Russland har siden invasjonen av Ukraina 24. februar 2022 blitt utsatt for stadig hardere sanksjoner fra vestlige land. Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner, som fortløpende er innført i norsk rett.

Etter invasjonen har Norges varehandel med Russland falt. I perioden mars 2022 til januar 2023 kjøpte vi russiske varer for 14,1 milliarder kroner, en nedgang på 35 prosent fra tilsvarende periode året før.

Vi eksporterte varer til Russland til en verdi av 2,1 milliarder kroner i perioden mars 2022 til januar 2023. Det tilsvarer en nedgang på 42 prosent fra samme periode året før.

Norge har et kraftig handelsunderskudd med Russland. Importen fra verdens største land var over syv ganger høyere enn eksporten i 2022. Handelsunderskuddet har vært betydelig siden Russland innførte importforbud på en rekke norske varer i 2014. Forbudet kom som følge av sanksjonene innført mot Russland etter annekteringen av Krim. De russiske varene utgjorde 1,7 prosent av samlet vareimport til Norge i fjor.

Utvikling i import fra Russland

Aluminium er den varegruppen hvor importen målt i verdi har sunket mest etter krigsutbruddet. I perioden mars 2022 til januar 2023 ble importen fra Russland redusert med 1,6 milliarder kroner, eller 33 prosent mot samme periode året før. Volumet er redusert med 48 prosent i samme periode. Russland er imidlertid fortsatt det landet vi importerer mest aluminium fra.  

Nedgang er det også i importen av uorganiske kjemiske produkter, som ble redusert med 1,5 milliarder kroner eller 71 prosent i perioden. Dette er hovedsakelig ammoniakk som brukes i produksjon av kunstgjødsel. Importen av russisk ammoniakk opphørte fra mai av.

Sanksjonene innført mot Russland omfatter blant annet importforbud av råolje og andre petroleumsprodukter som fraktes til Norge. Forbudet trådde i kraft i juni med en overgangsperiode frem til desember 2022 for råolje, og februar 2023 for petroleumsprodukter.

Det er innført mineralolje og mineraloljeprodukter for 4,8 milliarder kroner siden mars 2022, en økning på 2 prosent fra tilsvarende periode året før. Volumet er imidlertid redusert med 51 prosent. Fra desember stoppet importen av disse produktene helt opp.  

I perioden mars 2022 til januar 2023 utgjorde innførselen av fiskefôr og råvarer til fiskefôr 2,5 milliarder kroner, 19 prosent mindre enn i samme periode året før. Volumet er redusert med 40 prosent i samme periode.

Utvikling i eksport til Russland

I 2021 eksporterte vi varer til Russland for i alt 3,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde dyrefor nesten 1 milliard kroner. Andre viktige eksportvarer til Russland er maskiner og transportmidler, samt fisk. Sistnevnte endte på 195,2 millioner kroner, og besto hovedsakelig av smolt til oppdrett.

I perioden mars 2022 til januar 2023 har Norge solgt varer til Russland for 2,1 milliarder kroner. Det tilsvarer en nedgang på 42 prosent fra tilsvarende periode året før. Nedgangen har vært størst i varegruppen maskiner og transportmidler. Eksporten av fisk, herunder smolt til oppdrett, økte i samme periode med 16 prosent.

Tilbake i 2013 utgjorde fiskeeksporten til Russland hele 6,5 milliarder kroner, noe som gjorde landet til det største eksportmarkedet for norsk fisk. Eksporten falt imidlertid betraktelig etter 2014, da Russland innførte importforbud på en rekke varer, blant annet norsk fisk.

Figur 1. Varehandel med Russland

Varehandel med Ukraina

I 2021 eksporterte vi varer for totalt 2,7 milliarder kroner til Ukraina. Av dette er 80 prosent fisk, hovedsakelig av artene laks, ørret, sild og makrell. Eksporten av fisk til Ukraina utgjorde 1,9 prosent av den totale norske fiskeeksporten i 2021.

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina ble det umiddelbart stopp i fiskeeksporten. I mars ble det eksportert 88 prosent mindre fisk, målt i volum, til Ukraina sammenlignet med mars 2021. Fiskeeksporten har deretter hentet seg inn igjen, men ligger fortsatt lavere enn for tidligere år. I perioden mars 2022 til januar 2023 ble det utført 42 prosent mindre fisk, målt i volum, sammenlignet med samme periode året før.

Etter krigsutbruddet er den totale eksportverdien til Ukraina redusert med 4 prosent sammenlignet med året før. Økt eksport av ulike ferdigvarer, kjøretøy og klær trakk opp eksporten. Donasjoner til Ukraina er inkludert i eksportverdien.  

Vareimporten fra Ukraina var på beskjedne 661,8 millioner kroner i 2021. Viktige importvarer er klær og tekstiler, andre transportmidler, møbler, jern, stål og metaller. Importen fra mars 2022 til januar i år er 9 prosent lavere enn samme periode året før. Størst nedgang var det i innførselen av andre transportmidler.

Figur 2. Varehandel med Ukraina