 - 800 000-899 999

10 - 900 000-999 999

11 - 1 mill. og over

Yrkesinntekt

01 - Under 100 000

02 - 100 000-199 999

03 - 200 000-299 999

04 - 300 000-399 999

05 - 400 000-499 999

06 - 500 000-599 999

07 - 600 000-699 999

08 - 700 000-799 999

09 - 800 000-899 999

10 - 900 000-999 999

11 - 1 mill. og over

Navn: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
Emne: Valg

11. januar 2024

Seksjon for befolkningsstatistikk

For kommunestyrevalget: Kommunenivå og landsdeler.

For fylkestingsvalget: Fylkesnivå.

Hvert 4. år (valgår)

Ikke relevant

Statistikkfilene langtidslagres i SSB. Avidentifiserte mikrodata lånes ut til forskning.

Formålet er å lage offisiell statistikk om partiene og listenes kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg forut for selve valget. Etter konstitueringen i kommunestyrene og fylkestingene produseres det offisiell statistikk om hvem som blir valgt inn som representanter i kommunestyrene og fylkestingene, samt fra ordfører- og formannskapsvalgene og fylkesordfører- og fylkesutvalgsvalgene. Fra og med 2003 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle representantene slik at det kan kobles på ulike variabler, fra og med 2007 gjelder dette også listekandidatene.

Statistikken brukes av departementene, kommuner og fylkeskommuner. Journalister i lokale- og riksmedier er viktige brukere. De politiske partiene og interesseorganisasjoner er andre viktige brukergrupper. Studenter og skolelever, bloggere, forskere og generelt politisk interesserte borgere er andre brukergrupper.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikk om kommune og fylkestingsvalget blir publisert valgnatten på Valgportalen: valg.no. På hjemmesider for kommuner publiseres gjerne opplysninger for egen kommune. Den offisielle statistikken for Kommunestyre- og fylkestingsvalget publisert av SSB inngår i et valgstatistisk system sammen med statistikk for stortingsvalg, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 10 og 20

Ikke relevant

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets kommunestyrer- og fylkesting.

SSB mottar administrative data om kandidatene fra det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) fra Valgdirektoratet før valget.

SSB foretar en egen innsamling om representantene, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere etter valget.

Totaltelling av listekandidater, representanter, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere.

Fra 2019 er opplysninger samlet inn ved kombinasjon av administrative data fra EVA og SSBs egen innsamling fra offentliggjorte opplysninger fra valgstyrene og fylkesvalgstyrene, kommunene og fylkeskommunene.

Tidligere ble opplysninger samlet inn ved spørreskjema som SSB sendte til kommunene og fylkeskommunene.

Opplysningene editeres ved maskinelle kontroller, sumkontroller og logiske sammenhenger. Statistikken sees i sammenheng med andre publiserte opplysninger, gjerne kommunenes egne nettsider. Mikroeditering foretas ved avvik.

Ikke relevant

Prikking gjøres hvis direkte identifikasjon er mulig med hensyn til sensitive opplysninger.

Fra 2003 er det samlet inn individopplysninger om samtlige kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, fra 2007 også listekandidater.

Den første offisielle statistikken over kommunestyrevalgene er fra 1907, her er det summariske opplysninger om kvinnerepresentasjon tilbake til kommunestyrevalget i 1901, men det er for eksempel ikke opplysninger om representantenes parti. Fra 1913 er det opplysninger om representantenes fordeling på de enkelte partigrupper. Opplysninger om ordførers parti finnes tilbake til 1934. Fra og med 1967 valget ble det samlet inn tall for ordførervalgene for seg. Opplysninger om formannskap finnes fra 1979 valget, Opplysninger om fylkesordfører og fylkesutvalg finnes fra 1979. Fra 1999 er det blitt samlet inn opplysninger om varaordførere. Fra og med valget i 1995 ble kommuneloven endret slik at ordfører ble valgt for hele valgperioden, 4 år, mot tidligere 2 år. For fylkestingsvalget finnes tall for fylkesordførere fra første valg til fylkesting i 1975. For formannskaps- og fylkesutvalg finnes tall tilbake til 1979 valget. Fra og med valget i 1999 har ikke Nordland lenger noe fylkesutvalg, men et fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Disse fylkene er da, i likhet med Oslo, holdt utenfor statistikken.

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra kommunene/fylkeskommunene. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i kommunen, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om kommunen/fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg. Feil kan også oppstå i innsamling og bearbeiding av data. Selv etter omfattende kontroller kan det være enkelte feil i datamaterialet, slike feil vil i liten grad påvirke statistikken som produseres, men kan være av betydning hvis en ønsker å bryte statistikken ned på svært små grupper.

Ikke relevant

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42