Statistikken om utenrikshandel med varer viser at det ble utført varer for 2 601 milliarder kroner i 2022, mens importen endte på 1 027 milliarder kroner. Dette resulterte i et Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. på 1 574 milliarder – omtrent tre ganger så høyt som i 2021.

– For å sette eksporten i sammenheng, utgjorde den 20 prosent av Statens pensjonsfond utland, som i dag er verdsatt til i overkant av 13 000 milliarder kroner, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.

Det er økt eksport av naturgass som er hovedårsaken til den enorme oppgangen. Denne nær tredoblet seg fra 2021, og endte på 1 357 milliarder kroner. Råoljeeksporten økte med 54,8 prosent fra året før, mens Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer.steg med 25,9 prosent til 683 milliarder kroner. Den brede oppgangen gjorde at handelsoverskuddet nær tredoblet seg, og endte på 1 574 milliarder kroner.

For desember isolert sett ble det utført varer til en verdi av 240 milliarder kroner. Dette er 28,1 prosent mer enn samme måned i fjor. Også her er det naturgassen som driver oppgangen. Naturgasseksporten økte med i overkant av 40 prosent fra samme måned i fjor. Handelsoverskuddet endte på i underkant av 150 milliarder kroner i årets siste måned, 37,9 prosent høyere enn desember året før. 

Valutakurser fra Norges Bank viser at kronen svekket seg betydelig mot amerikanske dollar i 2022, og vi måtte betale 11,9 prosent mer for en amerikansk dollar sammenlignet med 2021. Kronen endret seg derimot lite mot euro og importveid kronekurs (I44) fra 2021 til 2022.

Figur 1. Handelsbalansen

Verdien av naturgasseksporten tredoblet fra 2021

Naturgass for 1 357 milliarder kroner ble ført ut av landet i 2022, nesten en tredobling fra forrige rekord i 2021.

– Den kraftige økningen skyldes primært de skyhøye gassprisene, og naturgassen alene utgjorde i 2022 over halvparten av totaleksporten. Mindre tilgang på russisk gass er hovedårsaken til prisoppgangen, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.

Det ble utført 117,7 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i 2022, en økning på 3,3 prosent fra 2021. Dette er den nest høyeste eksportmengden etter rekordåret 2017.

Verdien til naturgasseksporten endte på 134,7 milliarder kroner i desember. Dette er økning på 41,6 prosent fra samme periode i fjor og hele 45,4 prosent høyere enn november 2022. Eksportvolumet av naturgass i gassform gikk ned med 3,0 prosent til 10,5 milliarder standard kubikkmeter sammenlignet med desember 2021.

Rekordhøy oljeeksport i 2022

I 2022 endte eksportverdien av råolje på hele 548,7 milliarder kroner, en økning på 54,8 prosent sammenlignet med året før. Den store oppgangen skyldes høye priser. Gjennomsnittsprisen endte på 965 kroner fatet, 360 kroner mer enn i 2021. I 2022 har oljeprisen variert mye, blant annet en konsekvens av usikre markeder og svekket norsk krone mot amerikanske dollar. Antall eksporterte fat råolje falt med 3,0 prosent til 568,5 millioner fat i 2022.

I desember 2022 ble det eksportert råolje for 39,2 milliarder kroner, 12,1 prosent mer enn samme måned året før. Antall eksporterte fat gikk ned med 5,4 prosent og det ble utført 49,0 millioner fat råolje. Oljeprisen endte på 799 kroner fatet, en oppgang på 18,6 prosent fra forrige måned.

Figur 2. Eksport av råolje og naturgass

Fastlandseksport

Det ble eksportert fastlandsvarer for 683 milliarder kroner i 2022, over 25 prosent mer enn i 2021.  

Norge eksporterte metaller til en verdi av 115,4 milliarder kroner i 2022, en økning på 32,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Aluminium utgjorde 59 milliarder av dette. Den økte aluminiumseksporten skyldes betydelig høyere priser i 2022 sammenlignet med 2021.

Økt handel med strøm

Strøm for 45 milliarder kroner ble ledet ut av landet i 2022, godt over dobbelt så mye som i 2021. Det ble utført 26 terrawattimer med strøm, dette utgjør omkring 17 prosent av norsk produksjon i et normalår.

– Antall terrawattimer eksportert var nesten lik i 2022 og 2021, men den kraftige prisoppgangen på strøm resulterte til en kraftig økning i eksportverdien, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.

Ellers har kraftkablene også blitt benyttet til import, og vi innførte strøm for 22,1 milliarder kroner i 2022, mer enn fire ganger høyere enn i fjoråret. Importert volum endte på 13 terrawattimer¹ som er over 60 prosent høyere enn i 2021.

Raffinerte petroleumsprodukter

Raffinerte petroleumsprodukter, som bensin og diesel, er en av våre viktigste handelsvarer. Vi eksporterte slike varer for til sammen 72,0 milliarder kroner i 2022. Dette er 32,3 prosent mer enn i 2021. Prisene på bensin og diesel har som kjent vært høye i hele 2022, og dette forklarer i hovedsak oppgangen. På importsiden innførte vi tilsvarende produkter for 68,0 milliarder kroner

Rekordhøy fiskeeksport

Verdien av fiskeeksporten endte på rekordhøye 146,6 milliarder kroner i 2022, 25,7 prosent mer enn året før. Verdiøkningen drives av høye priser som følge av sterk etterspørselsvekst etter norsk sjømat. Laks alene står for omkring 70 prosent av fiskeeksporten. Fersk hel laks er det produktet vi eksporterer mest av, og vi fraktet ut fisk for 78,3 milliarder kroner av denne kategorien. Etter laks er torsk, makrell, sild og ørret de andre fiskeslagene vi eksporterer mest av målt etter verdi. Det ble fanget og utført mindre fisk i 2022 - totalt volum minsket med 4,2 prosent og endte på 2,6 millioner tonn.

Figur 3. Eksport av fisk, metaller, maskiner, raffinerte mineraloljeprodukter og strøm¹

¹ Fisk er SITC 03, metaller er SITC 67 og 68, maskiner er summen av SITC 71, 72, 73 og 74, raffinerte mineraloljeprodukter er SITC 334, strøm er SITC 35.

Spurtimport av elbiler i 2022

I 2022 ble det importert personbiler for 83,8 milliarder kroner, en økning på 16,1 prosent fra året før. Brorparten av bilimporten bestod av elbiler, og det ble innført slike biler for 67,6 milliarder kroner av, en økning på over 40 prosent fra 2021. I perioden juni til desember var veksten i elbilimporten eksplosiv som kan sees i sammenheng med avgiftsøkningen som tredde i kraft 1. januar 2023.

Figur 4. Import av malmer, personbiler, strøm, industrimaskiner¹

¹ Malmer er SITC 28, personbiler er SITC 78120, strøm er SITC 35, industrimaskiner er summen av SITC 71, 72, 73 og 74.

¹ Tallet ble rettet fra 22 til 13 terrawattimer 18. januar 2023 kl. 08.00.