Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

Publisert:

SSB har en egen statistikk som viser hvor likestilt vi er i Norge. Vi har også en rekke andre statistikker som viser tall fordelt på menn og kvinner.

Kompetansemål videregående skole

Utvalgte kompetansemål hvor SSBs statistikk er spesielt relevant:

Kompetansemål i samfunnsfag:

Arbeids- og næringsliv

  • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

Individ, samfunn og kultur

  • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Utforskaren

  • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
  • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03), Udir.no.

Faktaside om likestilling

SSBs faktaside om likestilling gir deg rask tilgang til nøkkeltall og grafer. For eksempel en graf som viser utviklingen av andelen menn og kvinner i arbeidslivet fra 1973 og fram til i dag, hvilke næringer menn og kvinner jobber i og forskjeller i lønn.

Hvordan kan vi måle om kvinner og menn er likestilt?

Det er et mål for Norge å ha størst mulig balanse mellom menn og kvinner på ulike områder i samfunnet. For å måle likestilling bruker vi indikatorer, som er en form for måleinstrument. Indikatorer gjør det mulig å sammenligne grupper og endringer over tid. 

I SSBs statistikk for kjønnslikestilling har vi valgt ut 12 ulike indikatorer som kan ha betydning for likestilling. Statistikken viser blant annet forskjeller i utdanningsnivå, inntekt, andel ledere og sysselsatte og bruk av fedrekvoten. Ved hjelp av disse indikatorene kan vi si noe om hvor likestilte vi er i Norge. 

Tallene er basert på registerdata fra kommunene og viser en skår på hvordan det går for hver kommune, for fylker eller for hele landet.

Interaktivt kommunekart som viser likestilling i den enkelte kommune

Om indikatorer for kjønnslikestilling

En indikator brukes til å beskrive forhold/fenomener som er for store eller kompliserte å måle direkte.

Indikatoren forenkler kompliserte forhold og skal gi et signal om en tilstand eller endring i tilstand.I dette tilfellet skal indikatorene angi grad av likestilling på lokalt og nasjonalt nivå ved hjelp av utvalgt statistikk.

Hver indikator beskriver i hvilken grad det foreligger forskjeller mellom kvinner og menn i en kommune.

I indikatorene er det ultimate positive utfallet balanse mellom kjønnene, altså at overvekt av verken menn eller kvinner. Andelen kan også omregnes til et skår som man kan plassere på en skala fra 0 til 1. Høy skår indikerer høy grad av likestilling mellom menn og kvinner, mens lav skår indikerer liten grad av likestilling.

For en fullstendig oversikt over de tolv likestillingsindikatorene, tidsserier og fordelt etter landets fylker og kommuner, se www.ssb.no/likekom

Publikasjoner om likestilling

Dette er kvinner og menn i Norge

  • Publikasjonen viser gjennom tekst og figurer forskjeller og likheter mellom kjønnene.

Kvinner og menn i Europa

  • Hvor store forskjeller er det mellom kvinner og menn i Europa?
  • Sammenlikn Norge med andre europeiske land i Eurostats publikasjon.
  • Bruk de interaktive figurene og infografikken i presentasjoner og diskusjoner. 
  • Sammendrag av hovedfunnene Kvinner og menn i Europa. 

likestilling-utdanning FB post 2019

På SSBs Facebook-sider finner du flere visualiseringer.

Utdanning

Utdanning er en viktig investering i fremtiden både for å få jobb og god inntekt. Det er derfor viktig at gutter og jenter har de samme mulighetene til å få høyere utdanning. 

SSB ser på fordelingen mellom menn og kvinner i utdanning. Siden 1993 har det vært flere kvinnelige studenter enn menn. Det er flott at mange kvinner tar høyere utdanning, men det er heller ikke en positiv utvikling at forskjellen mellom kjønnene i utdanningsnivået øker. 

Menn og kvinner velger dessuten ulike fag, som igjen påvirker arbeidsmarkedet. Det er for eksempel flere kvinner som utdanner seg innenfor omsorg og utdanning. Men statistikken viser at det skjer endringer. Les artikkelen "Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram" (2019). 

Artikkelen "Utdanningsgapet bare øker" (2019) ser på tall fra perioden 2008-2017. Her ser man på sammenhenger mellom utdanningsvalg og arbeidsmarkedet.   

Grafen under viser forskjellene mellom menn og kvinners utdanningsnivå de siste fem årene. For 2017 er det 37 prosent kvinner og 30 prosent menn som har høyere utdanning.

Menn og kvinner med høyere utdanning

2013 2014 2015 2016 2017
Menn 26.2 28.1 28.6 29.1 29.5
Kvinner 32.3 34.3 35.4 36.3 37.2

Grafen under viser forskjellene i utdanningsnivå mellom menn og kvinner i utvalgte land i Europa i 2017. Grafen viser at norske kvinner er i teten når det gjelder utdanningsnivå, men at blant annet Finland og Island ligger over oss.

Høyere utdanning i Europa 2017

Menn Kvinner
Belgia 36.9 43.7
Bulgaria 21.7 33.9
Tsjekkia 22.4 25.5
Denmark 33.7 44.6
Estland 29.9 49.3
Finland 36.2 51.4
Frankrike 32.8 37.5
Hellas 29.3 32.7
Irland 42.8 50.1
Island 34.8 50.6
Italia 15.8 21.5
Kroatia 20.7 26.6
Latvia 24.9 42.1
Litauen 32.6 47.3
Luxembourg 39 41
Nederland 36.8 37.6
Norge 38.9 47.8
Polen 24.5 35.3
Portugal 19.2 28.5
Romania 16.4 18.7
Slovakia 19.8 26.5
Slovenia 26 39.4
Spania 33.8 38.9
Storbritannia 41 44.5
Sveits 47.2 37.9
Sverige 35.5 48.6
Tyskland 31.4 25.7
Ungarn 21 27
Østerrike 32.9 31.9

Flere tall på utdanning fordelt på kjønn:

Arbeidsmarkedet

I Norge er en stor andel menn og kvinner i arbeid. Kvinner inntok for alvor arbeidsmarkedet fra 1970-årene, og i dag er kjønnsfordelingen ganske balansert. Arbeidsstyrken består nå av nesten like mange kvinner som menn, men likevel er det norske arbeidsmarkedet kjønnsdelt. 

Menn og kvinner jobber i ulike næringer

Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og i undervisningssektoren, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet. Faktasidene om likestilling har en grafisk framstilling av de ulike næringene kvinner og menn jobber i

Flere kvinner jobber deltid

Flere kvinner enn menn jobber deltid. Nesten 4 av 10 kvinner jobber deltid, og under 2 av 10 menn jobber deltid. For siste oppdaterte tall, sjekk faktasidene om likestilling

Offentlig og privat sektor

Det er flere kvinner enn menn i offentlig sektor og flere menn i privat sektor. I offentlig sektor er om lag 70 prosent kvinner og 30 prosent menn. I privat sektor er det nesten motsatt. Privat sektor har et høyere lønnsnivå og er en av årsakene til at menn har høyere lønn enn kvinner. Se faktasidene for nøyaktige prosenter.  

På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor (2019)

Flere mannlige ledere

Vi har mange synlige kvinnelige ledere i Norge, men samlet sett har vi mange flere mannlige ledere. Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. 

Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning. Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der andelen mannlige ledere er størst. 

7 av 10 AS har berre menn i styret. 

Lønn og inntekt

Vi skiller i statistikken mellom lønn og inntekt. Inntekt innebærer mer enn lønn og inkludere for eksempel formue og aksjeutbytte. Her finner du en kort forklaring på forskjellen mellom lønn og inntekt. Menn har både høyere lønn og høyere inntekt enn kvinner. 

I SSBs lønnsstatistikk har vi en tabell som viser forskjellen i lønn mellom menn og kvinner i ulike yrker

Når vi ser på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner er det viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom median månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn. Bruker man gjennomsnitt er forskjellen større enn om man bruker median månedslønn. Les hvorfor i artikkelen Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsetter (2019).

Figuren under viser forskjeller mellom menn og kvinners inntekt. 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt 2017

Menn Kvinner
2017 533900 369600

Infografikken under viser forskjeller mellom menn og kvinners lønn i ulike yrker i ulike europeiske land. Du kan klikke på toppen av figuren for å bytte land. 

I videoen helt nederst i denne artikkelen får du er kort forklaring på hvorfor menn og kvinners lønn er forskjellig

Gjennomsnittlig timelønn etter yrke

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Hva er årsakene til lønnsforskjeller mellom menn og kvinner? Nina Gunnes jobber med lønnsstatistikk i SSB og forklarer de viktigste årsakene på under ett minutt i denne videoen. 

Kontakt