Norske dotterselskap i utlandet

Oppdatert: 20. februar 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Omsetning
Omsetning
2022
1 969
milliarder kroner
Norske dotterselskap i utlandet
Norske dotterselskap i utlandet
2022
FøretakOmsetning (mill. kr)SysselsetteLønnskostnader (mill. kr)Brutto investeringar (mill. kr)
Alle land4 4431 968 835270 161164 751187 616
Europa3 2631 048 987179 783109 638131 580
Afrika11951 0462 8871 105426
Asia486184 92033 64413 2865 033
Nord-, Sentral-Amerika og Karibia373505 86028 99227 68826 990
Sør-Amerika128156 88022 37010 57322 171
Oseania7421 1422 4852 4621 416
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Norske dotterselskap i utlandet, etter næring (SN2007)
  Norske dotterselskap i utlandet, etter næring (SN2007)
  20212022
  FøretakOmsetning (mill. kr)SysselsetteFøretakOmsetning (mill. kr)Sysselsette
  Alle næringar4 3931 486 326283 4364 4431 968 835270 161
  Jordbruk, skogbruk og fiske6132 3317 7186241 4968 384
  Bergverksdrift og utvinning85241 1365 31090407 2475 958
  Industri779478 325115 637832621 187108 348
  Elektrisitet, gass, vatn, avløp, renovasjon14240 6503 67213598 1641 578
  Byggje- og anleggsverksemd8930 1368 5087125 0245 199
  Varehandel, reparasjon av motorvogner659310 50830 364686361 82131 948
  Transport og lagring40969 39616 163400102 35519 666
  Overnattings- og serveringsverksemd1627 10110 90514411 12310 397
  Informasjon og kommunikasjon387119 03526 751423112 92223 483
  Finansierings- og forsikringsverksemd31251 3296 52431761 6956 464
  Omsetning og drift av fast eigedom45219 6031 42342423 5802 306
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting57359 63024 94958562 49723 715
  Forretningsmessig tenesteyting17017 02714 68916018 63710 998
  Øvrige næringar11310 11610 82311421 08811 717
  Standardteikn i tabellar
 • Norske dotterselskap i utlandet, geografisk fordeling
  Norske dotterselskap i utlandet, geografisk fordeling
  20212022
  FøretakOmsetning (mill. kr)SysselsetteFøretakOmsetning (mill. kr)Sysselsette
  Alle land4 3931 486 326283 4364 4431 968 835270 161
  Verdsdelar
  Europa3 240837 207181 9843 2631 048 987179 783
  Afrika12734 0413 83311951 0462 887
  Asia477172 79737 493486184 92033 644
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia367315 30731 628373505 86028 992
  Sør-Amerika109112 84125 837128156 88022 370
  Oseania7314 1322 6617421 1422 485
  Utvalde landgrupper
  EU2 810678 835163 0152 836860 208161 096
  Europa unntatt EU og Norden14498 4015 023142109 7183 726
  Norden1 522390 79089 4561 500511 53990 615
  ASEAN1 18378 58810 35717968 4008 747
  Finansielle offshore sentra2 16460 3975 43416968 8256 073
  Utvalde land
  Sverige957209 70856 247916238 87455 480
  Danmark336121 16417 478339195 94419 270
  Tyskland18859 4677 73221669 6638 043
  Storbritannia26056 63413 12625573 94414 148
  USA251279 42219 019265454 63818 772
  Brasil6895 10221 31384134 68417 744
  1ASEAN: Brunei Darussalam, Indonesia, Kambodsja, Laos, Myanmar/Burma, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Vietnam.
  2Finansielle offshore sentra: Andorra, Antigua og Barbuda, Anguilla, De nederlandske Antillene (t.o.m. 2010), Aruba (f.o.m. 2011), Barbados, Bahrain, Bermuda, Bahamas, Belize, Cookøyene, Curaçao (f.o.m. 2011), Dominica, Grenada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Jamaica (t.o.m. 2010), Saint Kitts og Nevis, Caymanøyene, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Marshalløyene, Mauritius (f.o.m. 2011), Montserrat, Maldivene (t.o.m. 2010), Nauru, Niue, Panama, Filippinene, Seychellene (f.o.m. 2011), Singapore, Turks og Caicosøyene, Sint Maarten (Nederlandsk del) (f.o.m. 2011), Saint Vincent og Grenadine, Jomfruøyene (Britisk), Jomfruøyene (US),Vanuatu, Samoa
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over norsk næringsliv i utlandet. Dette gjeld norske dotterselskap i utlandet som er kontrollerte frå Noreg og har Noreg som ultimate eigarland. I statistikken finn du tal for føretak, sysselsette, omsetning, lønnskostnadar og bruttoinvesteringar, fordelt etter næring og land.

Norske dotterselskap i utlandet

Eit norsk dotterselskap i utlandet er eit føretak i utlandet som er kontrollert frå Noreg, ved at eit føretak eller ein annan økonomisk eining i Noreg eig over 50 prosent av det.

Føretak

Etter Standard for næringsgruppering (SN2007) er eit føretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske einingar som produserer varer eller tenester, og som til ein viss grad har sjølvstendig avgjerdsmyndigheit. I statistikken vert ein juridisk eining behandla som eit føretak. Eksemplar på juridiske einingar er aksjeføretak, ansvarleg føretak og enkeltpersonføretak. Berre aktive føretak, med omsetning og/eller sysselsette og/eller lønnskostnadar og/eller bruttoinvesteringar, er med i populasjonen.

Sysselsette

Med sysselsette meiner ein summen av eigarar og lønnstakarar som arbeider i føretaket. Personar med meir enn eitt arbeidsforhold kan verte telte med som sysselsette i fleire næringar. Sysselsettingstala viser eit gjennomsnitt av talet på sysselsette i løpet av året.

Omsetning

Omsetning er definert som føretaket sine driftsinntekter fråtrekt offentlege tilskot og gevinst ved sal av anleggsmidlar. Skattar og avgifter er inkluderte, meirverdiavgift er ikkje inkludert.

For selskap innan finansnæring som driv med «Holdning selskap» og «Verdipapirfond, investeringsselskap o.l.», så vil totale driftskostnader gjelda dersom omsetning ikkje er tilgjengeleg i årsmeldinga/rekneskapsføringa.

Lønnskostnadar

Lønnskostnadar omfattar lønn, feriepengar, honorara og liknande, arbeidsgivaravgift til folketrygda, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnadar. Lønnskostnadar omfattar ikkje godtgjersles til eigar av enkeltpersonføretak eller ansvarlege selskap og til familiemedlemmar utan fast lønn.

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringar omfattar anskaffingar av fast realkapital som tomter, bygningar og anlegg (unntatt bustad), maskiner, verktøy, reiskap, inventar og transportmidlar (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostnadar er inkludert i bruttoinvesteringar.

Ultimate eigerland

Ultimate eigarland er landet der det "siste" føretaket eller personen i eigarkjeda ligg eller er busett. Det vil seie føretak som ikkje er kontrollerte av eit anna føretak, eller siste person i eigarkjeda.

Utgåande FATS

Statistikken er internasjonalt kjend som Outward Foreign Affiliates Statistics (OFATS). Den vert i kortform også kalla "utgåande FATS".

Næringsgrupperinga er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), som byggjer på EUs næringsstandard NACE rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 3.

Namn: Norske dotterselskap i utlandet
Emne: Utenriksøkonomi

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for finansregnskap

Nasjonalt nivå. Utlandet er landfordelt.

Statistikken vert publisert årleg, innan 20 månader etter referanseåret.

Rapportering til EUs statistiske kontor Eurostat.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data frå SSB.

Føremålet er å gje ei oversikt over norske dotterselskap sin økonomiske aktivitet i utlandet.

I Noreg blei tal for norske dotterselskap sin aktivitet i utlandet samla inn for første gang i 2008 med tal for omsetning, sysselsetting og føretak. Frå referanse år 2021 ble det også publisert tal for lønnskostnadar og bruttoinvesteringar.

Tal frå statistikken vert nytta til mellom anna måling av graden av globalisering, internasjonale handelsforhandlingar og økonomisk forsking.

Brukarar av statistikken er myndigheiter, næringslivet, ambassadar, utdannings- og forskingsinstitusjonar med fleire. Dessutan vert data rapportert til Eurostat og OECD, i tråd med pliktar i høve til EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Statistikk som ligg innanfor same område som statistikken Norske dotterselskap i utlandet, er statistikken Direkteinvesteringer. Denne statistikken gjev informasjon om norske direkteinvesteringar i utlandet og syner fordringar overfor utlandet i form av norskeigd kapital knytt til direkteinvesteringar.

Direkteinvesteringer seier lite om korleis norske eigarinteresser i utlandet påverkar økonomien i dei landa ein har investert i. Statistikken over norske dotterselskap i utlandet gjer oss i større grad i stand til å beskrive denne påverknaden.

Statistikken over utanlandske dotterselskap i Noreg viser tilsvarande forhold der utlendingar kontrollerer norske føretak. Statistikken byggjer på tilsvarande internasjonale krav som statistikken over norske dotterselskap i utlandet.

Statistikken blir utvikla, utarbeidd og formidla med heimel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovudområde Utenriksøkonomi, delområde Økonomisk globalisering.

Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) 2019/2152 av 27. november 2019 om Europeisk næringsstatistikk (EBS forordninga). I tillegg er Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 av 30. juli 2020 som fastsetter tekniske spesifikasjoner og ordninger i henhold til EBS-forordningen.

Statistikken vert utarbeida i tråd med anbefalingar frå Eurostat, nedfelt i "Recommendations manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics". I 2023 kom det nye retningslinjer i tråd med EBS forordninga gjeldane frå og med referanseår 2021.

Statistikken dekkjer norske dotterselskap i utlandet, det vil seie dotterselskap som vert kontrollerte anten direkte eller indirekte av eit føretak i Noreg. Sjå punkt under overskrifta Definisjonar for nærmare definisjon av norske dotterselskap. Berre aktive føretak, med omsetning, sysselsette, lønnskostnader eller bruttoinvesteringar, er med i populasjonen. Statistikken omfattar i prinsippet alle norske institusjonelle sektorar, men ikkje-finansielle føretak er i denne samanhengen den viktigaste sektoren.

Statistikken byggjer på SSB si eiga datainnsamling (utvalundersøkinga «Investeringer i utlandet») som hentar inn rekneskapsinformasjon om omsetning, bruttoinvesteringar, lønnskostnadar og sysselsette i utanlandske føretak eigde frå Noreg. I tillegg kjem informasjon frå årsrekneskap sende inn til Brønnøysundregistra, og frå media. Dette nyttar vi til å kartleggje endringar i investeringar i utlandet og kva som er ultimate eigarland for føretaka.

Utvalet dekkjer dei største føretaka (Cut-off utval). Storleiken på utvalet har auka sidan det første året det vart samla inn tal for (2008). Dei aller største føretaka har vore med heile tida.

Datainnsamling

Statistikk over norske dotterselskap sin aktivitet i utlandet byggjer på SSB si innsamling av opplysningar om investeringar i utlandet. Statistikkgrunnlaget vert samla inn saman med informasjon til statistikken Direkteinvesteringer.

Redigering

Med redigering meiner vi kontroll, gransking og endring av data. Dei innsamla dataa vert i stor grad kontrollerte mot fjorårstal og informasjon frå årsrekneskapane sende inn til Rekneskapsregisteret i Brønnøysund. For dei føretaka som er med i undersøkinga, gjer vi ein kontroll av eigarskapet gjennom å nytte informasjon frå rekneskapar og føretaka sine heimesider og liknande om dei ultimate eigarlanda til føretaka. Berre dei som har Noreg som ultimate eigarland, det vil seie norske dotterselskap, er med i denne statistikken.

Næringsplassering blir rapportert frå det norske selskapet som eig dei utanlandske selskapa. Dersom ikkje næring blir oppgjeven i undersøkinga så bruker vi næringa til det norske selskapet om informasjonen ikkje ligg i den administrativ kjelde (EuroGroupRegister) som gjev næringsplassering for multinasjonale selskap.

Berekningar

Vi har ikkje etablert metodar for oppblåsing til populasjonsnivå for tal på føretak, omsetning, sysselsette, lønnskostnadar og bruttoinvesteringar i utlandet.

Ikkje relevant

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

For å sikre konfidensialitet blir metoden «undertrykking» nytta i denne statistikken.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

Utvalet av føretak i statistikken har vorte større sidan starten i 2008, og dette kan påverke samanlikning av resultata over tid, særleg for nivåtal. Statistikkpopulasjonen kan variere noko frå år til år på grunn av eigarskap der statistikken berre omfattar norskeigde føretak, ultimat eigde frå Noreg.

For referanse år 2021 ble det publisert to nye variablar som også påverke moglegheita for samanlikning over tid.

Kvaliteten på statistikken vert påverka av registreringsgrunnlaget for utvalet og kvaliteten på dataa som vert innrapporterte. Dei vanlegast feilkjeldene er:

 • at oppgåvegjevaren brukar feilaktig skala, til dømes kroner i staden for tusen kroner
 • at oppgåvegjevaren gjer feil vurdering av kva SSB krev av tal
 • at SSBs skjema og rapporteringsprosedyre ikkje er bra nok
 • at SSBs sin behandling av data i samband med innregistrering kan føre til feil

Statistikk over aktiviteten til norske dotterselskap i utlandet byggjer på SSBs eiga innsamling. Vi både purrar og gjev tvangsmulkt etter dei reglane som gjeld i statistikklova. Det kan hende at nokre einingar lar vere å overhalde rapporteringsplikta, men alle viktige einingar er med i statistikken.

Det finst nokon svakheiter med omsyn til populasjonsoppdatering og utvalstrekking. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad, legg vi stor vekt på å dekkje store einingar i populasjonen målt ved storleiken på variablane som skal rapporterast.

Utvalstrekkinga føreset i utgangspunktet at sjølve populasjonen omfattar dei aller fleste einingane som har økonomiske fordringar og gjeld mot utlandet. Vi har så langt inga samla oversikt over føretak som har slike mellomværande, og i praksis vil det difor vere vanskeleg å fange opp alle relevante einingar ved utgangen av den einskilde rapporteringsperioden.

Vanlegvis blir fjorårets tal reviderte ved publisering. Revisjon i SSB

Kontakt