Banner med bilde og tittel

Norsk næringsliv

Fakta om norsk næringsliv

Ingress

Næringslivet omfatter all produksjon av varer og tjenester - både i offentlig og privat regi, og enten de eksporteres eller konsumeres innenlands. På denne siden finner du sentrale tall om norsk næringsliv, inkludert verdiskapingen og sysselsettingen, tall for oljesektoren og fiskeriene og miljøkonsekvenser av næringsvirksomheten.

De største næringene

Total verdiskaping i næringslivet
Ikon av tannhjul
Total verdiskaping i næringslivet
2021
3 713
milliarder kroner
23,5 % fra året før
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Næringene vi jobber¹ i: Endringer siden 1970

¹ Ansatte i bedrifter som driver produksjon i Norge. Les mer om hva dette innebærer i artikkelen Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

Eksport og import

Handelsbalanse
Ikon av mynter
Handelsbalanse
2021
485
milliarder kroner
515 milliarder kroner fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste importvarer

Viktigste eksportvarer

Olje og gass

Oljeeksport etter verdi,Oljeeksport etter mengde
Oljeeksport etter verdi
August 2022
45,9
milliarder kroner
32,8 % fra samme måned året før
Oljeeksport etter mengde
August 2022
48,9
millioner fat olje
-11,1 % fra samme måned året før
Eksport av olje og gass etter verdi¹

¹ Ikke inkludert kondensater

Utslipp fra næringslivet

Endring i totale utslipp¹ til luft siste ti år
Ikon av fakbrikk
Endring i totale utslipp¹ til luft siste ti år
2021
-9,0
%

¹ Totale utslipp måles i CO₂-ekvivalenter. Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning.

Etableringer og nedleggelser

Etablerte foretak år for år

Et foretak er en juridisk enhet som driver økonomisk aktivitet, for eksempel et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak.

Enkeltpersonforetak,Aksjeselskap,Andre foretak,Foretak totalt

Andel foretak som har overlevd i fem år fra etableringsåret

Enkeltpersonforetak
2015
16
%
Aksjeselskap
2015
44
%
Andre foretak
2015
16
%
Foretak totalt
2015
26
%

Oppgitt årstall er året da foretaket ble etablert

Produktivitet og inntekt

Olje og gass,Industri,Andre næringer,Gjennomsnitt for alle næringer

Produksjonsinntekt i næringslivet

Olje og gass
2021
5 866
kroner per arbeidstime
Industri
2021
627
kroner per arbeidstime
Andre næringer
2021
624
kroner per arbeidstime
Gjennomsnitt for alle næringer
2021
745
kroner per arbeidstime

Netto produksjonsinntekter uttrykker virksomhetenes inntekter fra produksjon og fratrukket driftsutgifter

Endring i arbeidsproduktivitet i næringslivet. Indeks. Første år=100

Utviklingen i arbeidsproduktivitet måles som veksten i produsert volum minus driftskostnadene, regnet per arbeidet time