Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Stortingsvalet

Oppdatert: 31. oktober 2017

Neste oppdatering: 27. oktober 2021

Andel som røysta på førehand
Andel som røysta på førehand
2017
36,1
%

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Stortingsval. Endring frå førre val i mengda av godkjende røyster, etter parti/valliste. Prosentpoeng
Stortingsval. Endring frå førre val i mengda av godkjende røyster, etter parti/valliste. Prosentpoeng
2013-2017
ArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreKristelig FolkepartiMiljøpartiet de GrønneRødtSenterpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre
Heile landet-3,5-1,2-1,8-1,40,41,34,81,9-0,9
Østfold-2,9-2,1-1,5-1,40,61,44,62,0-1,2
Akershus-2,1-2,0-2,9-0,90,61,23,51,80,2
Oslo-2,1-2,1-3,3-0,70,43,11,33,00,2
Hedmark-7,6-1,9-3,0-0,70,00,612,01,8-1,0
Oppland-5,9-0,5-2,4-1,1-0,10,98,91,7-1,4
Buskerud-3,5-1,3-2,2-0,60,50,94,72,3-0,9
Vestfold-1,7-2,70,2-1,20,51,23,31,1-0,7
Telemark-4,8-2,4-1,7-1,80,31,28,41,7-0,8
Aust-Agder-2,6-0,6-0,3-1,40,60,73,81,3-1,5
Vest-Agder-2,8-1,20,4-1,20,60,93,41,7-0,7
Rogaland-0,21,0-1,4-2,20,40,72,30,7-1,0
Hordaland-2,00,0-0,9-2,20,31,23,22,1-1,4
Sogn og Fjordane-3,5-0,9-0,4-3,80,60,69,11,1-2,3
Møre og Romsdal-3,82,2-2,6-2,80,80,84,81,4-2,1
Sør-Trøndelag-3,9-1,9-1,5-1,00,72,04,22,0-1,3
Nord-Trøndelag-7,7-1,40,2-0,80,41,17,71,6-1,9
Nordland-9,0-2,3-1,0-1,20,21,311,71,8-1,1
Troms-7,1-1,4-1,7-1,50,40,58,63,7-1,2
Finnmark - Finnmárku-7,91,9-6,9-0,9-0,10,611,23,70,6
Standardteikn i tabellar
Stortingsval. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og valdistrikt
Stortingsval. Valde representantar, etter parti/valliste, kjønn og valdistrikt
I altArbeiderpartietFremskrittspartietHøyreKristelig FolkepartiMiljøpartiet de GrønneRødtSenterpartietSosialistisk VenstrepartiVenstrePasientfokus
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
2017
Heile landet16925242072520620110910747100
Østfold921201100000010100000
Akershus1723214200000010101000
Oslo1932114200011000111100
Hedmark711101000000011010000
Oppland711101000000011001000
Buskerud921201100000010100000
Vestfold711102100000000001000
Telemark611100110000001000000
Aust-Agder410011010000000000000
Vest-Agder601100211000000000000
Rogaland1422212201000010010000
Hordaland1622113210000011101000
Sogn og Fjordane401000110000001000000
Møre og Romsdal911112110000001000000
Sør-Trøndelag1022100200000001101000
Nord-Trøndelag511000100000001001000
Nordland911111100000011010000
Troms611101000000001100000
Finnmark - Finnmárku511101000000010000000
Standardteikn i tabellar
Stortingsval. Godkjende røyster
Stortingsval. Godkjende røyster
Godkjende røyster
2009201320172021 i prosent
Godkjende røyster i alt2 682 9042 836 0292 926 836100,0
Arbeiderpartiet949 049874 769800 94727,4
Fremskrittspartiet614 717463 560444 68115,2
Høyre462 458760 232732 89525,0
Kristelig Folkeparti148 748158 475122 7974,2
Senterpartiet165 006155 357302 01710,3
Sosialistisk Venstreparti166 361116 021176 2226,0
Venstre104 144148 275127 9104,4
Miljøpartiet de Grønne9 28679 15294 7883,2
Rødt36 21930 75170 5222,4
Norges Kommunistiske Parti6976113090,0
Pensjonistpartiet11 90011 86512 8550,4
Alliansen..3 3110,1
Feministisk Initiativ..6960,0
Helsepartiet..10 3370,4
Liberalistene..5 5990,2
Nordmørslista..2 1350,1
Nordting..590,0
Norgespartiet..1510,0
Verdipartiet..1480,0
Samfunnspartiet1402951040,0
Kystpartiet5 3413 3112 4670,1
Demokratene i Norge.2 2143 8300,1
Partiet De Kristne.17 7318 7000,3
Piratpartiet.9 8693 3560,1
Alliansen - Alternativ for Norge..
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger..
Generasjonspartiet..
Industri- og Næringspartiet..
Partiet Sentrum..
Pasientfokus..
Redd Naturen..
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken viser mellom anna valdeltaking og røyster etter parti eller vallister frå stortingsvala for heile landet, fylke og kommunar. Tidsseriar attende til 1945.

Personar med røysterett

Krava til røysterett går fram av Grunnlova § 50 og Vallova § 3. Norske statsborgarar som fyller 18 år eller meir i valåret, som har vore registrert som busett i Noreg i løpet av dei siste 10 åra, vil automatisk koma med i manntalet. I tillegg kan norske statsborgarar som har vært busett i utlandet samanhengande over 10 år, krevja seg innførd i manntalet.

Avgjevne røyster

Godkjende røystegjevingar, skal stemma med mengda kryss i manntalet. I praksis vert talet regna som godkjende røyster pluss vraka og blanke.Vraka røyster

Røystesetlar som av ulike årsaker ikkje vert godkjend pluss tomme konvoluttar. Godkjende røyster - Talet på godkjende røystesetlar etter finteljing/kontrollteljing.

Valde representantar

Statistikken over representantar til Stortinget omfattar valde representantar. Representantane som før valet møtte fast for medlemmar av Regjeringa, er såleis tatt med blant vararepresentantane.

Attval og nyval av representantane

Valde representantar ved årets val, som tidlegare har vore faste representantar etter opprykk ved dødsfall e.l., er gruppert under "møtt som vararepresentant". Det same gjeld tidlegare vararepresentantar som har møtt fast for medlemmar av Regjeringa.

Landsdelar: Landets fylke er frå og med valet i 1997 gruppert i landsdelar på fylgjande vis:

1. Oslo og Akershus 2. Hedmark og Oppland 3. Sør-Austlandet: Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark 4. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 5. Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 6. Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 7. Nord-Noreg: Nordland, Troms og FinnmarkKommuneklassifisering, sentralitet. I nokre tabellar er landets kommunar gruppert i 8 klassar på grunnlag av oppgåver over næringsstruktur og sentralitet. Klassifiseringa er dokumentert i Standard for kommuneklassifisering 1994. Denne standarden gjeld frå og med val i 1997. Sentralitet er òg brukt åleine.Grupperinga i landsdelar og kommuneklassifisering har helde seg til den til einkvar tid gjeldande standard. Det vil difor variera over tid.

Namn: Stortingsvalet

Emne: Valg

27. oktober 2021

Seksjon for befolkningsstatistikk

Kommunenivå, for utvalde kommunar vert det òg laga tabellar med prosentfordeling av godkjende røyster avgjeve på dei største partia på krets/bydelsnivå.

Kvart 4. år (Valår)

Ikkje relevant

Statistikkfilane langtidslagrast i SSB samt hjå NSD - Norsk senter for forskningsdata til forskningsføremål.

Føremålet er å lage offisiell statistikk frå stortingsvalet. Den fyrste offisielle statistikk over stortingsval blei lagt fram i Valmandsvala og Stortingsvala 1815-1855 (NOS III 219). Ein del av tala, særleg for vala til og med 1826, bygde på utrekningar. For desse vala har me difor berre oppgåver over mengd røysteføre og valde representantar. Statistikk over vala i 1888 og 1891 vart publisert i Meddelelser frå det Statistiske Centralbureau, for 1894 og 1897 i NOS Valgmandsvalgene og Stortingsvala, for 1900 og 1903 i NOS Valgtingene og valgmandstingene, og frå og med 1906 i NOS Stortingsval. Statistisk sentralbyrå sørga for utarbeidinga av statistikken til og med 1903 og igjen frå 1961. I den mellomliggande perioden låg arbeidet med statistikken hjå Stortingets kontor. I Historisk statistikk finn ein opplysningar om partia sine røystetal og representantar attende til 1906. For personar med røysterett, valde representantar og valdeltaking finn ein opplysningar attende til fyrst på 1800-talet.

Dei politiske partia er ihuga brukarar av statistikken, i det same er journalistar. Statistikken vert òg nytta av departementa for å utrekna partistøtte, og av kommunar og fylkeskommunar. Studentar, særskild dei som studerar statsvitskap, og valforskarar er andre brukargrupper. Statistikk ifrå stortingsval vert etterspurd òg ifrå journalistar, forskarar og studentar i andre land.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant

Statistikklova § 10 og Vallova § 15-7.

Ikkje relevant

Statistikken gjeld resultat i frå valet i alle kommunar. Det samlast inn tal for personar med røysterett, kor mange som røysta på førehand og på valting, vraka røyster og kor mange godkjende røyster som vart avgjeve for dei enkelte partia. Innvalde distriktsmandat og utjamningsmandat.

Papirskjema sendt inn frå fylkesvalstyra til og med Stortingsval 2001. Ved valet i 2005 fekk SSB data på filar i frå Ergo Group. Frå og med Stortingsvalet 2009, internettskjema som vert sendt inn i frå fylkesvalstyra.

Totalteljing.

Fylkesvalstyras valprotokollar leggjast til grunn, desse supplerast med eigne skjema utsendt til kommunane, til og med 1997.

Maskinelle kontrollar ved registrering av tal, vesentleg sumkontrollar og logiske samanhengar.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Statistikk for dei ulike politiske partia finst attende til fyrst på 1900-talet. Under andre verdskrigen 1940-1945 vart det ikkje halde val. På kommunenivå er statistikken noko mangelfull for dei tidlegaste vala. Nokre av dei politiske partia har skifta namn. Det framkjem då av fotnotar i dei historiske tabellane.

Mengda avgjevne og vraka røyster er i enkelte kommunar usikre. Det kjem av unøyaktigheit ved føring av valbok og feil i avkrysningsmanntalet. Mistolking vedrørande omgrepa vraka røystegjevingar/vraka røyster førekjem. Ei vraka røystegjeving framkjem ved at ein person møter opp, men får av ulike årsaker ikkje sin røystegjeving godkjend. Då skal det heller ikkje kryssast av i manntalet og mengda slike røyster skal normalt ikkje takast med i statistikken. Det blir jamvel protokollert og i nokre fall på feil plass under vraka røyster (røystesetlar). Ved revidering må avgjevne og vraka røyster i nokre fall justerast/rettast etter skjønn der kommunane ikkje maktar å finne ut av feila.

Ikkje relevant
Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42