– Høy eksport av våpen til Qatar og Ukraina er hovedårsaken til økningen, sier seksjonsleder Therese Vestre.

Økningen fra 2021 er konsentrert til varegruppen «Våpen og våpendeler» og endte på 923 millioner kroner. Totalt for denne varegruppen ble det eksportert for nesten 2,2 milliarder kroner i 2022, som også er den høyeste eksportverdien registrert i ett år i løpende kroner. I tillegg var det en økning på 365 millioner kroner i varegruppen «Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. krigsmateriell samt deler» fra 2021. Det ble eksportert for 1,8 milliarder kroner av denne varegruppen i 2022.

Tallgrunnlaget i artikkelen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg våpen og ammunisjon med unntak av krigsfartøy og kampfly.

Figur 1. Eksport av våpen og ammunisjon, ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe, 2018-2022. Millioner kroner

Økt eksport til land utenfor NATO

På grunn av våpenavtaler og sporadisk store våpenleveranser varierer eksporten til enkeltland mye fra ett år til ett annet. Til land utenfor NATO-samarbeidet ble det eksportert norske våpen for nesten 3 milliarder kroner i 2022, en økning på hele 1,7 milliarder kroner sammenlignet med 2021. Den store økningen skyldes høy eksport til Qatar og Ukraina.

Det ble eksportert til Qatar for over 1,3 milliarder kroner, og med det blir det landet som har mottatt mest våpen fra Norge i 2022. Brorparten av denne eksporten hører under varegruppen «Våpen og våpendeler» og er i hovedsak grunnen til den store økningen i denne gruppen. Qatar var også det eneste landet i Midtøsten som mottok norske våpen i 2022.

Til Ukraina ble det eksportert norske våpen for 795 millioner kroner, som er den nest høyeste eksportverdien etter Qatar. Varegruppene «Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. krigsmateriell samt deler» og «Patroner og deler» utgjør den største andelen av våpeneksporten til Ukraina i 2022. Donasjoner til Ukraina er inkludert i eksportverdien. Du kan finne mer informasjon om regjeringens donasjoner her (regjeringen.no).

Nedgang i norsk våpeneksport til NATO

For 2022 ble det utført våpen og ammunisjon for mer enn 1,6 milliarder kroner til Nato-landene, en nedgang på nesten 487 millioner kroner fra året før. I tidligere år har prosentandelen av den totale norske våpeneksporten til NATO ligget på godt over 50 prosent, men i 2022 utgjorde denne kun 35,7 prosent av den totale våpeneksporten.

USA er fortsatt den største mottakeren av norske våpen i NATO, men faller bak Qatar og Ukraina som største importør i 2022. USA hadde en import på nesten 731 millioner kroner i 2022, en nedgang på 330 millioner fra året før.

Andre kilder til tall for våpeneksport

Stortinget publiserer årlig en stortingsmelding om norsk eksport av forsvarsmateriell (regjeringen.no). Tallene avviker noe fra SSBs statistikk fordi Utenriksdepartementet inkluderer flere varer enn våpen og ammunisjon som kan brukes militært, såkalt B-materiell, og dessuten eksport av tjenester. I stortingsmeldingen oppgis det at det i 2021 ble eksportert forsvarsmateriell og flerbruksvarer for militært sluttbruk til en verdi av nær 6,3 milliarder kroner, en nedgang på 4,9 prosent fra 2020.

Ifølge Comtrade, FNs statistikk database for utenrikshandel (comtrade.un.org), var Norge blant verdens 14. største våpeneksporterende land i 2021. Disse dataene er imidlertid lite sammenlignbare fordi landene har svært ulike regler med hensyn til registrering av våpenhandel. SIPRI, Stockholms internasjonale forskningsinstitutt (sipri.org), beregner og rangerer internasjonal våpenhandel på et bredere grunnlag.

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av våpen omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10).

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93.

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 4. Dette innebærer at krigsfartøy og kampfly ikke er tatt med, det er imidlertid vanligvis ubetydelig eksport av disse varene fra Norge.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport slik de publiseres på ssb.no.