Norske dotterselskap i utlandet

Oppdatert: 9. februar 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Omsetning
Omsetning
2021
1 433
milliarder kroner
Norske dotterselskap i utlandet
Norske dotterselskap i utlandet
2021
FøretakOmsetning (mill. kr)SysselsetteLønnskostnader (mill. kr)Brutto investeringar (mill. kr)
Alle land4 1571 432 610282 358129 865297 386
Europa3 037784 447181 95789 373202 566
Afrika12134 0473 8331 098:
Asia475170 80937 3089 91619 085
Nord-, Sentral-Amerika og Karibia348316 20331 17520 18911 839
Sør-Amerika105112 97825 6067 31755 369
Oseania7114 1262 4791 973:
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Norske dotterselskap i utlandet, etter næring (SN2007)
  Norske dotterselskap i utlandet, etter næring (SN2007)
  20202021
  FøretakOmsetning (mill. kr)1 SysselsetteFøretakOmsetning (mill. kr)1 Sysselsette
  Alle næringar4 1861 275 118279 4864 1571 432 610282 358
  Jordbruk, skogbruk og fiske7453 00812 6968456 39714 058
  Bergverksdrift og utvinning110196 2038 970103261 2508 221
  Industri973508 769114 417944585 964112 189
  Elektrisitet, gass, vatn, avløp, renovasjon147:4 295133:3 497
  Byggje- og anleggsverksemd10634 2257 35910739 1108 072
  Varehandel, reparasjon av motorvogner487121 63126 873483120 98825 520
  Transport og lagring41762 85417 47240867 94415 650
  Overnattings- og serveringsverksemd1485 6137 1031476 8539 524
  Informasjon og kommunikasjon413136 45129 807438130 35030 307
  Finansierings- og forsikringsverksemd33647 9796 69531048 4935 829
  Omsetning og drift av fast eigedom2807 4942 0102515 8971 727
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting44253 49621 19446360 18822 895
  Forretningsmessig tenesteyting15121 25412 5691199 94813 969
  Øvrige næringar726 9788 023967 9259 474
  1Omsetning: F.o.m. årgang 2018 er spesielle offentlige avgifter vedrørende salg (tilsvarende post 3300 fra Skatteetatens Næringsoppgave 2) trukket fra omsetningen.
  Standardteikn i tabellar
 • Norske dotterselskap i utlandet, geografisk fordeling
  Norske dotterselskap i utlandet, geografisk fordeling
  20202021
  FøretakOmsetning (mill. kr)1 SysselsetteFøretakOmsetning (mill. kr)1 Sysselsette
  Alle land4 1861 275 118279 4864 1571 432 610282 358
  Verdsdelar
  Europa417110 64519 2683 037784 447181 957
  Afrika12328 1084 03112134 0473 833
  Asia462168 76234 230475170 80937 308
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia361256 90732 689348316 20331 175
  Sør-Amerika12089 20223 671105112 97825 606
  Oseania6310 3772 6117114 1262 479
  Utvalde landgrupper
  EU2 640611 117162 9862 620627 839162 762
  Europa unntatt EU og Norden13557 4075 15413796 0345 182
  Norden1 375350 08184 4661 381355 38489 192
  ASEAN2 18287 93110 21917776 96710 369
  Finansielle offshore sentra3 14538 2964 77115756 6215 446
  Utvalde land
  Sverige855205 42455 259836204 52855 551
  Danmark315101 32017 17532295 11317 884
  Tyskland19366 03411 49218160 2258 072
  Storbritannia26351 29913 58025557 27313 193
  USA257227 02519 630237280 28118 514
  Brasil4 7876 83621 0576795 23921 092
  1Omsetning: F.o.m. årgang 2018 er spesielle offentlege avgifter vedrørande sal (tilsvarande post 3300 frå Skatteetatens Næringsoppgåve 2) trekt frå omsetninga.
  2ASEAN: Brunei Darussalam, Indonesia, Kambodsja, Laos, Myanmar/Burma, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Vietnam.
  3Finansielle offshore sentra: Andorra, Antigua og Barbuda, Anguilla, De nederlandske Antillene (t.o.m. 2010), Aruba (f.o.m. 2011), Barbados, Bahrain, Bermuda, Bahamas, Belize, Cookøyene, Curaçao (f.o.m. 2011), Dominica, Grenada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Jamaica (t.o.m. 2010), Saint Kitts og Nevis, Caymanøyene, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Marshalløyene, Mauritius (f.o.m. 2011), Montserrat, Maldivene (t.o.m. 2010), Nauru, Niue, Panama, Filippinene, Seychellene (f.o.m. 2011), Singapore, Turks og Caicosøyene, Sint Maarten (Nederlandsk del) (f.o.m. 2011), Saint Vincent og Grenadine, Jomfruøyene (Britisk), Jomfruøyene (US),Vanuatu, Samoa
  4Brasil: Detaljerte data for Brasil kun tilgjengelig frå årgang 2013.
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over norsk næringsliv i utlandet. Dette gjeld norske dotterselskap i utlandet som er kontrollerte frå Noreg og har Noreg som ultimate eigarland. I statistikken finn du tal for føretak, sysselsette, lønnskostnadar, bruttoinvesteringar og omsetning, fordelt etter næring og land.

Norske dotterselskap i utlandet

Eit norsk dotterselskap i utlandet er eit føretak i utlandet som er kontrollert frå Noreg, ved at eit føretak eller ein annan økonomisk eining i Noreg eig over 50 prosent av det.

Føretak

Etter Standard for næringsgruppering (SN2007) er eit føretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske einingar som produserer varer eller tenester, og som til ein viss grad har sjølvstendig avgjerdsmyndigheit. I statistikken vert ein juridisk eining behandla som eit føretak. Eksemplar på juridiske einingar er aksjeføretak, ansvarleg føretak og enkeltpersonføretak. Berre aktive føretak, med omsetning og/eller sysselsette, er med i populasjonen.

Sysselsette

Med sysselsette meiner ein summen av eigarar og lønnstakarar som arbeider i føretaket. Personar med meir enn eitt arbeidsforhold kan verte telte med som sysselsette i fleire næringar. Sysselsettingstala viser eit gjennomsnitt av talet på sysselsette i løpet av året.

Omsetning

Omsetning er definert som føretaket sine driftsinntekter fråtrekt offentlege tilskot og gevinst ved sal av anleggsmidlar. Skattar og avgifter er inkluderte, meirverdiavgift er ikkje inkludert.

Lønnskostnadar

Lønnskostnadar omfattar lønn, feriepengar, honorara og liknande, arbeidsgivaravgift til folketrygda, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnadar. Lønnskostnadar omfattar ikkje godtgjersles til eigar av enkeltpersonføretak eller ansvarlege selskap og til familiemedlemmar utan fast lønn.

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringar omfattar anskaffing av fast realkapital som tomter, bygningar og anlegg (unntatt bustad), maskiner, verktøy, reiskap, inventar og transportmidlar (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostnadar er lagt til, mens sal av brukt realkapital er trekt frå.

Ultimate eigerland

Ultimate eigarland er landet der det "siste" føretaket eller personen i eigarkjeda ligg eller er busett. Det vil seie føretak som ikkje er kontrollerte av eit anna føretak, eller siste person i eigarkjeda.

Utgåande FATS

Statistikken er internasjonalt kjend som Outward Foreign Affiliates Statistics (OFATS). Den vert i kortform også kalla "utgåande FATS".

Næringsgrupperinga er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), som byggjer på EUs næringsstandard NACE rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 3.

Namn: Norske dotterselskap i utlandet

Emne: Utenriksøkonomi

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for finansregnskap

Nasjonalt nivå. Utlandet er landfordelt.

Statistikken vert publisert årleg, innan 20 månader etter referanseåret.

Rapportering til EUs statistiske kontor Eurostat og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD.

SSB lagrar innsamla og reviderte data i samsvar med vår standard for arkivering av filer (DataDok). Vi lagrar mikrodata for dei same periodane som vi publiserer på våre internettsider. Desse dataa er tilgjengeleg til forskingsføremål etter SSB sine reglar for utlevering av mikrodata.

Føremålet er å gje ei samla oversikt over norske dotterselskap sin økonomiske aktivitet i utlandet.

I Noreg blei tal for norske dotterselskap sin aktivitet i utlandet samla inn for første gang i 2008.

Tal frå statistikken vert nytta til mellom anna måling av graden av globalisering, internasjonale handelsforhandlingar og økonomisk forsking.

Brukarar av statistikken er myndigheiter, næringslivet, ambassadar, utdannings- og forskingsinstitusjonar med fleire. Dessutan vert data rapportert til Eurostat og OECD, i tråd med pliktar i høve til EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Statistikk som ligg innanfor same område som statistikken Norske dotterselskap i utlandet , er statistikken Direkteinvesteringer. Denne statistikken gjev informasjon om norske direkteinvesteringar i utlandet og syner fordringar overfor utlandet i form av norskeigd kapital knytt til direkteinvesteringar.

Direkteinvesteringer seier lite om korleis norske eigarinteresser i utlandet påverkar økonomien i dei landa ein har investert i. Statistikken over norske dotterselskap i utlandet gjer oss i større grad i stand til å beskrive denne påverknaden og er ein naturleg vidareføring av Statistisk sentralbyrås eksisterande statistikk på globaliseringsfeltet.

Statistikken over utanlandske dotterselskap i Noreg viser tilsvarande forhold der utlendingar kontrollerer norske føretak. Statistikken byggjer på tilsvarande internasjonale krav som statistikken over norske dotterselskap i utlandet.

Statistikklova § 10 ligg til grunn for SSB si innhenting av data frå rapportørane.

Europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 716/2007 av 20. juni 2007 om Fellesskapet sin statistikk om strukturen og aktiviteten til utanlandskontrollerte føretak (FATS-forordningen).

Statistikken vert utarbeida i tråd med anbefalingar frå Eurostat, nedfelt i "Recommendations manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics".

Statistikken dekkjer norske dotterselskap i utlandet, det vil seie dotterselskap som vert kontrollerte anten direkte eller indirekte av eit føretak i Noreg. Sjå punkt under overskrifta Definisjonar for nærmare definisjon av norske dotterselskap. Berre aktive føretak, med omsetning eller sysselsette, er med i populasjonen. Statistikken omfattar i prinsippet alle norske institusjonelle sektorar, men ikkje-finansielle føretak er i denne samanhengen den viktigaste sektoren.

Statistikken byggjer på SSB si eiga datainnsamling (utvalundersøkinga "Investeringer i utlandet") som hentar inn rekneskapsinformasjon om omsetning og sysselsette i utanlandske føretak eigde frå Noreg. I tillegg kjem informasjon frå årsrekneskap sende inn til Brønnøysundregistra, og frå media. Dette nyttar vi til å kartleggje endringar i investeringar i utlandet og kva som er ultimate eigarland for føretaka.

Utvalet dekkjer dei største føretaka (Cut-off utval). Storleiken på utvalet har auka sidan det første året det vart samla inn tal for (2008). Dei aller største føretaka har vore med heile tida.

Statistikk over norske dotterselskap sin aktivitet i utlandet byggjer på SSB si innsamling av opplysningar om investeringar i utlandet. Statistikkgrunnlaget vert samla inn saman med informasjon til statistikken Direkteinvesteringer.

Dei innsamla dataa vert i stor grad kontrollerte mot fjorårstal og informasjon frå årsrekneskapane sende inn til Rekneskapsregisteret i Brønnøysund. For dei føretaka som er med i undersøkinga, gjer vi ein kontroll av eigarskapet gjennom å nytte informasjon frå rekneskapar og føretaka sine heimesider og liknande om dei ultimate eigarlanda til føretaka. Berre dei som har Noreg som ultimate eigarland, det vil seie norske dotterselskap, er med i denne statistikken.

Vi har ikkje etablert metodar for oppblåsing til populasjonsnivå for tal på føretak, omsetning og sysselsette i utlandet.

Ikkje relevant

Vi offentleggjer ikkje tal dersom tala kan førast attende til oppgåvegjevaren. Ei celle i tabellen som inneheld færre enn tre einingar bak talet, og dermed utgjer fare for identifisering, vil bli skjult. Det same gjeld også ved fleire enn tre førekomstar dersom ein oppgåvegjevar er så stor at han kan bli identifisert.

Utvalet av føretak i statistikken har vorte større sidan starten i 2008, og dette kan påverke samanlikning av resultata over tid, særleg for nivåtal.

Kvaliteten på statistikken vert påverka av registreringsgrunnlaget for utvalet og kvaliteten på dataa som vert innrapporterte. Dei vanlegast feilkjeldene er:

 • at oppgåvegjevaren brukar feilaktig skala, til dømes kroner i staden for tusen kroner
 • at oppgåvegjevaren gjer feil vurdering av kva SSB krev av tal
 • at SSBs skjema og rapporteringsprosedyre ikkje er bra nok
 • at SSBs sin behandling av data i samband med innregistrering kan føre til feil

Statistikk over aktiviteten til norske dotterselskap i utlandet byggjer på SSBs eiga innsamling. Vi både purrar og gjev tvangsmulkt etter dei reglane som gjeld i statistikklova. Det kan hende at nokre einingar lar vere å overhalde rapporteringsplikta, men alle viktige einingar er med i statistikken.

Det finst nokon svakheiter med omsyn til populasjonsoppdatering og utvalstrekking. For å sikre høg grad av relevans til lågast mogleg kostnad, legg vi stor vekt på å dekkje store einingar i populasjonen målt ved storleiken på variablane som skal rapporterast.

Utvalstrekkinga føreset i utgangspunktet at sjølve populasjonen omfattar dei aller fleste einingane som har økonomiske fordringar og gjeld mot utlandet. Vi har så langt inga samla oversikt over føretak som har slike mellomværande, og i praksis vil det difor vere vanskeleg å fange opp alle relevante einingar ved utgangen av den einskilde rapporteringsperioden.

Ikkje relevant

Kontakt