Digitaliserte publikasjoner

Statistiske analyser (gammel serie 1972-1986)

Serien er slått sammen med seriene Artikler (1957-1986) (1972-86) og Samfunnsøkonomiske studier (1954-1986) til: Sosiale og økonomiske studier


Folkemengdens bevegelse 1966-1970 Oversikt (Vital Statistics and Migration Statistics)
SA 1  ->

Den personlige inntektsfordeling (The Distribution of Personal Income) 1958, 1962 og 1967
SA 2  ->

Rentabilitet og kapitalstruktur i store industriforetak (Profit Rates and Composition of Assets and Liabilities for Large Manufacturing Enterprises), 1972
SA 3 ->

Lavinntektsundersøkelsen (Survey of Low Income Groups) 1967
SA 4  ->

Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta av bruka (Holders in Agriculture by Age and Occupational Combinations and how these Factors Influence the Operation of the Holdings), utg. 1972
SA 5 ->

Lønnsstruktur og lønnsutvikling (Wage Structure and Wage Development) 1960-1971
SA 6  ->

Driftsformer i jordbruket (Types of Farming), utg. 1973
SA 7 ->

Produksjonsutviklinga i jordbruket (Trend in Agriculture Production) 1925-1972
SA 8  ->

Dødelighetsutvikling og dødsårsaksmønster (Mortality Trend and Mortality Pattern) 1951-1970
SA 9  ->

Sosialt utsyn (Social Survey) 1974
SA 10  ->

Folkerøystinga om EF. Aktivitet blant veljarane (The Advisory Referendum on Norway's Accession to the EC. Voters' Activity), utg. 1974
SA 11 ->

Regnskapsanalyse. Industri og engroshandel (Accounting Analysis. Manufacturing and Wholesale Trade), utg. 1974
SA 12 ->

Flyttingene i Norge 1971 og 1949-1973. Rapport nr. 3 fra flyttemotivundersøkelsen 1972 (Migration in Norway. Report no. 3 from Survey of Migration Motives)
SA 13  ->

Revidert nasjonalregnskap, utg. 1975
SA 14 ->

Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår (Fetal and Infant Mortality)1969-1972
SA 15  ->

Skilsmisser (Divorces) 1971-1973
SA 16 ->

Kriminalstatistikk 1960-1972 Oversikt (Criminal Statistics)
SA 17  ->

Sesongkorrigering av norske konjunkturindikatorer (Seasonal Adjustment of Norwegian Economic Indicators), utg. 1975
SA 18 ->

Tid nyttet til egenarbeid (Time Spent on Household Work and Family Care), utg. 1975
SA 19 ->

Fritidshus (Holiday Houses) 1970
SA 20 ->

Yrke og dødelighet (Occupational Mortality) 1970-1973
SA 21  ->

Miljøstatistikk. Naturressurser og forurensninger(Environmental Statistics. Natural Resources and Pollution) 1976
SA 22 ->

Fiskere 1960-1971. Alder, bosetting, inntekt (Fishermen. Age, Residence, Income) 1960-1971
SA 23 ->

Private husholdningers forbruk (Private Households' Consumption) 1973
SA 24 ->

Forbruk blant skoleungdom og studenter (Students' Consumer Expenditure) 1973-1974
SA 25 ->

Voksenopplæring 1969-1974 (Adult Education)
SA 26 ->

Omsetning og fortjeneste m.v. i varehandelen (Sales and Profit etc. in the Internal Trade), utg. 1976
SA 27 ->

Private Households), utg. 1976
SA 28 ->

Tømmerfløtning 1871-1975
SA 29 ->

Døgnets 24 timer
SA 30 ->

Sosialt utsyn 1977
SA 31 ->

Norsk hagebruk 1969-1974
SA 32 ->

Inn- og utvandring for Norge 1958-1975
SA 33 ->

Innkjøp og omsetning i engroshandelen
SA 34 ->

Utviklingen i giftermål og dødsfall 1911-1976
SA 35 ->

Folkemengdens bevegelse: Oversikt 1971-1975
SA 36 ->

Miljøstatistikk 1978: Naturressurser og forurensninger
SA 37 ->

Oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel fram til 1977
SA 38 ->

Bygging av frittliggende eneboliger: Kostnader, materialbruk, utrustningsstandard mv.
SA 39 ->

Spredningen av ferieturer
SA 40 ->

Regnskapsanalyse: Dagligvarehandel
SA 41 ->

Eldre i aldershjem 1977
SA 42 ->

Klienter i institusjoner for alkoholistomsorg 1977
SA 43 ->

Lønnsstruktur og lønnsutvikling 1971-1977
SA 44 ->

Sosialt utsyn 1980
SA 45 ->

Ressursregnskap
SA 46 ->

Private husholdningers forbruk i 1970-årene
SA 47 ->

Boligforhold og boutgifter
SA 48 ->

Arbeid, fritid og samvær: Endringer i tidsbruk i 70-årene
SA 49 ->

Miljøstatistikk 1983: Naturressurser og forurensninger
SA 50 ->

Sosialt utsyn 1983
SA 51 ->

Dødeligheten omkring fødselen og i første levekår 1971-1980
SA 52 

Barns levekår
SA 53 ->

Folkemengdens bevegelse: Oversikt 1976-1980
SA 54 ->

Kriminalstatistikk oversikt 1970-1982
SA 55 ->

Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970-1980
SA 56 ->


Se også: SA (1993- )