Andelen kvinner i kommunestyrene er nå 40,7 prosent, en fremgang på svært beskjedne 0,2 prosentpoeng sammenliknet med valget for fire år siden. Det er nå kun 8 av 357 kommune- og bystyrer hvor kvinneandelen er under 25 prosent. Laveste kvinneandel er 23 prosent. 

– I 38 av kommunestyrene er kvinnene i flertall, mens det er kun rundt 10 kommunestyrer hvor andelen menn er under 45 prosent, sier Terje Risberg, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

I formannskapene er kvinneandelen 44 prosent, det samme som i forrige periode.

Figur 1. Prosent kvinner blant ordførere, formannskap og kommunestyrerepresentanter. 1979-2023

Høyre fikk mange nye ordførere

I kommunestyrevalget gikk Høyre frem med 5,8 prosentpoeng, Fremskrittspartiet (Frp) gikk frem med 3,1 prosentpoeng. Senterpartiet (Sp) gikk tilbake 6,2 prosentpoeng og Arbeiderpartiet (Ap) gikk tilbake 3,2 prosentpoeng. Dette resulterte i at Ap og Sp fikk færre representanter sammenliknet med 2019, mens Høyre og Frp fikk flere. Høyre og Frp fikk også en større andel av ordførerne sammenliknet med 2019.

  • Arbeiderpartiet: 41 % av ordførerne i 2019, ned til 31 % i 2023
  • Senterpartiet: 37 % av ordførerne i 2019, ned til 25 % i 2023
  • Høyre: 10 % av ordførerne i 2019, opp til 28 % i 2023
  • Frp: 1 % av ordførerne i 2019, opp til 4 % i 2023

Figur 2. Kommunestyrevalget 2023. Representanter og ordførere etter parti. Prosent

Ap fikk flest ordførere

Ap gikk tilbake i valget sammenliknet med forrige kommunevalg, allikevel beholdt Ap posisjonen som partiet med flest representanter og flest ordførere. Sp gikk mer tilbake, og det er nå Høyre som er det nest største ordførerpartiet. Som i tidligere valg ser vi at Ap og Sp har en større andel ordførere enn andel representanter i kommune- og bystyrene. Men også Høyre har større andel ordførere.  

Flest kvinner på venstresidens partier

Som tidligere er kvinneneandelen høyest for partiene Rødt, SV, Ap og MDG. Det er bare SV som har en kvinneandel over 50 prosent. Det er en nedgang i kvinneandelen for MDG på 4 prosentpoeng fra 49 til 45 prosent. Frp har en økning i kvinneandelen på rundt 4 prosentpoeng.  For de fleste andre partiene er det en oppgang på et par prosentpoeng. Industri- og næringspartiet (INP) har en relativt lav kvinneandel, det samme har gruppen «andre partier».

Figur 3. Kommunestyrevalget 2019 og 2023. Andel kvinner blant representantene etter parti. Prosent

– Ser vi på de partiene med et betydelig antall ordførere, er det Ap og Sp som har flest kvinner. Ap har 42 prosent kvinnelige ordførere, mens Sp har 40 prosent. Høyre har litt under 30 prosent, mens Frp har litt over 20 prosent. Krf har rundt 15 prosent kvinnelige ordførere, sier Risberg

Menn mellom 40 og 70 år mest overrepresentert

Menn mellom 40 og 70 år utgjør litt under 25 prosent av de stemmeberettigede, men utgjør omtrent 43 prosent av representantene.  Det er blant menn mellom 40 og 70 år med middels eller lang utdanning overrepresentasjonen er størst. Også blant kvinner mellom 40 og 70 år med lang utdanning er det en overrepresentasjon av en viss betydning.

Menn under 40 år med kort utdanning er den gruppen som er minst representert i kommunestyrene, det er også i denne gruppen valgdeltakelsen ved det siste kommunestyrevalget var lavest.  Sammenliknet med tidligere valg er det imidlertid litt mindre ubalanse mellom de stemmeberettigede og de valgte når vi ser på kjønn, alder og utdanningsnivå.

Figur 4. Kommunestyrevalget 2023. Differansen mellom andelen representanter og andel blant stemmeberettigede etter kjønn, aldersgruppe og utdanningsnivå.

Beskjeden økning i representanter med innvandrerbakgrunn

92 prosent av representantene har to norskfødte foreldre. Til sammenlikning er 80 prosent av de stemmeberettigede i samme kategori. Til sammen er omtrent 18 prosent av de stemmeberettigede enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Kun 3,3 prosent av kommunestyrerepresentantene er enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Økningen i denne gruppen er på beskjedne 0,3 prosentpoeng siden 2019. 3,2 prosent av representantene er født i Norge og har en utenlandsk født mor eller far. I kommuner hvor andelen med innvandrerbakgrunn er relativt høy er også andelen med innvandrerbakgrunn i kommunestyret høyere. 

Få utenlandske statsborgere i kommunestyrene

Utenlandske statsborgere som har hatt opphold i riket i 3 år eller nordiske borgere som er folkeregistrert per 30 juni har stemmerett i kommunestyrevalget og kan da også stille til valg som kandidat. 9 prosent av de stemmeberettigede ved det siste valget er utenlandske statsborgere, mens kun 0,9 prosent av kommunestyrerepresentantene er utenlandske statsborgere.