Norge er et land med mye naturressurser som olje, gass, fisk og metaller. De siste tiårene har råolje og naturgass utgjort brorparten av den norske eksporten. Importen derimot, består av et mye bredere spekter av varer. Handel gjør at et lite land som Norge slipper å produsere alle typer varer selv. Noen eksempler på varer vi importerer mye av er biler, smarttelefoner, drivstoff og maskiner. Europeiske land, og da EU-landene spesielt, er vårt viktigste handelsområde.

Mesteparten av vareimporten kommer fra Europa

Varer fra Europa utgjorde en større andel av Norges import tidlig på 2000-tallet enn i årene fra 2010 til i dag. 2009 er sist gang importen fra Europa oversteg 70 prosent av den totale vareimporten til Norge. Siden den gang har andelen ligget mellom 63 og 69 prosent. Asias andel av importen har i denne perioden økt.

Av importen fra Europa kom nesten 87 prosent fra EU-land i 2022. Storbritannia, som trakk seg ut av EU i starten av 2020, stod for 6,7 prosent av Norges import fra Europa, noe som er litt lavere enn i de 20 foregående årene.

Figur 1. Import av varer fra ulike verdensdeler. Milliarder kroner. 2022

Høye importverdier fra Sverige og Tyskland

Sverige og Tyskland er blant de europeiske landene vi handler mest med. I 2022 importerte vi varer fra Sverige for omtrent 130 milliarder kroner, en oppgang på over 35 prosent fra året før. Vareimporten fra Tyskland steg med 24,4 prosent til 117 milliarder kroner i samme periode.

Les mer om Norges viktigste handelspartnere i 2022 (ssb.no)

Viktige varegrupper fra Sverige er mineraloljeprodukter og strøm, og prisen på disse varene varierer mye. Et eksempel på et mineraloljeprodukt vi importerer fra Sverige er diesel. I 2022 var prisen på begge disse varegruppene høye og noe av dette kan knyttes til krigen i Ukraina.

Den viktigste varegruppen fra Tyskland er kjøretøyer for vei, og mye av dette er personbiler. I 2022 importerte vi over 73 000 tyske personbiler, noe som utgjorde 35,8 prosent av den totale personbilimporten til Norge. Elbilimporten var høyere enn noensinne ettersom mange ønsket å skaffe seg en slik bil før det ble innført ekstra avgifter fra og med 2023.

Import av smarttelefoner fra Kina og fly fra USA

Av land utenfor Europa handler vi mest med Kina etterfulgt av USA. I 2022 importerte vi varer for 127 milliarder kroner fra kineserne og 63 milliarder kroner fra amerikanerne. Dette utgjorde henholdsvis 12,3 og 6,1 prosent av Norges totale vareimport.

Norges handel med Kina har vokst kraftig etter at de ble medlem av World Trade Organization/ Verdens handelsorganisasjon. En internasjonal organisasjon som jobber for å redusere handelsrestriksjoner mellom medlemslandene. Norge har vært med i WTO siden dens opprinnelse i 1995. i 2001. I både 2020 og 2021 var Kina det landet vi importerte aller mest fra.

De viktigste varegruppene vi importerte fra Kina i 2022 var telekommunikasjonsapparater og elektriske maskiner. For eksempel kom over to tredjedeler av importerte smarttelefoner og ni av ti importerte bærbare PCer fra Kina.

Fra USA importerte vi i 2022 mest fra varegruppen andre transportmidler etterfulgt av mineralolje og mineraloljeprodukter. Norge importerte for eksempel 12 fly fra USA, noe som utgjorde over 40 prosent av den totale flyimporten. I tillegg kom nesten 7 prosent av den totale mengden av dieselimporten fra USA.

Det eksporteres mye gass og olje til Tyskland og Storbritannia

Andelen av totaleksporten som gikk til Europa økte til 90,9 prosent i 2022 etter å ha ligget mellom 77,3 og 85,7 prosent de siste 20 årene. Råolje og naturgass har vært Norges viktigste eksportvarer i flere tiår. All naturgass i gassform går til Europa, og de fleste oljefatene vi eksporterer går også til Europa. Høye gasspriser i 2022 er en viktig årsak til at andelen av eksporten som gikk til Europa økte.

Tyskland har siden 2013 vært den største importøren av norsk naturgass, mens Storbritannia er Norges største råoljeimportør. De høye gassprisene førte til at Norge for første gang på mange tiår eksporterte høyere verdier til Tyskland enn Storbritannia i 2022.

Noe av den norske gasseksporten til Tyskland går imidlertid videre inn i europeiske distribusjonssystemer, og ender til slutt i andre land.

I 2020 og 2021 gikk rundt en femtedel av oljefatene til Asia, men i 2022 var andelen til Europa igjen over 90 prosent. Eksporten av råolje til Kina falt med 45,5 prosent fra 2021 til 2022. Nedgangen knyttes til omdirigering av den norske råoljeeksporten mot Europa, samtidig som Kina importerte mer råolje fra Russland etter at krigen i Ukraina blusset opp.

Mesteparten av fastlandseksporten går til Europa

Om vi kun ser på Norges Fastlandseksport er eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. , er andelen som går til Europa lavere enn for totaleksporten. De siste ti årene har denne andelen variert mellom 65 og 72 prosent. Eksportandelen til Asia har variert mellom 12 og 20 prosent i samme periode, mens andelen som går til Nord-Amerika har ligget like under 10 prosent.

Av fastlandseksporten gikk 405 milliarder kroner til EU-land og 57 milliarder kroner til Storbritannia i 2022. De viktigste varegruppene Norge eksporterer fra fastlandet og til Europa er fisk, metaller og strøm.

Figur 2. Fastlandseksport av varer til ulike verdensdeler. Milliarder kroner. 2022

Kina og USA importerer mye norsk fisk

USA og Kina er de to største mottakerne av norske fastlandsvarer utenfor Europa. I 2022 gikk henholdsvis 7,3 og 3,4 prosent av fastlandseksporten til de to landene.

Fisk og fiskevarer er viktige eksportvarer til begge landene. Fiskeeksporten til USA har økt mye det siste tiåret, og er over tre ganger så høy som i 2012. Etter en dupp i fiskeeksporten til Kina som følge av koronapandemien, økte den i 2022 til høyere nivåer enn før pandemien brøt ut.