Invasjonen av Ukraina 24. februar 2022 medførte omfattende og stadig hardere økonomiske sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner som fortløpende er innført i norsk rett.

Etter invasjonen ser vi et fall i Norges varehandel med Russland. I mars 2022 var imidlertid importen fra Russland rekordhøy og utgjorde 3,1 milliarder kroner. Importen falt deretter frem til juni før den steg noe igjen. I perioden mars til september i år er importverdien redusert med 7,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størst nedgang er det i innførselen av uorganiske kjemiske produkter som har falt med 46,2 prosent. Dette er hovedsakelig ammoniakk som brukes i produksjon av kunstgjødsel. Fra mai har importen av russisk ammoniakk stoppet helt opp. Importen av russiske dekk til personbiler er redusert med 66 prosent mot tilsvarende periode i fjor. Nedgang er det også i verdien av aluminiumsimporten som er redusert med 7 prosent siden mars.

Sanksjonene innført mot Russland omfatter blant annet importforbud av råolje og andre petroleumsprodukter som fraktes sjøveien fra Russland til Norge. Forbudet trådde i kraft i juni, men forskriften inneholder en overgangsperiode frem til desember 2022 for råolje og februar 2023 for petroleumsprodukter. Det er innført mineralolje og mineraloljeprodukter fra Russland til en verdi av 3,7 milliarder kroner siden mars, 3,1 milliarder kroner av dette er diesel. Verdien av dieselimporten er i denne perioden nesten tre ganger så høy som i tilsvarende periode i fjor. Målt i volum er den russiske dieselimporten 28,5 prosent høyere fra mars til september i år sammenlignet med i fjor.

I perioden mars til september utgjorde innførselen av russisk fiskefôr og råvarer til fiskefôr 1,9 milliarder kroner, en oppgang på 20 prosent fra i fjor.

I 2021 eksporterte vi varer til Russland for i alt 3,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde dyrefor nesten 1 milliard kroner. Andre viktige eksportvarer til Russland er maskiner og transportmidler, samt fisk. Sistnevnte endte på 195,2 millioner kroner i fjor, og besto hovedsakelig av smolt til oppdrett.

I 2013 utgjorde imidlertid fiskeeksporten til Russland hele 6,5 milliarder kroner, og var med dette det største eksportmarkedet for norsk fisk. Eksporten falt imidlertid betraktelig etter 2014 da Russland innførte importforbud på en rekke varer, blant annet norsk fisk. Importforbudet kom som følge av sanksjonene innført mot Russland etter annekteringen av Krim.

Eksporten til Russland utgjorde 1,4 milliarder kroner i perioden mars til september, en nedgang på 44 prosent fra i fjor. Størst tilbakegang var det i varegruppen maskiner for næringsmidler. Eksporten av fisk, herunder smolt til oppdrett, økte i samme periode med 21 prosent.

Handelsunderskudd med Russland

Norge har et kraftig handelsunderskudd med Russland. I 2021 var importen fra verdens største land nesten 6 ganger høyere enn eksporten. Totalt importerte vi varer til en verdi av 21,8 milliarder kroner fra Russland i fjor, en økning på 58,8 prosent fra 2020. De russiske varene utgjorde 2,6 prosent av samlet vareimport i 2021.

Viktige varer fra Russland inkluderer blant annet metaller, brenselsstoffer, matvarer, og kjemiske produkter. Vi importerte russisk aluminium for nesten 5 milliarder kroner i 2021, en mer enn dobling fra året før. Innførselen av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg til 3,7 milliarder kroner i fjor, 53 prosent av dette var diesel. Vi kjøpte fiskefor for 1,2 milliarder kroner, mens importen av nye dekk til personbiler beløp seg til i overkant av 1 milliard kroner.

Figur 1. Varehandel med Russland

Varehandel med Ukraina

I 2021 eksporterte vi varer for totalt 2,7 milliarder kroner til Ukraina. 80 prosent av dette var fisk og bestod hovedsakelig av laks, ørret, sild og makrell. Eksporten av fisk til Ukraina utgjorde 1,9 prosent av den totale norske fiskeeksporten i fjor.

Som følge av Russlands invasjon av Ukraina ble det umiddelbart stopp i fiskeeksporten. I mars ble det eksportert 88 prosent mindre fisk til Ukraina sammenlignet med mars året før, målt i volum. Fiskeeksporten har deretter tatt seg opp, men ligger fortsatt lavere enn tidligere år. I perioden mars til september i år ble det utført 47 prosent færre tonn fisk sammenlignet med samme periode i fjor. Verdien ble redusert med 38 prosent.

Etter krigsutbruddet har den totale eksportverdien til Ukraina blitt redusert med 3 prosent sammenlignet med året før. Økt eksport av ulike ferdigvarer, kjøretøy og klær trakk opp eksporten. Donasjoner til Ukraina er inkludert i eksportverdien.  

Importen av varer fra Ukraina var på beskjedne 661,8 millioner kroner i 2021. Viktige importvarer er klær og tekstiler, andre transportmidler, møbler, jern, stål og metaller. Importen fra mars til september i år ligger 7 prosent lavere enn samme periode i 2021.

Figur 2. Varehandel med Ukraina