Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Oppdatert: 16. januar 2020

Endret:

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel kvinner i kommunestyrene
Andel kvinner i kommunestyrene
2019
40
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget
Ordførere etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget
Parti/valglisteAbsolutte tallProsent
201120152019201120152019
Begge kjønn
Arbeiderpartiet15320114835,74741,6
Fremskrittspartiet11532,61,20,8
Høyre119743427,717,39,6
Kristelig Folkeparti1715943,52,5
Senterpartiet879813120,322,936,8
Sosialistisk Venstreparti3160,70,21,7
Venstre6621,41,40,6
Miljøpartiet de Grønne001000,3
Felleslister101252,32,81,4
Lokale lister17161743,74,8
Andre lister6001,400
Menn
Arbeiderpartiet1191329035,74339,1
Fremskrittspartiet11533,31,61,3
Høyre87572626,118,611,3
Kristelig Folkeparti121293,63,93,9
Senterpartiet71768421,324,836,5
Sosialistisk Venstreparti2030,601,3
Venstre4311,210,4
Miljøpartiet de Grønne001000,4
Felleslister8922,42,90,9
Lokale lister1413114,24,24,8
Andre lister5001,500
Kvinner
Arbeiderpartiet34695835,45746
Fremskrittspartiet000000
Høyre3217833,3146,3
Kristelig Folkeparti5305,22,50
Senterpartiet16224716,718,237,3
Sosialistisk Venstreparti11310,82,4
Venstre2312,12,50,8
Miljøpartiet de Grønne000000
Felleslister2332,12,52,4
Lokale lister3363,12,54,8
Andre lister100100
Standardtegn i tabeller
Kommunestyremedlemmer etter politisk parti, alder og kjønn
Kommunestyremedlemmer etter politisk parti, alder og kjønn
Politisk parti/alder201120152019
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Arbeiderpartiet
I alt1 8961 4821 9421 5191 4001 183
18-29 år165225172212139172
30-39 år270314255279164197
40-49 år476472483492330374
50-59 år555323518352390305
60 år eller eldre430148514184377135
Fremskrittspartiet
I alt837306649240519182
18-29 år513657334625
30-39 år1157373396528
40-49 år262931767312754
50-59 år220691846115251
60 år eller eldre189351593412924
Høyre
I alt1 5198281 251703949539
18-29 år12010091817974
30-39 år20715513510311279
40-49 år451309352243254165
50-59 år421160366170271156
60 år eller eldre32010430710623365
Kristelig Folkeparti
I alt416237406217268143
18-29 år221616181510
30-39 år583848263323
40-49 år10359104666543
50-59 år11280118679144
60 år eller eldre12144120406423
Senterpartiet
I alt8635571 0647101 358907
18-29 år63657593126130
30-39 år118145171178231216
40-49 år250174290216333266
50-59 år261125305155360216
60 år eller eldre171482236830879
Sosialistisk Venstreparti
I alt177185188172210249
18-29 år131514152831
30-39 år214522363769
40-49 år364937494876
50-59 år585647463833
60 år eller eldre492068265940
Venstre
I alt38925133720916599
18-29 år3116181987
30-39 år715868492425
40-49 år1018187734941
50-59 år1156087374219
60 år eller eldre71367731427
Miljøpartiet de Grønne
I alt..130103159151
18-29 år..11141531
30-39 år..42364442
40-49 år..31265044
50-59 år..29192916
60 år eller eldre..1782118
Andre lister
I alt573269510274534329
18-29 år332723252637
30-39 år635953507169
40-49 år125931179312191
50-59 år173581266512376
60 år eller eldre179321914119356
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser kandidater, representanter, ordførere og formannsskapsmedlemmer etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Tallene finnes for fylker og kommuner med tidsserier tilbake til 1945.

Det spørres om kandidaten stilte på listen til forrige lokalvalg, hvilken plassering på listen, om vedkommende har stemmetillegg. Det blir også koblet på opplysninger om landbakgrunn, kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og næring via fødselsnummer.

Ordførers/varaordførers, fylkesordførers/varaordførers parti

Vedkommende vil her være ført opp under det parti/liste som han/hun ble valgt inn i kommunestyret på. Ble vedkommende valgt inn på en fellesliste, lokal liste eller andre lister, vil han/hun bli telt med under respektive felleslister, lokale lister eller andre lister, uavhengig av partitilhørighet ellers. Det samme gjelder kommunestyremedlemmer og formannskaps/fylkesutvalgsmedlemmer.

Gjenvalgte medlemmer av og formannskapet/fylkesutvalget

Formannskapsmedlem/fylkesutvalgsmedlem regnes som gjenvalgt dersom han/hun var medlem av det sittende formannskap/fylkesutvalg på valgdagen.

Standard for fylkesinndeling

Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk

Standard for yrkesgruppering

Standard for utdanningsgruppering

Standard for lønnsgruppering

Bruttoinntekt

01 - Under 100 000

02 - 100 000-199 999

03 - 200 000-299 999

04 - 300 000-399 999

05 - 400 000-499 999

06 - 500 000-599 999

07 - 600 000-699 999

08 - 700 000-799 999

09 - 800 000-899 999

10 - 900 000-999 999

11 - 1 mill. og over

Yrkesinntekt

01 - Under 100 000

02 - 100 000-199 999

03 - 200 000-299 999

04 - 300 000-399 999

05 - 400 000-499 999

06 - 500 000-599 999

07 - 600 000-699 999

08 - 700 000-799 999

09 - 800 000-899 999

10 - 900 000-999 999

11 - 1 mill. og over

Navn: Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

For kommunestyrevalget: Kommunenivå og landsdeler.

For fylkestingsvalget: Fylkesnivå.

Hvert 4. år (valgår)

Ikke relevant

Statistikkfilene langtidslagres i SSB. Avidentifiserte mikrodata lånes ut til forskning.

Formålet er å lage offisiell statistikk om partiene og listenes kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg forut for selve valget. Etter konstitueringen i kommunestyrene og fylkestingene produseres det offisiell statistikk om hvem som blir valgt inn som representanter i kommunestyrene og fylkestingene, samt fra ordfører- og formannskapsvalgene og fylkesordfører- og fylkesutvalgsvalgene. Fra og med 2003 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle representantene slik at det kan kobles på ulike variabler, fra og med 2007 gjelder dette også listekandidatene.

Statistikken brukes av departementene, kommuner og fylkeskommuner. Journalister i lokale- og riksmedier er viktige brukere. De politiske partiene og interesseorganisasjoner er andre viktige brukergrupper. Studenter og skolelever, bloggere, forskere og generelt politisk interesserte borgere er andre brukergrupper.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikk om kommune og fylkestingsvalget blir publisert valgnatten på Valgportalen: valg.no. https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/id456491/. På hjemmesider for kommuner publiseres gjerne opplysninger for egen kommune. Den offisielle statistikken for Kommunestyre- og fylkestingsvalget publisert av SSB inngår i et valgstatistisk system sammen med statistikk for stortingsvalg, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 10 og 20

Ikke relevant

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets kommunestyrer- og fylkesting.

SSB mottar administrative data om kandidatene fra det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) fra Valgdirektoratet før valget.

SSB foretar en egen innsamling om representantene, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere etter valget.

Totaltelling av listekandidater, representanter, formannskapsmedlemmer, varaordførere og ordførere.

Fra 2019 er opplysninger samlet inn ved kombinasjon av administrative data fra EVA og SSBs egen innsamling fra offentliggjorte opplysninger fra valgstyrene og fylkesvalgstyrene, kommunene og fylkeskommunene.

Tidligere ble opplysninger samlet inn ved spørreskjema som SSB sendte til kommunene og fylkeskommunene.

Opplysningene editeres ved maskinelle kontroller, sumkontroller og logiske sammenhenger. Statistikken sees i sammenheng med andre publiserte opplysninger, gjerne kommunenes egne nettsider. Mikroeditering foretas ved avvik.

Ikke relevant

Prikking gjøres hvis direkte identifikasjon er mulig med hensyn til sensitive opplysninger.

Fra 2003 er det samlet inn individopplysninger om samtlige kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, fra 2007 også listekandidater.

Den første offisielle statistikken over kommunestyrevalgene er fra 1907, her er det summariske opplysninger om kvinnerepresentasjon tilbake til kommunestyrevalget i 1901, men det er for eksempel ikke opplysninger om representantenes parti. Fra 1913 er det opplysninger om representantenes fordeling på de enkelte partigrupper. Opplysninger om ordførers parti finnes tilbake til 1934. Fra og med 1967 valget ble det samlet inn tall for ordførervalgene for seg. Opplysninger om formannskap finnes fra 1979 valget, Opplysninger om fylkesordfører og fylkesutvalg finnes fra 1979. Fra 1999 er det blitt samlet inn opplysninger om varaordførere. Fra og med valget i 1995 ble kommuneloven endret slik at ordfører ble valgt for hele valgperioden, 4 år, mot tidligere 2 år. For fylkestingsvalget finnes tall for fylkesordførere fra første valg til fylkesting i 1975. For formannskaps- og fylkesutvalg finnes tall tilbake til 1979 valget. Fra og med valget i 1999 har ikke Nordland lenger noe fylkesutvalg, men et fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Disse fylkene er da, i likhet med Oslo, holdt utenfor statistikken.

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra kommunene/fylkeskommunene. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget i kommunen, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om kommunen/fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg. Feil kan også oppstå i innsamling og bearbeiding av data. Selv etter omfattende kontroller kan det være enkelte feil i datamaterialet, slike feil vil i liten grad påvirke statistikken som produseres, men kan være av betydning hvis en ønsker å bryte statistikken ned på svært små grupper.

Ikke relevant
Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42