Banner med bilde og tittel

Fakta om

Norsk økonomi

Skrå bakgrunn med infografikk

Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring. 2002-2020¹

  • 1Tall for 2020 er foreløpig.
Kilde

Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall.

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger
Ikon av person med flagg og mynter
Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger
2020
633 965
kroner
-32 369 kroner endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger


BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i Norge, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. BNP beregnes i nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet stilles opp etter internasjonale retningslinjer og er egnet til å foreta økonomiske sammenligninger mellom land.Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹
Ikon av mynter
Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹
November 2021
1,9
%

¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.


Månedlig¹ volumendring i BNP


¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.

For å vise effekten koronakrisen har hatt på norsk økonomi viser vi månedlig volumendring på BNP. Den er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.

Mer statistikk om koronakrisenÅrlig volumendring i bruttonasjonalprodukt
Ikon av mynter
Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt
2020
-0,7
%
-1,4 prosentpoeng endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring
BNP per innbygger i Norge
Ikon av person med flagg og mynter
BNP per innbygger i Norge
2020
40
% større enn gjennomsnittet i EU

BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land

EU27 = 100


Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene.

Sammenlikning av prisnivå i Europa


Utenriksøkonomi

Vare- og tjenestebalansen


Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008. Den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at overskuddet på vare- og tjenestebalansen har blitt betydelig mindre. Samtidig har våre netto inntekter økt som følge av de store netto fordringene på utlandet.Total eksport av varer
ikon av hånd med mynter
Total eksport av varer
2021
771
milliarder kroner

Norges største handelspartnere for eksport av varerTotal import av varer
ikon av hånd som slipper mynter
Total import av varer
2021
801
milliarder kroner

Norges største handelspartnere for import av varer


Norges gjeld og formue

Norges utenlandsformue
ikon av hånd med mynter
Norges utenlandsformue
3. kvartal 2021
19 565
milliarder kroner
217 milliarder kroner endring fra forrige kvartal

Norges fordringer overfor utlandet


Norges formue er den samlede verdien av norske selskapers og innbyggeres eiendeler i utlandet. Det er for eksempel innskudd i svenske banker, aksjer i amerikanske selskaper eller feriehus i Spania – og alle andre land. Det kalles også fordringer fordi det er økonomiske verdier som Norge har plassert i utlandet. Norges nettoformue er fordringene fratrukket gjelda til utlandet.Norges utenlandsgjeld
ikon av hånd med mynter
Norges utenlandsgjeld
3. kvartal 2021
8 771
milliarder kroner
157 milliarder kroner endring fra forrige kvartal

Norges gjeld overfor utlandet


Frem til 1997 hadde Norge høyere gjeld til utlandet enn det utlandet skyldte oss. De høye overskuddene på driftsbalansen de siste ti-årene har ført til at det i dag er omvendt, Norge har stor beholdning av netto fordringer på utlandet. En betydelig del av dette er Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet gjennom plasseringene i Statens pensjonsfond, utland, populært kalt Oljefondet.


Prisvekst

Prisvekst siste 12 måneder
ikon av lommebok
Prisvekst siste 12 måneder
Desember 2021
5,3
%
0,2 prosentpoeng endring fra forrige måned

Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring


Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Konsumprisindeksen


Prisindeksen for brukte boliger måler verdiutviklingen på brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over boliger i fritt salg. For at ikke sammensetningen av boliger i ulike perioder skal virke inn på indeksen, justeres prisene etter størrelse på boligen, beliggenhet og byggeår. Dermed blir boligprisene sammenlignbare mellom ulike perioder.

Prisindeks for brukte boliger


Renteutviklingen

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån
ikon av bygning
Gjennomsnittlig rente på nye boliglån
November 2021
1,91
%
0,05 prosentpoeng endring fra forrige måned

Gjennomsnittlig rente på alle lån i banker


Figuren viser at rentene på lån fra banker til husholdninger er på et historisk lavt nivå. Lånene i figuren omfatter alle typer lån og alle banker.

Siden slutten av 2011 har kredittforetakene hatt større utlån med pant i bolig enn banker, og renter på utlån med pant i bolig fra kredittforetak har noe lavere rente enn utlån med pant i bolig fra banker som har litt dårligere sikkerhet.

Renter i banker og kredittforetak


Gjeldsutviklingen

Husholdningens gjeldsrate
ikon av to voksne ett barn
Husholdningens gjeldsrate
3. kvartal 2021
2,4
ganger så stor gjeld som inntekt

Husholdningens gjeldsrate


Gjeldsraten beregnes som gjeld i prosent av disponibel inntekt og benyttes som indikator for utviklingen i husholdningenes gjeld. Stigende gjeldsrate betyr at gjelden vokser raskere enn inntektene. Inntektene skal betjene gjelden, og stigende gjeldsrate innebærer økt gjeldsbyrde for husholdningene. Med gjeldsbyrde menes renteutgifter og avdrag som skal betales tilbake til långiver over gjeldens løpetid.

Finansielle sektorregnskap


Arbeidsledighet

Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken
Ikon av person
Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken
November 2020
5,0
%
-0,3 prosentpoeng endring fra forrige 3 måneders periode

Arbeidsledige personer (15-74 år) i prosent av arbeidsstyrken


Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Arbeidsledighetstallet oppdateres månedlig, og er en viktig indikator for norsk økonomi.

Les mer om sysselsetting og arbeidsliv på faktasiden om arbeid


Norsk økonomi fremover

Konjunkturtendensene


Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt¹ (BNP)


¹ Prognoser for inneværende og framtidige år

Arbeidsledighetsraten og årlig vekst i sysselsatte personer og årslønn¹


¹ Prognoser for inneværende og framtidige år

Årlig vekst i KPI og boligpriser¹


¹ Prognoser for inneværende og framtidige år