Banner med bilde og tittel

Fakta om

Norsk næringsliv

Skrå bakgrunn med infografikk

Næringene¹ vi jobber i: Endringer fra 1900 til i dag

  • 1 Tallene viser andelen av de sysselsatte som jobber i primær-, sekundær- og tertiærnæringer i hvert av årene
Kilde

Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

Etableringer og nedleggelser

Antall foretak som er startet opp

Antall foretak som er lagt ned

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.


Enkeltpersonforetak,Aksjeselskap,Andre foretak,Foretak totalt

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

Produktivitet og inntekt

Olje og gass,Industri,Andre næringer,Gjennomsnitt for alle næringer

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time