I 2021 eksporterte vi varer for totalt 2,7 milliarder kroner til Ukraina. Av dette utgjorde fiskeeksporten 2,2 milliarder kroner. Dette er 1,9 prosent av den totale norske fiskeeksporten i fjor. Ukraina importerer hovedsakelig laks, ørret, sild og makrell fra Norge. Etter krigsutbruddet har denne eksporten tilnærmet stoppet opp.

Importen av varer fra Ukraina var på beskjedne 661,4 millioner kroner i 2021. Viktige importvarer er klær og tekstiler, andre transportmidler, møbler, jern, stål og metaller.

Figur 1. Varehandel med Ukraina

Handelsunderskudd med Russland

Russland har den siste tiden blitt utsatt for stadig hardere sanksjoner fra vestlige land. Sanksjoner kontres gjerne av motsanksjoner. Dette kan få betydning for varehandelen.

Norge har et kraftig handelsunderskudd med Russland. Importen fra verdens største land var nesten 6 ganger høyere enn eksporten i fjor. Totalt importerte vi varer til en verdi av 21,8 milliarder kroner fra Russland i 2021, som er en økning på 58,9 prosent fra 2020.

Varer vi har importert mye av er blant annet matvarer, metaller, brenselsstoffer og kjemiske produkter. Vi importerte aluminium for nesten 5 milliarder kroner fra Russland i fjor, mens importen av nye dekk til personbiler beløp seg til i overkant av 1 milliard kroner.

I fjor eksporterte vi varer til Russland for i alt 3,7 milliarder kroner. Av dette utgjorde dyrefor nesten 1 milliard kroner. Andre viktige eksportvarer til Russland er maskiner, transportmidler og fisk. Sistnevnte endte på 195,2 millioner kroner i fjor, og besto hovedsakelig av smolt til oppdrett.

I 2013 utgjorde imidlertid fiskeeksporten til Russland hele 6,5 milliarder kroner, og var med dette det største eksportmarkedet for norsk fisk. Eksporten falt imidlertid betraktelig etter 2014 da Russland innførte importforbud på en rekke varer, blant annet norsk fisk. Importforbudet kom som følge av sanksjonene innført mot Russland etter annekteringen av Krim.

Figur 2. Varehandel med Russland