Virksomheter

Oppdatert: 5. januar 2023

Neste oppdatering: 5. januar 2024

Antall virksomheter
Antall virksomheter
2023
646 884
Antall virksomheter etter størrelse
Antall virksomheter etter størrelse
20232022 - 2023
Antall virksomheterProsentEndring i prosent
Alle størrelsesgrupper646 884100,02,7
Ingen ansatte438 08467,73,4
1-4 ansatte103 65416,00,8
5-9 ansatte41 2736,40,4
10-19 ansatte31 0254,82,6
20-49 ansatte21 9873,42,2
50-99 ansatte6 9261,15,0
100 - 249 ansatte2 9960,52,8
250 ansatte og over9390,15,7
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Virksomheter etter størrelse og næring
  Virksomheter etter størrelse og næring
  2023
  Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
  Alle næringer646 884438 084103 65441 27331 02521 9876 9262 996939
  Jordbruk, skogbruk og fiske65 11858 0475 63068343226051150
  Bergverksdrift og utvinning1 68394924711911995515251
  Industri22 69012 9863 9371 7901 5931 399562311112
  Kraftforsyning2 0851 21132718616312545199
  Vannforsyning, avløp og renovasjon2 3961 22940022726020853163
  Bygge- og anleggsvirksomhet72 75645 98815 2105 0233 5082 20557920241
  Varehandel, reparasjon av motorvogner73 13531 94415 92313 1918 4832 92050913233
  Transport og lagring30 94021 2785 5281 6791 10281432015465
  Overnattings- og serveringsvirksomhet18 5047 6404 0182 8422 3681 275269866
  Informasjon og kommunikasjon26 85118 1545 3191 2131 00874524411751
  Finansiering og forsikring4 8802 6551 094439303219786428
  Omsetning og drift av fast eiendom64 81356 5946 6439914151392371
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting69 75949 08114 4402 9881 8331 00823512549
  Forretningsmessig tjenesteyting29 92320 6064 8731 5651 15498141724879
  Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning4 674449913740885915402258112
  Undervisning21 18414 1112 0408839421 7051 11031776
  Helse- og sosialtjenester58 68932 3678 4804 0345 0776 0081 738777208
  Kultur, underholdning og fritid i alt33 75728 6872 6328736906461595713
  Personlig tjenesteyting24 33916 1255 3071 78668531481392
  Lønnet arbeid i private husholdninger14131000000
  Internasjonale organer1103521000
  Uoppgitt18 68317 9706891635000
  Standardtegn i tabeller
 • Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
  Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
  2023
  Alle størrelsesgrupperIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
  Hele landet646 884438 084103 65441 27331 02521 9876 9262 996939
  Viken142 64697 72323 5368 6066 2084 3591 419628167
  Oslo103 52173 88914 9525 3934 2012 9981 163630295
  Innlandet48 80733 6247 4403 2422 2831 57744116634
  Vestfold og Telemark50 24033 8828 4023 2312 3241 65851918440
  Agder37 43125 1796 1422 4221 8021 26944114036
  Rogaland51 82034 5778 2573 4542 5331 996598305100
  Vestland71 83148 16311 4544 6203 7122 649789334110
  Møre og Romsdal30 15119 5814 7262 3481 7051 27736112330
  Trøndelag54 57337 1318 2383 5392 8051 90361626477
  Nordland27 21416 8444 9602 1341 7751 08627611029
  Troms og Finnmark28 65017 4915 5472 2841 6771 21530311221
  Standardtegn i tabeller
 • Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
  Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
  2023
  Sum alle sektorerOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
  Hele landet646 88428 6014 885337 297276 02279
  Viken142 6464 96192272 93263 81813
  Oslo103 5211 9761 45156 72843 32838
  Innlandet48 8072 70923721 01624 8405
  Vestfold og Telemark50 2402 22226726 04721 7013
  Agder37 4311 77720820 51914 9252
  Rogaland51 8202 15939328 40220 8615
  Vestland71 8313 56251738 04429 7080
  Møre og Romsdal30 1511 88522216 31011 7322
  Trøndelag54 5732 88038426 92024 3854
  Nordland27 2142 16214415 0699 8363
  Troms og Finnmark28 6502 30814015 31010 8884
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Navn: Virksomheter
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

5. januar 2024

Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter.

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

Ikke relevant

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Ikke relevant

Ikke relevant

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Ikke relevant

Ikke relevant

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Ikke relevant

Kontakt

Håkon Frøysa Skullerud

hakon.skullerud@ssb.no

41 43 59 39