Virksomheter

Oppdatert: 8. februar 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall virksomheter
Antall virksomheter
2024
656 410
Antall virksomheter etter størrelse
Antall virksomheter etter størrelse
20242023 - 2024
Antall virksomheterProsentEndring i prosent
Alle størrelsesgrupper656 410100,01,5
Ingen ansatte447 93868,22,2
1-4 ansatte103 42915,8-0,2
5-9 ansatte40 9776,2-0,7
10-19 ansatte31 0634,70,1
20-49 ansatte22 0523,40,3
50-99 ansatte6 9231,10,0
100 - 249 ansatte3 0750,52,6
250 ansatte og over9530,11,5
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Virksomheter etter størrelse og næring
  Virksomheter etter størrelse og næring
  2024
  Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
  Alle næringer656 410447 938103 42940 97731 06322 0526 9233 075953
  Jordbruk, skogbruk og fiske65 35358 2735 59171443327252180
  Bergverksdrift og utvinning1 63992424511110698525251
  Industri22 61713 0243 7941 8211 5911 387566324110
  Kraftforsyning2 1481 26831718317912445257
  Vannforsyning, avløp og renovasjon2 3881 22637424125322151193
  Bygge- og anleggsvirksomhet72 36346 02615 0164 8983 3842 19957122643
  Varehandel, reparasjon av motorvogner72 78632 03415 46313 1498 5102 95750613037
  Transport og lagring29 34319 8875 3811 6281 07083531316267
  Overnattings- og serveringsvirksomhet18 6527 7524 1052 7422 4091 281268896
  Informasjon og kommunikasjon28 21819 2795 5231 29598170825711857
  Finansiering og forsikring4 8182 6111 084416305228885531
  Omsetning og drift av fast eiendom65 11256 7816 7519864261352562
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting72 72251 71614 7212 9911 8341 04522613851
  Forretningsmessig tjenesteyting30 21621 0094 8671 5341 14396139622878
  Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning4 672489861734889930387273109
  Undervisning22 32015 2052 0648829761 6571 13732574
  Helse- og sosialtjenester59 79433 4818 3624 0135 1396 0661 727796210
  Kultur, underholdning og fritid i alt36 76631 6382 6838467396231685514
  Personlig tjenesteyting24 86616 6265 3331 76569232388363
  Lønnet arbeid i private husholdninger761000000
  Internasjonale organer1213431000
  Uoppgitt19 59818 6828902411000
  Standardtegn i tabeller
 • Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
  Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
  2024
  Alle størrelsesgrupperIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
  Hele landet656 410447 938103 42940 97731 06322 0526 9233 075953
  Østfold33 46122 9665 3932 0501 54199234314531
  Akershus77 65253 95712 5954 4293 0962 313819327116
  Oslo105 24375 75514 8695 3614 1653 0101 146633304
  Innlandet49 13734 0647 3683 1492 3571 56143716734
  Buskerud33 55522 9895 4322 0721 4831 09831014031
  Vestfold29 72720 1145 1391 8161 27591931312328
  Telemark21 24914 5103 2811 3891 0367561848211
  Agder38 17925 9786 0742 4171 8531 26040715436
  Rogaland52 85135 5288 3473 3892 5302 020618318101
  Vestland73 03449 40811 3574 6893 6472 681785360107
  Møre og Romsdal30 45819 8584 7672 2811 7241 29437213428
  Trøndelag55 11637 7458 1763 5492 8151 88260227374
  Nordland27 41016 9425 0632 1201 7871 07329010827
  Troms - Romsa - Tromssa18 64311 4693 4811 4601 1317912098319
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku10 6956 6552 08780662340288286
  Standardtegn i tabeller
 • Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
  Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
  2024
  Sum alle sektorerOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
  Hele landet656 41028 6804 821342 414171 38156
  Østfold33 4611 23714016 60415 4782
  Akershus77 6522 36960140 20234 46812
  Oslo105 2431 9761 38657 41444 43532
  Innlandet49 1372 74523021 18924 9721
  Buskerud33 5551 39418617 22514 7482
  Vestfold29 7271 03016515 95512 5743
  Telemark21 2491 2069410 5099 4382
  Agder38 1791 79321420 90215 2682
  Rogaland52 8512 19539829 02221 2306
  Vestland73 0343 52553438 59830 3743
  Møre og Romsdal30 4581 83622616 55711 8363
  Trøndelag55 1162 89837527 16124 6784
  Nordland27 4102 15313215 2369 8863
  Troms - Romsa - Tromssa18 6431 35710010 0927 0922
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku10 695966405 7483 9401
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 7. februar 2024.

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Navn: Virksomheter
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter.

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

Ikke relevant

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Ikke relevant

Ikke relevant

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Ikke relevant

Ikke relevant

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Fra og med 1. januar 2016 er det endringer i datagrunnlaget. I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert, nå blir stående med null ansatte. Det er dermed uklart om nedgangen i antall virksomheter med ansatte fra 2015 til 2016 er reell eller skyldes det endrede datagrunnlaget.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Ikke relevant

Kontakt

Håkon Frøysa Skullerud

hakon.skullerud@ssb.no

41 43 59 39