Artikler (1957-1986)

Serien er slått sammen med seriene:
Statistiske analyser (1972-86) og Samfunnsøkonomiske studier (1954-1986) til:
Sosiale og økonomiske studier (1987 -)
1957

Investeringenes effekt på nasjonalproduktet (The Effects of Capital Formation on the National Product) / av Odd Aukrust. ->

Vekst og sammenhenger i den norske økonomi (Growth and Interdependence in the Norwegian Economy) 1920-1955 / av Arne Amundsen ->

1958

Skattlegging av personlige skattytere (Taxation of Personal Tax Payers) 1947-1957. ->

Realkapital og økonomisk vekst (Real Capital and Economic Growth) 1900-1956 / av Odd Aukrust og Juul Bjerke. ->

Utviklingen av den norske jordbruksstatistikk (Development of the Norwegian Agricultural Statistics) / av Paul Barca. ->

1960

Metoder i analysen av forbruksdata (Methods in Family Budget Analyses) / av Arne Amundsen. ->

1963

Konsumelastisiteter og konsumprognoser bygd på nasjonalregnskapet (Consumer Demand Elasticities and Consumer Expenditure Projections Based on National Accounts Data) / av Arne Amundsen. ->

1965

Utviklingen i personlige inntektsskatter (The Development of Personal Income Taxes) 1952-1964 / av Arne Øien og Hallvard Borgenvik. ->

Personlige inntektsskatter i sju vest-europeiske land (Personal Income Taxes in Seven Countries in Western Europe) / av Hallvard Borgenvik. ->

De yrkesaktive i Norge 1875-1960 og prognoser for utviklingen fram til 1970 (The Economically Active Population in Norway 1875-1960 and Forecasts up to 1970) / av Gerd Skoe Lettenstrøm og Gisle Skancke. ->


Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1965 / av Hallvard Borgenvik. ->

Kriminalitet, årskull og økonomisk vekst (Crimes, Generations and Economic Growth) / av Idar Møglestue. ->

Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for gransking av statistisk primærmateriale (Decision Tables and Generation of Computer Programs for Editing of Statistical Data) / av Svein Nordbotten. ->

Ekteskap og barnetall - en analyse av fruktbarhetsutviklingen (Marriages and Number of Children - an Analysis of Fertility Trend) / av Gerd Skoe Lettenstrøm. ->

Tjue års økonomisk politikk i Norge. Suksesser og mistak (Twenty Years of Norwegian Economic Policy. An Appraisal) / av Odd Aukrust. ->

1966

Long-Range Planning, Progress- and Cost-Reporting in the Central Bureau of Statistics of Norway (Langtidsprogrammering, fremdrifts- og kostnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå) / av Svein Nordbotten. ->

Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge (Economic Consequences of Disarmament in Norway) / av Olav Bjerkholt. ->

Teknisk revolusjon i økonomisk analyse og politikk? (Technical Revolution in Economic Analysis and Policy?) / av Petter Jakob Bjerve. ->

1968

An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households / by Harold W. Watts. ->

The Use of Computers in the National Accounts of Norway (Bruk av elektroregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge) / by Thomas Schiøtz. ->

Trends in Quantitative Economic Planning in Norway (Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge) / by Petter Jakob Bjerve. ->

Statistisk Sentralbyrås sentrale registre (Registers in the Central Bureau of Statistics) / av Kari Karlsen og Helge Skaug. ->

MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning (MODIS II En makroøkonomisk modell for korttidsanalyse og planlegging) / by Per Sevaldson. ->

A Precise Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III (Likningssystemet i den økonomiske modell MODIS III) / by Olav Bjerkholt. ->

Prinsipielt om måling av samfunnets utdanningskapital og et forsøk på å måle utdanningskapitalen i Norge (On the Measurement of the Stock of Educational Capital and an Attempt to Measure Norway's Stock of Educational Capital) / av Eivind Hoffmann. ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1968 / av Hallvard Borgenvik. ->

Inntekts- og formuesskattlegging av norske kapitalplasseringer i utlandet (Income and Net Wealth Taxes of Norwegian Investment in Foreign Countries) / av Hallvard Borgenvik. ->

1969

Automasjon i statistikkproduksjonen (Automation of the Production of Statistics) / av Petter Jakob Bjerve og Svein Nordbotten. ->

En analyse av industriens investeringsplaner (An Analysis of the Industry's Investment Plans) / av Tormod Andreassen, 1969. ->

To artikler om norsk industri: Bela Balassa: Industrial Development in an Open Economy: The Case of Norway. Odd Aukrust: Industriens plass i det økonomiske totalbilde
(Two Articles on Norwegian Manufacturing Industries: Bela Balassa: Industriell utvikling i en åpen Økonomi: Tilfellet Norge. Odd Aukrust: The Role of Manufacturing Industry in the Norwegian Economy). ->

Virkninger av skattereformen (Effects of the Taxation Reform) / av Hallvard Borgenvik og Hallvard Flø 1969. ->

The Stability of Input-Output Coefficients (Stabilitet i kryssløpskoeffisienter) / by Per Sevaldson. ->

Inntektsfordelingsvirkninger av skattereformen av 1969 (Income Distribution Effects of the Taxation Reform) / av Odd Aukrust og Hallvard Borgenvik. ->

Dataregistrering, dataarkivering og samfunnsforskning (Data Registration, Data Banks and Social Research) / av Odd Aukrust og Svein Nordbotten. ->

1970

PRIM I A Model of the Price and Income Distribution Mechanism of an Open Economy (PRIM I En modell for pris- og inntektsfordelingsmekanismen i en åpen økonomi) / av Odd Aukrust. ->

Konsumets og sparingens langsiktige utvikling (Consumption and Saving in the Process of Long-Term Growth) / av Arne Amundsen. ->

Om bruk av stikkprøver ved kontoret for intervjuundersøkelser, Statistisk Sentralbyrå (On the Use of Sampling Surveys by the Central Bureau of Statistics, Norway) / av Steinar Tamsfoss. ->

Personmodeller, personregnskapssystemer og persondataarkiver (Population Models, Population Accounting and Individual Data Banks) / av Svein Nordbotten. ->

Variasjoner i utviklingen hos nyfødte barn (Variations in the Maturity Level of New Born Infants) / av Julie E. Backer. ->

1971

Two Articles on Statistical Data Files and Their Utilization in Sociodemographic Model Building (To artiklar om statistiske dataarkiver og deres bruk i sosiodemografisk modellbygging) / av Svein Nordbotten. ->

Data Sources and User Operations of MODIS, a Macro-Economic Model for Short Term Planning (Datagrunnlag og brukermedvirkning ved MODIS, en makroøkonomisk modell for planlegging på kort sikt) / by Per Sevaldson. ->

Fordelingsvirkninger av indirekte skatter og subsidier (Distributive Effects of Indirect Taxes and Subsidies) / av Erik Biørn. ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1970 / av Hallvard Borgenvik og Inger Gabrielsen. ->

1972

PRIM II En revidert versjon av pris- og inntektsmodellen (PRIM II A Revised Version of the Price and Income Model) / av Vidar Ringstad. ->

Purged and Partial Markov Chains (Lutrede og partielle Markovkjeder) / by Jan M. Hoem. ->

Two Articles on the Interpretation of Vital Rates (To artikler om tolking av befolkningsrater) / by Svein Nordbotten. ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1972 / av Inger Gabrielsen. ->

Om estimering av økonomiske relasjoner fra tverrsnitts-,tidsrekke-og kombinert tverrsnitts tidsrekke-data (On the Estimation of Economic Relations Using Cross Section-, Time Seriesand Combined Cross Section-Time Series-Data) / av Vidar Ringstad. ->

On the Statistical Theory of Analytic Graduation (Statistisk teori for analytisk glatting) / by Jan M. Hoem. ->

National Accounting and the Environment (Nasjonalregnskap og miljøverdier) / by Henry M. Peskin. ->

Analytic Graduation of Age-Specific Fertility Rates (Analytisk glatting av aldersspesifikke fødselsrater) / by Eivind Gilje. ->

1973

Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås framskriving av folkemengden i kommunene (Comments to the Regional Population Projections) 1972-2000 / av Jan M. Hoem og Arne Rideng. ->

Estimering av konsumfunksjoner på grunnlag av nasjonalregnskapsdata (Estimating Consumption Functions from National Accounts Data) 1865-1968 / av Juul Bjerke. ->

Usikkerhet ved befolkningsprognoser (Inaccuracy of Population Projections) / by Jan M. Hoem. ->

Prognoser for de langsiktige endringer i sammensetningen av det private konsum (Long-Term Forecasts for the Changes in the Composition of the Private Consumption) / av Erik Biørn. ->

Inhomogeneous Semi-Markov Processes, Select Actuarial Tables, and Duration-Dependence in Demography (Inhomogene semimarkovprosesser, se lekte aktuartabeller og varighetsavhengighet i demografi) / by Jan M. Hoem. ->

Revisjon av indeksene for utenrikshandelen (Revision of Indices for Foreign Trade) / av Svein Brenna. ->

Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersøkelser. Elementer av det matematiske grunnlaget (The Sample Surveys of the Central Bureau of Statistics of Norway. Basic Mathematical Elements) / av Jan M. Hoem. ? ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1973 / av Inger Gabrielsen. ->

Om oppstilling og bruk av regionalt nasjonalregnskap (Construction and Use of Regional National Accounts) / av Per Sevaldson. ->

1974

Levels of Error in Population Forecasts (Usikkerhetsnivåer ved befolkningsprognoser) / by Jan M. Hoem. ->

Statistisk Sentralbyrås regionale befolkningsframskrivinger. Nåværende opplegg og utviklingsplaner (The Regional Population Projections of the Central Bureau of Statistics of Norway. Current Procedure and Plans for the Future) 1974 / av Arne Rideng og Bjørn Lied Tønnesen. ->

Estimering av makro-konsumfunksjoner for etterkrigstiden. Metodespørsmål og empiriske resultater (Estimating Aggregate Consumption Functions for the Post-War Period. Methodological Problems and Empirical Results) / av Erik Biørn. ->

Hvem har nytte av forbrukerservice? (To Whose Benefit is the Consumer Service?) / av Terje Assum. ->

Bosettingskart. Grunnlag, innhold og bruk (Map of the Population Distribution. Basis, Contents and Use) 1970 / av Jan Byfuglien. ->

Etterhåndsstratifisering og estimering innen delbestander (Post-Stratification and Estimation within Subpopulations) / av John Dagsvik. ->

Klassifisering av kommunene (Classification of the Municipalities) 1974 / av Arne Rideng. ->

Estimating the Flexibility of the Marginal Utility of Money. An Errors-in-Variables Approach (Estimering av pengenes grensenyttefleksibilitet. Et opplegg med feil i de variable) / by Erik Biørn. ->

Framskriving av folkemengden. Et analytisk eksperiment (Population Projections. An Analytic Experiment) 1973-2100 / av Helge Brunborg. ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1974 / av Inger Gabrielsen. ->

Some Empirical Evidence on the Decreasing Scale Elasticity (Noen resultater for produktfunksjoner med fallende passuskoeffisient for norsk bergverk og industri) / by Vidar Ringstad. ->

En modell for analyse av utviklingen i de direkte skatter. Skattemodellen i MODIS IV (A Model for Analysis of the Development in Direct Taxes) / av Jon D. Engebretsen. ->

1975

Hvem flytter i Norge? Tendenser i flyttegruppenes sammensetning etter 1950 (The Migrants in Norway. Trends in the Composition of the Migrant Group after 1950) / av Lars Østby. ->

Avskrivningsregler og prisen på bruk av realkapital (Depreciation Rules and the User Cost of Capital) / av Erik Biørn. ->

Multiple Comparisons by Binary and Multinary Observations (Multiple sammenlikninger ved binere og multincere observasjoner) / by Erling Sverdrup. ->

Yrkesbefolkningen i Norge (The Economically Active Population) / av Tor Fr. Rasmussen. ->

The Distributive Effects of Indirect Taxation. An Econometric Model and Empirical Results Based on Norwegian Data (Fordelingsvirkningene av den indirekte beskatning. En økonometrisk modell og empiriske resultater basert på norske data) / by Erik Biørn. ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1975 / av Inger Gabrielsen. ->

Befolkningens utdanningsbakgrunn. En analyse av tall fra folketelling (Educational Bakcground of the Population. An Analysis of Data from Population Census) 1970 / av Idar Møglestue. ->

Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognosemodell ved de regionale framskrivinger (The Population Projection Model of the Central Bureau of Statistics of Norway in the Regional Projections) / av Knut Ø . Sørensen. ->

Two Addresses on Statistical Co-operation (To talar om statistisk samarbeid) / by Petter Jakob Bjerve. ->

Fødselstall i ekteskapskohorter 1965-1972. En analye på grunnlag av registerdata (Fertility of marriage cohorts 1965-1972. An analysis based on register data) / Gerd Skoe Lettenstrøm. 1976. 64s. ISBN 8253706006. ->

MSG-3 En modell for analyse av den langsiktige økonomiske utvikling (MSG-3 A Model for Analysis of the Long Term Economic Development) / Lorents Lorentzen og Tor Skoglund. ->

Trends in Norwegian Planning (Utviklingstendensar i norsk planlegging gjennom 30 år) 1945-1975 / by Petter Jakob Bjerve. ->

Utdanning og yrke til lærerkandidatene fra 1965 / Idar Møglestue og Arild Jeber. ->

1976

Four Papers on the Analytic Graduation of Fertility Curves (Fire artikler om analytisk glatting av fruktbarhetskurver) / by Jan M. Hoem, Erling Berge and Britta Holmbeck. ->

On the Estimation of Dynamic Relations from Combined Cross Section Time Series Data (Om estimering av dynamiske relasjonar frå tverrsnitts-tidsrekke-data) / by Vidar Ringstad. ->

Estimering av sysselsetting i geografiske regioner. Om estimatorenes skjevhet, varians og bruttovarians(Estimation of Employment within Geographical Regions. On the Bias, Variance and the Mean Square Error of the Estimates) / Petter Laake og Hans Kristian Langva. ->

Ekteskap og barnetal - ei gransking av fertilitetsutviklinga (Marriages and Number of Children - An Analysis of Fertility Trend) 1920-1970 / av Ståle Dyrvik. ->

Utviklingstendensar i Norges befolkning 1975 (Trends in the Norwegian Population in 1975) / av Ståle Dyrvik. ->

Aktuelle skattetall (Current Tax Data) 1976 / av Inger Gabrielsen. ->

1977

Regionale forskjeller i yrkesdeltakingen 1970 (Regional Differences in Labour Force Participation 1970) / Olav Vannebo. 67s. ISBN 8253707096. ->

Pris og inntektsfordelingsvirkninger av miljøverninvesteringer i norsk Bergverk og industri (Price and Income Effects of Environmental Protection Investments in Norwegian Mining and Manufacturing) / Finn R. Førsund og Sigurd Tveitereid. 87s. ISBN 8253707177. ->

En modell for analyse av skatter ved forskjellige definisjoner av inntekt (A Model for Analysis of Taxes and Alternative Definitions of Income) / Erik Garaas. 59s. ISBN 8253707258. ->

Energibruk i Norge (Energy Use in Norway) / Petter Longva. 49s. ISBN 8253707339. ->

Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model (Inflasjon i en åpen økonomi: En norsk modell) / Odd Aukrust. 57s. ISBN 8253707371. ->

Allmennlærerutdanning og yrke: En analyse av tall fra Folketellingen 1970 (General Teacher Training and Occupation: An Analysis of Data from Population Census 1970) / Idar Møglestue. 66s. ISBN 8253707436. ->

Pendling i Norge 1970 (Commuting in Norway 1970) / Tor Fr. Rasmussen. 84s. ISBN 8253707541. ->

Aktuelle skattetall 1977 (Current Tax Data 1977) / Inger Gabrielsen. 59s. ISBN 8253707703. ->

Mediabruk som fritidsaktivitet (The Use of Mass Media as a Leisure Activity) / Sigurd Høst. 33s. ISBN 8253707789. ->

The Effect on Consumption of Household Size and Composition (Konsum og husholdningens størrelse og sammensetning) / Hilde Bojer. 50s. ISBN 8253707886. ->

Levestandard for private husholdninger (Standard of Living for Private Households) / Odd Skarstad. 1977. 64s. ISBN 8253707894. ->

Prisnivåjusterte regnskaper: Bergverksdrift og industri (Price level Accounting: Mining and Manufacturing) / Stephen Andersen. 1977. 81s. ISBN 8253707916. ->

Lønnsforholdene for ansatte i Bank, forsikring og statstjeneste (Wage Conditions of Employees inBank, Insurance and Central Government) / Idar Møglestue og Turid Sletten. 1977. 45s. ISBN 8253707983. ->

Husholdningenes etterspørsel etter elektrisitet 1966 1975 (The Demand for ElectricityBy Households 1966 1975) / Jon Blaalid og Sigmund Log. 1977. 66s. ISBN 8253708017. ->

1978

Utviklingstendensar i 1976 i Norges Befolkning (Trends in the Norwegian Population in 1976) / Ståle Dyrvik. 1978. 37s. ISBN 8253708203. ->

Den samiske Befolkning i Nord Norge (The Lappish Population in Northern Norway) / Vilhelm Aubert. 1978. 139s. ISBN 8253784424. ->

Comparing Consumer Expenditure Functions Estimated from Household Budget Data from the Years 1967 and 1973 (Sammenlikning av konsumutgiftsfunksjoner estimert på grunnlag av husholdningsdata fra årene 1967 og 1973) / Erik Biørn. 1978. 35s. ISBN 8253708599. ->

Direkte skatter og stønader: Historisk oversikt over satser mv. årene fram til 1978 (Direct Taxes and Government Transfers Rates etc.) / Inger Gabrielsen. 1978. 41s. ISBN 8253708637. ? ->

Etterspørselen etter energi i tjenesteytende næringer (The Demand for Energy By Trade and Service Industries) / Petter R. Koren. 1978. 50s. ISBN 8253708661. ? ->

Etterspørselen etter energi: En litteraturstudie (The Demand for Energy: A Survey) / Jon Blaalid og Øystein Olsen. 1978. 76s. ISBN 8253708920. ? ->

Aktuelle skattetall 1978 (Current Tax Data 1978. 1978. 55s. ISBN 8253708963. ->

Skiftarbeid (Shift Work) / Gunvor Iversen. 1978. 72s. ISBN 8253709153. ->

1979

Implicit Social Preferences in the Norwegian System of Indirect Taxation (Implisitte velferdsvurderinger i det norske systemet av indirekte skatter) / Vidar Christiansen og Eilev S. Jansen. 1979. 30s. ISBN 8253709358. ->

Bosetningsutviklingen i Norge 1960 - 1970 (Population and Settlement Change in Norway 1960 - 1970) / Hallstein Myklebost. 1979. 95s. ISBN 8253709463. ->

Cohabitation without Marriage in Norway (Samliv uten vigsel i Norge) / Helge Brunborg. 1979. 30s. ISBN 8253709552. ->

Econometric Methods in Short-term planning: the Norwegian Lesson (Økonometriske metoder i korttidsplanleggingen: Erfaringer fra Norge) / Odd Aukrust. 1979. 20s. ISBN 8253709633. ->

Virkningen på norsk økonomi av en pause i den videre kraftutbygging (Impacts on the Norwegian Economy of a Temporary Halt in the Growth of Electricity Supply) / Lorents Lorentsen, Steinar Strøm og Lars Erik Østby. 1979. 36s. ISBN 8253709846. ->

Analytisk glatting av rater for første gangs giftermål (Analytic Graduation of First Time Nuptiality Rates) / Jan Mønnesland. 1979. 38s. ISBN 8253710089. ->

1980

Fruktbarheten i og utenfor ekteskap i Norge 1946 - 1975 (Marital and Nonmarital Fertility in Norway 1946 - 1975) / Bjørg Halvorsen. 1980. 97s. ISBN 8253710771. ->

On the Causes and Effects of Non Response: Norwegian Experiences (Om årsakene til og virkningene av frafall: Erfaringer fra Norge) / Ib Thomsen og Erling Siring. 1980. 52s. ISBN 8253711077. ->

REGION: En modell for regional kryssløpsanalyse (REGION: A Model for Regional Input output Analysis) / Tor Skoglund. 1980. 61s. ISBN 8253711255. ->

Inntektsfordeling og konsum 1962 - 1978 (Income Distribution and Consumption 1962 - 1978) / Ådne Cappelen. 1980. 87s. ISBN 8253711468. ->

MODIS IV: Virkningstabeller for 1978 (MODIS IV: Impact Tables for 1978) / Ådne Cappelen, Inger Holm og Paal Sand. 1980. 76s. ISBN 8253712006. ->

1981

MIFO: En modell for analyse av folketrygdens alderspensjon (MIFO: A Model for Analysis of the Old Age Pension of the National Insurance) / Charlotte Koren. 1981. 43s. ISBN 8253712391. ->

The Consumption Function and the Life Cycle Hypothesis: An Analysis of Norwegian Household Data (Konsumfunksjonen og livsinntektshypotesen: En analyse av norske husholdningsdata) / Erik Biørn. 1981. 22s. ISBN 8253712480. ->

Estimating Economic Relations from Incomplete Cross Section/Time series Data (Estimering av økonomiske relasjoner på grunnlag av ufullstendige tverrsnitts tidsseriedata) / Erik Biørn. 1981. 20s. ISBN 8253715935. ->

Macroeconomic Models for Medium and Long Term Planning (Makroøkonomiske modeller for planlegging på mellomlang og lang sikt) / Knut Eggum Johansen og Henning Strand. 1981. 35s. ISBN 8253716036. ->

Jobb, Barn og likestilling: Om kvinners tilpasning til arbeid og familie (Work, Children and Equality: On the Adaption of Women To Work and Family) / An Magritt Jensen. 1981. 24s. ISBN 8253716176. ->

Trends in Demographic Structure in Norway 1960 - 2000 (Endringer i Befolkningsstrukturen i Norge 1960 - 2000) / Jon Inge Lian. 1981. 56s. ISBN 8253716206. ->

A Review of Models and Data in the Norwegian System of Economic Planning (En oversikt over modeller og data i norsk økonomisk planlegging) / Terry Barker. 1981. 32s. ISBN 8253716311. ->

Barnetall og yrkesaktivitet (Number of Children and Female Employment) / An Magritt Jensen. 1981. 52s. ISBN 8253716435. ->

1982

Using the Oil and Gas Revenues: The Norwegian Case (Virkninger av Bruk av olje og gassinntekter i Norge) / Olav Bjerkholt, Lorents Lorentsen og Steinar Strøm. 1982. 14s. ISBN 8253716524. ->

Norwegian Fertility Survey 1977: A Summary of Findings (Fruktbarhetsundersøkelsen 1977: Et sammendrag av resultatene) / Lars Østby. 1981. 22s. ISBN 8253717105. ->

Fødselstallene i Norge 1950 - 1975: Endringsfaktorer (Births in Norway 1950 - 1975: Components of Change) / Bjørg Moen og Per Sevaldson. 1982. 81s. ISBN 8253717164. ->

MODEX En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer (MODEX A Model of World Trade and the Norwegian Export of Manufactured Goods) / Petter Frenger, Eilev S. Jansen og Morten Reymert. 1982. 30s. ISBN 8253717172. ->

Three Decades of the Conference of European Statisticians: Past Achievements and Perspectives for the Future (Den europeiske sjefstatistikarkonferansen gjennom tre ti år: Mål som vart nådd og perspektiv for framtida) / Petter Jakob Bjerve. 1982. 22s. ISBN 8253718233. ->

Befolkningsutviklingen i Norge fram til år 2025 (The Changes of Population in Norway to 2025) / Arne Rideng. 1982. 83s. ISBN 8253718527. ->

1983

Compilation of Input Output Tables in Norway (Beregning og sammenstilling av kryssløpstabeller i Norge) / Nils Terje Furunes og Svein Lasse Røgeberg. 1983. 32s. ISBN 8253718853. ->

Barnløshet savn eller ønske? Om ufrivillig og frivillig Barnløshet (Childless or Childfree? About Infecundity and Intentional Childlessness) / Turid Noack og Lars Østby. 1983. 50s. ISBN 8253718942. ->

Experiences in Using Input Output Techniques for Price Calculations (Bruk av kryssløpsmodeller for prisberegninger) / Olav Bjerkholt. 1983. 22s. ISBN 8253719264. ->

The Interplay Between Sectoral ModelsBased on Micro Data and Models for the National Economy (Samspillet mellom sektormodeller Basert på mikrodata og modeller for økonomien som helhet) / Finn R. Førsund og Eilev S. Jansen. 1983. 22s. ISBN 8253719345. ->

Price Sensitivity of Energy Demand in Norwegian Industries (Prisfølsomheten i energietterspørselen i norske næringssektorer) / Svein Longva og Øystein Olsen. 1983. 25s. ISBN 8253719604. ->

Land Use and Environmental Statistics Obtained By Point Sampling (Areal og miljøstatistikk utarbeidet ved hjelp av punktutvalg) / Hans Viggo Sæbø. 1983. 31s. ISBN 8253719663. ->

Technical Progress and Structural Change in the Norwegian Primary Aluminium Industry (Teknisk framgang og strukturendring for produksjon av primær aluminium) / Finn R. Førsund and Eilev S. Jansen. 1983. 21s. ISBN 8253720009. ->

Samliv uten vigsel - Ekteskap og fødsler (Cohabitation Without Marriage - Marriage and Births) / Randi M. Selmer. 1983. 70s. ISBN 8253720025. ->

Flere i yrke - færre Barn? Om endringer i Barnetall, utdanning og yrkesaktivitet (Working Mothers - Fewer Children? About Changes in Number of Children, Education and Employment) / An Magritt Jensen. 1983. 59s. ISBN 8253720076. ->

Discrete Dynamic Choice: An Extension of the Choice Models of Thurstone and Luce (Diskret dynamisk valg: En utvidelse av valgmodellene til Thurstone og Luce) / John K. Dagsvik. 1983. 48s. ISBN 8253720092. ->

1984

Induvidual Effects in a System of Demand Functions (Individuelle effekter i et system av etterspørselsfunksjoner) / Erik Biørn og Eilev S. Jansen. 1984. 30s. ISBN 8253720440. ->

1985

Hvem går til lege? En modell for Bruk av legetjenester utenfor institusjon (Who Visits the Physician? A Model for Utilization of Physician Services outside Institution) / Arne S. Andersen og Petter Laake. 1985. 91s. ISBN 8253721994. ->

1986

Presentation of Environment Statistics: Environmental Data Maps (Presentasjon av miljøstatistikk: Miljødatakart) / Tiril Vogt og Torbjørn Østdahl. 1986. 31s. ISBN 8253723156. ? ->