Virksomheter

Oppdatert: 6. januar 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall virksomheter
Antall virksomheter
2022
629 953

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Virksomheter etter størrelse og næring
Virksomheter etter størrelse og næring
2022
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer629 953423 839102 86241 10930 22921 5166 5952 915888
Jordbruk, skogbruk og fiske64 57557 5325 63569242123349130
Bergverksdrift og utvinning1 695947244125127104514849
Industri22 55512 8573 9061 8581 6051 387524312106
Kraftforsyning2 0421 18331717816612647196
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 3721 20938925424720252172
Bygge- og anleggsvirksomhet71 37144 91215 1395 0313 3602 16754917835
Varehandel, reparasjon av motorvogner72 84931 82716 25013 0768 1312 92447813033
Transport og lagring29 22119 5435 6021 6501 12180928415458
Overnattings- og serveringsvirksomhet18 0087 4994 0212 8132 2421 159221476
Informasjon og kommunikasjon26 09617 7765 0841 19795470522311245
Finansiering og forsikring4 9752 7411 122422300229755828
Omsetning og drift av fast eiendom63 20555 0696 6269604021231690
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting67 91747 84514 0502 9161 80391623211045
Forretningsmessig tjenesteyting29 41020 2724 8451 5531 08194840922676
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning4 744502931740873928374284112
Undervisning20 04513 0361 9758639581 7031 11432175
Helse- og sosialtjenester57 32131 1508 4074 1045 0845 9081 673800195
Kultur, underholdning og fritid i alt30 81625 9552 5258376826131425012
Personlig tjenesteyting23 75515 5895 2581 79666833082275
Lønnet arbeid i private husholdninger17151100000
Internasjonale organer1004321000
Uoppgitt16 95416 3805314021000
Standardtegn i tabeller
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
2022
Alle størrelsesgrupperIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Hele landet629 953423 839102 86241 10930 22921 5166 5952 915888
Viken138 65494 39723 3688 4106 0654 2901 370593161
Oslo100 45971 46114 8085 3254 0532 8791 051603279
Innlandet47 89332 7857 4303 2572 2441 54343616731
Vestfold og Telemark48 88732 7218 3383 1592 3111 64748718539
Agder36 19324 0836 0842 4681 7781 21838814232
Rogaland50 37133 4798 0953 3902 4841 95856830493
Vestland69 92946 50011 3494 7453 5392 587782316111
Møre og Romsdal29 54718 9604 8302 3221 6691 27732913525
Trøndelag53 20435 9108 2023 5882 6781 88961425271
Nordland26 80216 5394 9122 1791 7181 04727410528
Troms og Finnmark28 01417 0045 4462 2661 6901 18129611318
Standardtegn i tabeller
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
2022
Sum alle sektorerOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
Hele landet629 95328 7844 985327 569268 53481
Viken138 6544 98393070 54562 17719
Oslo100 4591 9951 49355 20941 72636
Innlandet47 8932 71623720 47124 4663
Vestfold og Telemark48 8872 23928325 27921 0824
Agder36 1931 79021119 73214 4582
Rogaland50 3712 17839927 45220 3375
Vestland69 9293 56953737 15928 6622
Møre og Romsdal29 5471 89422715 92111 5041
Trøndelag53 2042 87138926 31723 6243
Nordland26 8022 19614414 6499 8130
Troms og Finnmark28 0142 35313514 83510 6856
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Navn: Virksomheter

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter.

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

Ikke relevant

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Ikke relevant

Ikke relevant

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Ikke relevant

Ikke relevant

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Ikke relevant

Kontakt

Håkon Frøysa Skullerud

hakon.skullerud@ssb.no

41 43 59 39