Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte på 92,6 milliarder kroner i april. Det ble eksportert varer til en verdi av 165,6 milliarder kroner, og importert varer til en verdi av 73 milliarder kroner. Det viser nye tall fra statistikken Utenrikshandel med varer.

I mars sprengte eksporten nye grenser, og ga et historisk høyt handelsoverskudd. I april var volum og pris på naturgass og råolje noe lavere, som dermed ga lavere eksportinntekter. Handelsoverskuddet i april er likevel det tredje høyeste som er målt noensinne, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus.

Importen av varer for 73 milliarder kroner i april er en økning på 9,2 prosent sammenlignet med april 2021. Det er økte priser som står for mesteparten av denne økningen. I følge SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands var prisøkningen på importprisene fra april i fjor på hele 17,8 prosent.

Norges Banks importveide kronekurs (I44) viser en styrket krone med 1,4 prosent i samme periode.

Figur 1. Handelsbalansen

Lavere naturgasseksport enn forrige måned

Verdien av gasseksporten er 34,8 prosent lavere enn den rekordhøye eksporten i mars 2022.

– Det er normalt sesongmønster med lavere eksportvolum i april fordi etterspørselen etter naturgass avtar nå som vi er ute av vintersesongen, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus. Prisen vil dermed også normalt gå noe ned, som det også påpekes i SSBs produsentprisindeks.

Sammenlignet med eksportverdien i april 2021 er naturgasseksporten fortsatt eksepsjonelt høy – 73,3 milliarder kroner i april 2022. Eksportvolumet utgjorde 9,6 milliarder standardkubikkmeter, opp 5,5 prosent fra april 2021. Mengden naturgass eksportert i april 2022 forklares hovedsakelig av økt produksjon av naturgass på norsk kontinentalsokkel grunnet situasjonen i Europa.

Lavere oljeeksport til Kina

Oljeprisen har holdt seg mer stabil i april og endte med en gjennomsnittspris på 933 kroner fatet, nesten 400 kroner mer enn for 12 måneder siden. Antall eksporterte fat var derimot 4,4 prosent lavere og endte på 45,3 millioner. Av disse fatene ble i underkant av 2 millioner fat eksportert til Kina som er den laveste andelen hittil i år.

Eksportverdien for råolje endte på 42,3 milliarder kroner i april 2022 – en oppgang på 67,0 prosent fra april i 2021. Sammenlignet med rekordmåneden mars er eksportverdien 18,1 prosent lavere. Blant forklaringene er fall i oljeprisen på grunn av omikronnedstengninger i Kina.

Figur 2. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2017 til 2022. Oljeprisen økte fra 535 kroner per fat i april 2021 til 933 kroner per fat i april 2022. Det ble utført 47 millioner fat råolje i april 2021 mot 45 millioner fat i april 2022.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Fiskeeksporten påvirkes av global prisøkning

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. beløp seg til 49,8 milliarder kroner i april 2022, en oppgang på 24,7 prosent sammenlignet med en eksportverdi på 40 milliarder i april i fjor.

Fisk til en verdi av 11,1 milliarder kroner ble eksportert i april, en økning på 35,7 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Dette forklares av en generell prisøkning på 27,7 prosent og en volumøkning på 5,1 prosent.

Den kraftige oppgangen i matvareprisene globalt gjelder også for fisk – og i april 2022 ser vi en rekordhøy laksepris på 97 kroner per kg for fersk laks med hode. En oppgang på 54,0 prosent fra april 2021. Dette gir en eksportverdi på 6,0 milliarder kroner. Eksportert volum er 4,8 prosent lavere enn april i fjor.

Norges Sjømatråd rapporterer at lavere volum av torsk fra Island og Russland bidrar til økt etterspørsel og økte priser for norsk torsk. Vi eksporterte torsk for 1,2 milliarder i april 2022 – 22 prosent mer enn i fjorårets april. Rekordhøy kilopris for fryst atlanterhavstorsk på 47 kroner per kilo ga en eksportverdi på 220 millioner kroner, opp 29,7 prosent fra april i fjor.

Videre eksporteres det nå også mer fisk til Ukraina igjen – 2 650 tonn i april mot 655 tonn i mars i år. Noe som ser ut til å være en normalisering av nivået etter at det stoppet opp ved krigsutbruddet. Hovedsakelig laks, sild, ørret og makrell går hit.

Norge eksporterte SITC gruppene 67 og 68. for over 10,6 milliarder kroner i april 2022 ,en oppgang på 76,6 prosent. Utførselen av SITC gruppe 684. utgjorde med nesten 5 milliarder kroner, om lag halvparten metalleksporten. Eksportprisen for primære aluminiumslegeringer var på 37 kroner per kilo i april 2022, en oppgang på 76,2 prosent. Eksportert volum sank med 5,5 prosent.

Eksportverdien for av råjern i april 2022 på 1,5 milliarder kroner er rekordhøy med en volumoppgang på 38,7 prosent og prisoppgang på 38,6 prosent.

Eksportverdien for propan og butan derimot viser en oppgang fra april i fjor med 25,6 prosent og endte på 2,1 milliarder kroner.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

 • I april ble det importert nesten 1,6 millioner MWh strøm for 2,3 milliarder kroner, over tre ganger så mye som i april i fjor. Rundt halvparten av dette fra Sverige og i underkant av 5 prosent fra Storbritannia.
 • Nedgang i importen av kraftmaskiner på 220 millioner kroner og oppgang på 210 millioner kroner for maskiner for spesielle industrier i april 2022 ga en tilnærmet uendret importverdi for industrimaskiner målt i løpende kroneverdi.
 • Importen fra Russland var på i 1,7 milliarder kroner i april 2022, opp 26,4 prosent fra april i fjor. Viktige varer her er metaller, mineralolje og rapsolje.
 • Eksporten av bruktbiler til Ukraina tok seg opp igjen i april 2022, etter å ha vært veldig lav i mars. Eksportverdien endte på 1,3 millioner kroner.
 • Situasjonen i verdensøkonomien påvirker også bilimporten. Importverdien falt med 29,4 prosent til 4,4 milliarder kroner i april 2022. Antall importerte biler, 12 500 stykk, er et fall på hele 30,7 prosent.

Metoden for beregning av strømhandelen er endret. Tall for 2022 er oppdatert etter ny metodikk, mens tall for 2021 vil bli oppdatert ved publisering av endelige tall i 2023. For nærmere beskrivelse av ny metode se om statistikken under «Produksjon» og underpunktet «Datainnsamling».

I forbindelse med publisering av apriltallene er tallene for 2021 oppdatert. Eksport og import for 2021 er nå henholdsvis 11,1 milliarder kroner og 5,2 milliarder kroner høyere enn de var ved forrige publisering i januar.

 • Råoljeeksporten er nå 4,8 milliarder kroner høyere enn det den var ved publiseringen i januar.
 • Endelige priser for eksport av naturgass i gassform første halvår er endret fra gjennomsnittlig kvartalspris til månedspriser ved bruk av metode beskrevet nedenfor. Av statistikkfaglige hensyn har vi valgt å beholde de foreløpige prisene for annet halvår inntil vi revidere 2021 på nytt i mai 2023.
 • Eksporten av skip er revidert opp med 5,1 milliarder kroner.
 • Innførselen av skip er oppjustert med 3,2 milliarder kroner.
 • For mer detaljerte tall om revisjonene se Statistikkbanktabell 12024

De endelige tallene for 2020 viser en økning i eksporten og importen på henholdsvis 1,1 og 4,1 milliarder kroner.

 • Eksporten av råolje og naturgass er oppjuster med henholdsvis 1,2 milliarder og 133 millioner kroner.
 • Endelige priser for eksport av naturgass i gassform er endret fra gjennomsnittlig kvartalspris til månedspriser ved bruk av metode beskrevet nedenfor.
 • Det meste av økningen for importen er forårsaket av en korreksjon i import av skip. Denne er nå nesten 4,2 milliarder kroner høyere enn den var ved publiseringen i januar.
 • For importen er klassifikasjonen endret for en del varenummer. Dette gjør at endringene for enkelte varenummer kan være ganske stor.
 • For mer detaljerte tall om revisjonene se Statistikkbanktabell 11927

Utenrikshandel med varer har fulgt en praksis hvor estimerte månedlige foreløpige priser har blitt erstattet med kvartalsvise endelige priser basert på rapporter fra rettighetshavere.

Denne praksisen skaper nå utfordringer når prisene endrer seg markant fra måned til måned – fortsatt bruk av denne metoden ville gitt et upresist bilde av utviklingen i gasseksporten.

I påvente av utarbeidelse av ny metode og datainnsamling, har løsningen derfor blitt å ta i bruk en ny prisserie for 202001- 202106. Denne er beregnet ved hjelp av metoden temporal disaggregering av eksisterende kvartalsvise priser til månedspriser ved hjelp av IMFs serie for Global price of Natural gas, EU hentet fra St. Louis Fed. som indikator for reelle månedlige prisbevegelser.

Grunnet usikkerhet ved beregning av endelige priser for annet halvår 2021 har vi valgt å ikke revidere foreløpige priser. I mai 2023 vil serier for hele 2021 erstattes med nye endelige priser basert på rapporter fra rettighetshaverne.