I april endte Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. på 76,1 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistikken utenrikshandel med varer.

– Etter et eventyrlig år for eksporten i 2022 har vi i flere måneder sett en jevn reduksjon i handelsoverskuddet. I april så snudde det, og vi så en økning fra mars. Likevel er overskuddet 33 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Importen av varer endte på 77,5 milliarder kroner i april. Dette er 23,3 prosent lavere enn rekordmåneden mars 2023, men likevel 6,9 prosent høyere enn samme periode i fjor. Historisk sett fortsetter importverdien å følge trenden om at den faller i perioden fra mars til april.

Norges Banks importveide kronekurs (norges-bank.no) viser en kronesvekkelse på 14,9 prosent fra april 2022, mens SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (ssb.no) viser en økning i importprisene for samme måned på 10,3 prosent.

– Generell prisvekst og svekket kronekurs er de viktigste driverne bak utviklingen av importverdien, sier Therese Vestre.

Vareeksporten endte på 153,6 milliarder kroner i april 2023, en nedgang på 17,5 prosent fra april i fjor. Eksportverdien er også 10,4 prosent lavere enn i mars i år. Naturgassen viser til lavere eksportverdier sammenlignet med april i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Tallene for 2021 og 2022 er korrigert 1. juni 2023.

Gassprisen fortsetter å falle

Verdien av naturgasseksporten falt for fjerde måned på rad og endte på 53,0 milliarder kroner i april, en nedgang på 8,1 prosent fra foregående måned. Sammenlignet med april i fjor er nedgangen i eksportverdien på hele 42,6 prosent. Årsaken er at gassprisen har mer enn halvert seg. Prisen på naturgass tiltok i andre halvdel av 2021 og var eksepsjonelt høy gjennom 2022.

– April var nok en måned med fall i gassprisen og den har ikke vært lavere siden august 2021. Nedgangen kan forklares med god tilgang på flytende naturgass i Europa, fylte gasslagre og lavere etterspørsel, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Det ble utført 9,6 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i april, som er en nedgang på 0,7 prosent fra april 2022.  

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Tallene for 2021 og 2022 er korrigert 1. juni 2023.

Oppgang i oljeeksporten

Eksportverdien av råolje utgjorde 45,6 milliarder kroner i april 2023, en oppgang på 3,8 prosent fra året før. Oppgangen skyldes en økning i både pris og eksportert volum. Oljeprisen endte på 863 kroner per fat i april, mot 960 kroner per fat i april i fjor. Prisen har imidlertid økt med 21 kroner fatet fra mars i år.

Mindre planlagt oljeproduksjon fra april er en av årsakene til den økte oljeprisen, skriver SSBs produsentprisindeks (ssb.no).

Det ble utført 52,9 millioner fat råolje i april, 15,5 prosent mer enn i tilsvarende periode året før.

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 571 kroner per fat i april 2018 til 863 kroner per fat i april 2023. Det ble utført 38 millioner fat råolje i april 2018 mot 53 millioner fat i april 2023.

  • 1Tallene for 2021 og 2022 er korrigert 1. juni 2023.

Økt fiskeeksport

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. endte på 54,7 milliarder kroner i april 2023, 9,5 prosent mer enn samme måned i fjor.

Størst økning var det i verdien av fiskeeksporten. I april utgjorde verdien 12,6 milliarder kroner, en økning på 13,6 prosent sammenlignet med april året før. Brorparten av oppgangen skyldes høye laksepriser. I april falt prisen på fersk hel laks for første gang på seks måneder og endte på nesten 114 kroner per kilo. Dette er fortsatt en historisk høy gjennomsnittspris og den er hele 17,1 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

– Høyere etterspørsel etter laks fra USA og Kina og mindre tilgjengelig laks i markedet er med på å presse lakseprisen opp, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Det ble utført 18,9 prosent mindre fisk i april sammenlignet med april i fjor. Eksporten av fersk hel laks økte med 0,4 prosent fra samme periode i fjor.  

I årets første fire måneder ble det eksportert omtrent 4 200 tonn skrei til en verdi av 281 millioner kroner. Volumet ligger 6,5 prosent lavere enn de fire første månedene i 2022 og kan forklares med dårlig vær, lavere kvoter og senere innsig av skrei sammenlignet med i fjor. Høyere priser gjør at skreieksporten så langt i år ligger 17,2 prosent over fjoråret.

Figur 4. Fastlandseksport

Tallene for 2021 og 2022 er korrigert 1. juni 2023.

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Verdien av personbilimporten økte med 41,8 prosent til 6,3 milliarder kroner i april. Det ble innført rundt 14 800 personbiler i april. Gjennomsnittsprisen på personbiler økte med hele 19,2 prosent fra april 2022.
  • I april økte importverdien på matvarer og levende dyr med 7,4 prosent, til 4,9 milliarder kroner, mens volumet sank med hele 22,0 prosent. Spesielt har gjennomsnittsprisen på frukt og grønnsaker økt med 25,0 prosent, mens volumet importert har falt med 12,9 prosent.  
  • Malmimporten endte på 5,0 milliarder kroner i april, 42,5 prosent høyere enn samme måned i fjor. Oppgangen skyldes skyhøye priser. Gjennomsnittsprisen økte med hele 194,0 prosent.
  • Det ble utført og innført elektrisk strøm for henholdsvis 2,6 milliarder kroner og 1,1 milliarder kroner i april. Målt i megawatt-timer ble importen redusert med 19,7 prosent, mens eksporten økte med 42,1 prosent.
  • Verdien av aluminiumseksporten endte på 4,8 milliarder kroner i april, 4,2 prosent lavere enn i april 2022. Nedgangen skyldes både lavere volum og pris.

Foreløpige tall for 2022 er revidert og viser en økning i eksporten og importen på henholdsvis 31,1 og 3,7 milliarder kroner sammenlignet med forrige publisering i januar 2023

  • Naturgasseksporten er oppjustert med 21,6 milliarder kroner, eller 1,6 prosent.  
  • Råoljeeksporten er nå 7,0 milliarder kroner eller 1,3 prosent høyere enn den var ved publiseringen i januar.

SSB estimerer de månedlige foreløpige prisene. Revideringen av både naturgass- og råoljeeksporten skyldes hovedsakelig høyere priser. I perioder med store endringer i olje- og gassprisene ser vi at det er større usikkerhet knyttet til estimatene. Vi jobber med å justere metoden for prisberegninger av naturgasseksporten for å redusere sannsynligheten for slike store revisjoner i fremtiden.

For mer detaljerte tall om revisjonene se Statistikkbanktabell 12024

De endelige tallene for 2021 viser en økning i eksporten og importen på henholdsvis 110,2 milliarder kroner og 508,8 millioner kroner sammenlignet med forrige publisering i mai 2022.

  • Naturgasseksporten er oppjustert med 102,3 milliarder kroner, eller 21,5 prosent.

I 2022 benyttet vi metoden temporal disaggregering av eksisterende kvartalsvise priser til månedspriser ved hjelp av IMFs serie for Global price of Natural gas, EU hentet fra St. Louis Fed. som indikator for reelle månedlige prisbevegelser for beregning av gasseksporten i 2021. Grunnet usikkerhet ved beregning av endelige priser for annet halvår 2021 valgte vi å ikke revidere foreløpige priser.

Nå er de temporalt disaggregerte prisene erstattet av endelige priser fra rettighetshavere for hele 2021. Den store revisjonen i annet halvår, hele 98,1 milliarder kroner, forklares altså i hovedsak av justering fra foreløpige til endelige priser.

Vi erfarer større usikkerhet knyttet til vår metode for beregning av foreløpige gasspris i perioder med store svingninger i gassprisene. Vi jobber med å justere metoden for prisberegninger av naturgasseksporten for å redusere sannsynligheten for slike store revisjoner i fremtiden.

  • Oljeeksporten øke med 3,1 milliarder, eller 0,9 prosent fra forrige publisering i mai 2022.

For mer detaljerte tall om revisjonene se Statistikkbanktabell 11927