Norsk næringsliv

Fakta om norsk næringsliv

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

De største næringene

Total verdiskaping i næringslivet
Ikon av tannhjul
Total verdiskaping i næringslivet
2023
4 669
milliarder kroner
-11,6 % fra året før
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Næringene vi jobber¹ i: Endringer siden 1970

¹ Ansatte i bedrifter som driver produksjon i Norge. Les mer om hva dette innebærer i artikkelen Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

Artikkel / 6. juli 2022
Slik jobber Norge

Endringene i norsk arbeidsliv de siste tiårene har vært enorme. Les mer om hvordan vi jobber i dag sammenlignet med i 1970.

Tjenestenæringene

Antall sysselsatte i tjenestenæringene

Artikkel / 13. oktober 2008
1,5 millioner flere sysselsatte i tjenestenæringene

Antall sysselsatte i Norge er fordoblet siden 1930. Andelen sysselsatte i primærnæringene er redusert fra 41 til 3 prosent i perioden, mens sysselsettingen i tjenestenæringene er mer enn firedoblet.

Andelen av de sysselsatte (15-74 år) som jobber i offentlig forvaltning

Artikkel / 6. mai 2014
Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

Ifølge nasjonalregnskapet økte antall årsverk i Norge med 900 000 fra 1970 til 2013. Om lag halvparten av veksten fant sted i offentlig forvaltning. I denne 43-årsperioden økte andelen offentlige årsverk fra under 17 prosent til nesten 29 prosent.

Eksport og import

Handelsbalanse
Ikon av mynter
Handelsbalanse
2023
814
milliarder kroner
-813 milliarder kroner fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste importvarer

Viktigste eksportvarer

Artikkel / 8. februar 2017
Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene

Etterspørsel fra utenlandske markeder er viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved å se kun på eksportørene. Spesielt for små og mellomstore foretak er dette tydelig.

Olje og gass

Oljeeksport etter verdi,Oljeeksport etter mengde
Oljeeksport etter verdi
Mai 2024
52,0
milliarder kroner
26,8 % fra samme måned året før
Oljeeksport etter mengde
Mai 2024
56,7
millioner fat olje
13,5 % fra samme måned året før
Eksport av olje og gass etter verdi¹

¹ Ikke inkludert kondensater
Total verdi av eksportert fisk

Fisk

Ikon av to fisker
Total verdi av eksportert fisk
2023
165,2
milliarder kroner
12,8 % fra året før
Eksport av fisk etter verdi

Artikkel / 13. februar 2017
Frå attåtnæring til milliardindustri

Oppdrettsnæringa byrja i det små i 1970-åra som attåtnæring for kystbøndene. I dag produserer Noreg over halvparten av all atlantisk oppdrettslaks i verda.

Utslipp fra næringslivet

Endring i totale utslipp¹ til luft siste ti år
Ikon av fabrikk
Endring i totale utslipp¹ til luft siste ti år
2022
-8,8
%

¹ Totale utslipp måles i CO₂-ekvivalenter. Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning.

Utslipp til luft

CO₂-ekvivalenter

Endring i utslipp per krone siste ti år
Ikon av fabrikk
Endring i utslipp per krone siste ti år
2022
-19,2
%
Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi

CO₂-ekvivalenter per million kroner produsert

Artikkel / 24. juni 2015
Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

Etableringer og nedleggelser

Etablerte foretak år for år

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.

Artikkel / 6. november 2017
Økt andel gründere blant innvandrerne

Hva skiller innvandrerne fra de forskjellige landene når det gjelder hva slags enkeltpersonforetak de setter i gang med, og hvor godt firmaene klarer seg?

Nedlagte foretak år for år

Enkeltpersonforetak,Aksjeselskap,Andre foretak,Foretak totalt

Andel foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret

Enkeltpersonforetak
2015
16
%
Aksjeselskap
2015
44
%
Andre foretak
2015
16
%
Foretak totalt
2015
26
%

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

Konkurser

Produktivitet og inntekt

Olje og gass,Industri,Andre næringer,Gjennomsnitt for alle næringer

Produksjonsinntekt i næringslivet

Olje og gass
2023
5 847
kroner per arbeidstime
Industri
2023
615
kroner per arbeidstime
Andre næringer
2023
621
kroner per arbeidstime
Gjennomsnitt for alle næringer
2023
743
kroner per arbeidstime

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time