Norsk økonomi

Fakta om norsk økonomi

Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall.

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger
Ikon av person med flagg og mynter
Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger
2022
1 020 532
kroner
241 802 kroner fra året før
Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger

BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i Norge, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. BNP beregnes i nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet stilles opp etter internasjonale retningslinjer og er egnet til å foreta økonomiske sammenligninger mellom land.

Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹
Ikon av mynter
Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹
Juli 2023
0,4
%

¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.

Månedlig¹ volumendring i BNP

¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.

For å vise effekten koronakrisen har hatt på norsk økonomi viser vi månedlig volumendring på BNP. Den er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.

Mer statistikk om koronakrisen

Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt
Ikon av mynter
Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt
2022
3,3
%
-0,6 prosentpoeng fra året før
Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring

Artikkel / 3. desember 2020
Hva er egentlig BNP?

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

BNP per innbygger i Norge
Ikon av person med flagg og mynter
BNP per innbygger i Norge
2022
112
% større enn gjennomsnittet i EU
BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land

EU27 = 100

Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene.

Sammenlikning av prisnivå i Europa

Utenriksøkonomi

Vare- og tjenestebalansen

Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008. Den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at overskuddet på vare- og tjenestebalansen har blitt betydelig mindre. Samtidig har våre netto inntekter økt som følge av de store netto fordringene på utlandet.

Total eksport av varer
ikon av hånd med mynter
Total eksport av varer
2022
2 602
milliarder kroner
Norges største handelspartnere for eksport av varer

Total import av varer
ikon av hånd som slipper mynter
Total import av varer
2022
1 034
milliarder kroner
Norges største handelspartnere for import av varer

Norges gjeld og formue

Norges utenlandsformue
ikon av hånd med mynter
Norges utenlandsformue
2. kvartal 2023
25 416
milliarder kroner
1 086 milliarder kroner fra forrige kvartal
Norges fordringer overfor utlandet

Norges formue er den samlede verdien av norske selskapers og innbyggeres eiendeler i utlandet. Det er for eksempel innskudd i svenske banker, aksjer i amerikanske selskaper eller feriehus i Spania – og alle andre land. Det kalles også fordringer fordi det er økonomiske verdier som Norge har plassert i utlandet. Norges nettoformue er fordringene fratrukket gjelda til utlandet.

Norges utenlandsgjeld
ikon av hånd med mynter
Norges utenlandsgjeld
2. kvartal 2023
10 596
milliarder kroner
-33 milliarder kroner fra forrige kvartal
Norges gjeld overfor utlandet

Frem til 1997 hadde Norge høyere gjeld til utlandet enn det utlandet skyldte oss. De høye overskuddene på driftsbalansen de siste ti-årene har ført til at det i dag er omvendt, Norge har stor beholdning av netto fordringer på utlandet. En betydelig del av dette er Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet gjennom plasseringene i Statens pensjonsfond, utland, populært kalt Oljefondet.

Prisvekst

Prisvekst siste 12 måneder
ikon av lommebok
Prisvekst siste 12 måneder
August 2023
4,8
%
-0,6 prosentpoeng fra forrige måned
Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Konsumprisindeksen

Prisindeks for brukte boliger

2015=100

Prisindeksen for brukte boliger måler verdiutviklingen på brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over boliger i fritt salg. For at ikke sammensetningen av boliger i ulike perioder skal virke inn på indeksen, justeres prisene etter størrelse på boligen, beliggenhet og byggeår. Dermed blir boligprisene sammenlignbare mellom ulike perioder.

Prisindeks for brukte boliger

Renteutviklingen

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån
ikon av bygning
Gjennomsnittlig rente på nye boliglån
Juli 2023
4,98
%
0,29 prosentpoeng fra forrige måned
Gjennomsnittlig rente på alle lån i banker

Figuren viser at rentene på lån fra banker til husholdninger er på et historisk lavt nivå. Lånene i figuren omfatter alle typer lån og alle banker.

Siden slutten av 2011 har kredittforetakene hatt større utlån med pant i bolig enn banker, og renter på utlån med pant i bolig fra kredittforetak har noe lavere rente enn utlån med pant i bolig fra banker som har litt dårligere sikkerhet.

Renter i banker og kredittforetak

Gjeldsutviklingen

Husholdningens gjeldsrate
ikon av to voksne ett barn
Husholdningens gjeldsrate
2. kvartal 2023
2,5
ganger så stor gjeld som inntekt
Husholdningens gjeldsrate

Gjeldsraten beregnes som gjeld i prosent av disponibel inntekt og benyttes som indikator for utviklingen i husholdningenes gjeld. Stigende gjeldsrate betyr at gjelden vokser raskere enn inntektene. Inntektene skal betjene gjelden, og stigende gjeldsrate innebærer økt gjeldsbyrde for husholdningene. Med gjeldsbyrde menes renteutgifter og avdrag som skal betales tilbake til långiver over gjeldens løpetid.

Finansielle sektorregnskap

Arbeidsledighet

Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken
Ikon av person
Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken
August 2022
3,2
%
-1,0 prosentpoeng fra samme måned året før
Arbeidsledige personer (15-74 år) i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Arbeidsledighetstallet oppdateres månedlig, og er en viktig indikator for norsk økonomi.

Les mer om sysselsetting og arbeidsliv på faktasiden om arbeid

Norsk økonomi fremover

Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt¹ (BNP)

¹ Prognoser for inneværende og framtidige år
Arbeidsledighetsraten og årlig vekst i sysselsatte personer og årslønn¹

¹ Prognoser for inneværende og framtidige år
Årlig vekst i KPI og boligpriser¹

¹ Prognoser for inneværende og framtidige år