Bedrifter og foretak

Statistikk

Bruk av IKT i næringslivet
Statistikken kartlegg bruken av IKT og elektronisk handel i næringslivet.
Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling
Statistikken viser økonomiske hovedtall for elektrisitetsnæringen, samt kraftpriser og nettleie
Forskning og utvikling i næringslivet
Statistikken måler forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet.
Føretak
Statistikken viser tal på aktive, nyetablerte og avslutta føretak, og i kva grad nyetablerte føretak overlever og veks.
Innovasjon i næringslivet
Statistikken måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling
Norske dotterselskap i utlandet
Statistikken gjev oversyn over norskkontrollerte føretaks økonomiske aktivitet i utlandet.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Næringar på Svalbard
Statistikken viser utviklinga og strukturen i næringane på Svalbard
Opplæring i føretak
Statistikken gjev informasjon om omfang av kurs og andre former for opplæring i føretak innanfor både offentleg og privat sektor.
Produsentprisindekser for tjenester
Statistikken viser prisendringer på tjenester i ulike næringer.
Utenlandske datterselskap i Norge
Statistikken gir oversikt over utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge
Bedrifter
Statistikken gir en oversikt over norske bedrifter og deres struktur

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 38 av 38
 1. Fleire høgvekstføretak i 2023

  Det var 21 400 høgvekstføretak i 2023, ei auke på 14 prosent frå 2022. Samstundes vart talet på føretak med stor nedgang nær 9 prosent lågare og enda på 24 400. Dei større og eldre føretaka bidreg mest til denne utviklinga. Det var og høge tal for nye føretak med aktivitet i 2023, grunna mange reaktiveringar - berre 2021 låg høgare.

 2. Verdiskaping og sysselsetting i flerkulturelle foretak

  SSB etablerte i 2022 en monitor for å følge innvandrere og entreprenørskap. Denne rapporten er en videreføring av monitoren, og gir en analyse av skalaforskjeller mellom flerkulturelle foretak og andre foretak, basert på registerdata fra person- og næringsstatistikk.

 3. Hvorfor driver flerkulturelle foretak i mindre omfang enn andre foretak?

  Det er langt færre foretak med store eiere som har innvandrerbakgrunn blant de aller største og mest veletablerte aksjeselskapene. Flere selskaper som har blandet eierskap er i toppen når det gjelder omsetning, sysselsetting og produktivitet.

 4. Begrepsendring i Statistisk Sentralbyrå - Fra virksomhet til bedrift

  Statistisk sentralbyrå (SSB) erstatter termen virksomhet med bedrift fra juni 2024. Dette kommer som et resultat av endring i termer i andre deler av offentlig sektor og for å sikre at det ikke blir begrepsforvirring for brukerne.

 5. Svakaste 1. kvartal sidan 2013

  Det vart registrert 15 690 nye føretak i 1. kvartal 2024, eit fall på 23 prosent sidan 1. kvartal 2023. Innan bygg og anlegg og omsetting og drift av eigedom er etableringstakta like låg som under finanskrisa i 2009.

 6. Sterkt år for industrinæringene

  Industrinæringene leverte solide omsetningstall i 2022.

 7. Fortsatt stor vekst i antall kultur-virksomheter

  Det var 656 000 aktive virksomheter ved inngangen til 2024, hvorav 208 000 med ansatte. Økningen fra i fjor var på 1,5 prosent. Antall virksomheter innen «kultur, underholdning og fritid» økte mest, for andre år på rad, med 8,9 prosent.

 8. Etableringstakta attende til nivået før pandemien

  Det vart registrert 16 192 nye føretak i 4. kvartal 2023, ein nedgang på 11 prosent frå 4. kvartal 2022. Dermed har etableringstakta gått attende om lag til nivået før pandemien.

 9. Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 52 milliarder kroner i 2022

  Sammenlignet med 2021 var årsresultatet 52 prosent høyere i 2022. Driftsinntektene for elektrisitetsnæringen samlet økte med 66 prosent, mens driftskostnadene økte med 56 prosent.

 10. Etableringstakta henta seg inn igjen i 3. kvartal

  Det vart registrert 17 062 nye føretak i 3. kvartal 2023, om lag same nivå som 3. kvartal 2022. Dermed henta etableringstakta seg inn etter eit svakt 2. kvartal, og ligg no klårt høgare enn før pandemien.

 11. Samfunnsforhold på Svalbard

  Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016. Den viser blant annet at befolkningen øker, og at innbyggerne har relativt god helse og økonomi.

 12. Omsetningen på Svalbard forsetter å øke

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 20 prosent i 2022 som er omtrent like stor økning som i fjor.

 13. Langt færre nye aksjeselskap i 2. kvartal

  Det vart registrert 15 277 nye føretak i 2. kvartal 2023, ein nedgang på 12 prosent sidan 2. kvartal 2022. For aksjeselskap er nedgangen særleg stor – 20 prosent færre føretak av denne selskapsforma blei etablert.

 14. Barnehager med markedsrettet aktivitet hadde om lag 42 700 sysselsatte i 2021

  Barnehagene bidro med 23 prosent av den totale omsetningen for helse og sosialtjenester. Det utgjorde en verdiskapning på 21 milliarder kroner i 2021.

 15. Rekruttering er viktig for å dekke kompetansebehov

  Hovedstrategien for å dekke framtidens kompetansebehov var i 2020 å tilby opplæring til nåværende ansatte. Sammenlignet med 2015 økte imidlertid andelen foretak som var åpne for å dekke behovet ved å rekruttere nye ansatte.

 16. Rekordhøg etablering av private helse- og sosialtenester

  Det vart registrert 20 387 nye føretak i 1. kvartal 2023, ein auke på 6 prosent sidan 1. kvartal 2022. Innan private helse- og sosialtenester var auka på heile 45 prosent.

 17. Sterk innhenting i norsk næringsliv i 2021

  Samlet omsetning for norsk næringsliv økte med 464 milliarder kroner fra 2020 til 2021. Det gir en vekst på 9,4 prosent.

 18. Talet på nyetableringar tilbake til normalen

  Det vart registrert 18 131 nye føretak i 4. kvartal 2022. Det er ein nedgang på 6 prosent sidan 4. kvartal 2021.

 19. Antall kultur-virksomheter øker mest

  Det er nær 647 000 aktive virksomheter ved inngangen til 2023, hvorav 209 000 med ansatte. Økningen fra i fjor på 2,7 prosent er noe høyere enn vanlig, men ikke like høy som ved forrige måling i januar 2022. Antall virksomheter innen «kultur, underholdning og fritid» økte mest, med 9,5 prosent.

 20. Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 34 milliarder kroner i 2021

  Sammenlignet med 2020 var årsresultatet 87 prosent høyere i 2021. Driftsinntektene for elektrisitetsnæringen samlet økte med 101 prosent, mens driftskostnadene økte med 86 prosent.

 21. No fell talet på nyetableringar

  Det vart registrert 17 119 nye føretak i 3. kvartal 2022, ein nedgang på 5 prosent sidan 3. kvartal 2021. Med unntak av det kriseprega 2. kvartal 2020, må vi attende til 3. kvartal 2019 for å finne ei lågare etableringstakt.

 22. Kun 1 av 3 enkeltpersonforetak aktive etter 1 år

  I 2020 var 44 prosent av foretakene etablert året før, fortsatt aktive. Overlevelsen var svakest for enkeltpersonforetak med kun 34 prosent aktive etter 1 år, mens for aksjeselskap var den 60 prosent. Blant foretak etablert 5 år tidligere var kun ett av seks enkeltpersonforetak fortsatt aktive i 2020.

 23. Omsetningen økte kraftig på Svalbard

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 20,2 prosent i 2021.

 24. Mange nyetableringar trass energikrise

  Det vart registrert 17 275 nye føretak i 2. kvartal 2022, ein nedgang på 8 prosent sidan 2. kvartal 2021. Det var likevel det nest høgaste talet registrert i noko 2. kvartal sidan målinga starta i 2001.

 25. Slik jobber Norge

  Endringene i norsk arbeidsliv de siste tiårene har vært enorme. Her ser du hvordan vi jobber i dag sammenlignet med i 1970.

 26. Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

  De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

 27. Trått kvartal for varehandelen

  Det vart registrert 1 488 nye føretak innan varehandel og reparasjon av motorvogner i 1. kvartal 2022, det lågaste talet registrert i noko kvartal sidan målinga starta i 2001. Transport og lagring hadde på si side sitt sterkaste 1. kvartal.

 28. Flere små foretak i koronaåret 2020

  Til tross for koronapandemien ble det registrert 2,2 prosent flere små foretak i 2020 sammenlignet med året før.

 29. Identifying the elasticity of substitution between capital and labour. A pooled GMM panel estimator

  De fleste virksomheter bruker både kapital og arbeidskraft for å produsere varer og tjenester. Endringer i prisen på kapital og/eller arbeidskraft vil kunne påvirke bruken av disse innsatsfaktorene.

 30. Kulturlivet augnar korona-håp

  Det vart registrert 1 561 nye føretak innan kultur, underhaldning og fritid i 4. kvartal 2021, det nest høgaste talet registrert i noko kvartal. Transport og lagring hadde ei like sterk utvikling, medan utviklinga i varehandelen var heller svak.

 31. Stor økning i antall virksomheter

  Det er nær 630 000 aktive virksomheter ved inngangen til 2022, hvorav 206 000 med ansatte. Økningen fra i fjor på 3,8 prosent er betydelig, sammenlignet med perioden etter 2009.

 32. Lave priser og økt produksjon i 2020

  Både inntekter og kostnader i elektrisitetsnæringen ble redusert fra 2019 til 2020.

 33. Talet på nye føretak flatar ut

  Det vart registrert 18 069 nye føretak i 3. kvartal i år. Det er ei svak auke på 2 prosent frå 3. kvartal 2020, men 4 prosent færre enn førre kvartal.

 34. Svakere overlevelse for enkeltpersonforetak

  I 2019 var 28 prosent av de 54 539 foretakene som ble etablert fem år tidligere, fortsatt aktive. Allerede året etter etablering var 52 prosent av dem inaktive. Overlevelsen for enkeltpersonforetak var noe svakere i 2019 enn i 2018.

 35. Kraftig nedgang i omsetning og årsverk på Svalbard

  Den totale omsetningen på Svalbard gikk ned med 15,3 prosent i 2020. Antall årsverk totalt har gått ned med 9,7 prosent.

 36. Nær 19 000 nye føretak i andre kvartal

  Det vart registrert 18 837 nye føretak i 2. kvartal i år. Dette er det høgaste talet på nye føretak i 2. kvartal noko år, heile 26 prosent fleire enn i 2. kvartal 2020, men 9 prosent færre enn det førre kvartalet.

 37. Mer britisk og amerikansk eierskap

  Antallet utenlandskontrollerte norske foretak fortsetter å stige, men veksten er ikke like sterk som registrert i tidligere år. Det er uvisst hva som er årsaken til dette.

 38. Over 20 000 nye føretak i 1. kvartal

  Det vart registrert 20 717 nye føretak i 1. kvartal i år. Det er 13 prosent fleire enn i 1. kvartal 2020, og 6 prosent fleire enn førre kvartal. For første gong er det registrert over 20 000 nye føretak i eit kvartal.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet virksomheter og foretak.