Europeiske land, og da EU-landene spesielt, er vårt største og viktigste handelsområde. Av den samlede vareimporten utenom skip og oljeplattformer kom i overkant av 458 milliarder kroner eller 55 prosent fra EU. Andelen var imidlertid ett prosentpoeng lavere enn i 2020. Kina er det enkeltlandet Norge importerte mest fra i fjor. I 2021 økte vareimporten fra Kina med 20 prosent fra året før og 44 prosent fra 2019.

Figur 1. Import av varer fra ulike verdensdeler. Milliarder kroner. 2021

Utenom olje, gass, skip og oljeplattformer utførte vi i 2021 varer til EU til en verdi av 314 milliarder, eller 58 prosent av samlet . Tilsvarende andel var 59 prosent i 2020 og 65 prosent i 2019. I 2019 var imidlertid Storbritannia en del av EU-aggregatet.

1 av 4 biler kjøpes fra Tyskland

Sverige og Tyskland er blant de europeiske landene vi handler mest med, både på import- og eksportsiden. I 2021 innførte vi varer fra Sverige for 96 milliarder kroner, en oppgang på 18 prosent fra året før. Vareimporten fra Tyskland steg med 8 prosent til 95 milliarder kroner i samme periode.

Viktige varegrupper fra Sverige er mineraloljer og mineraloljeprodukter, kjøretøyer for vei, samt tømmer og trelast. Vi innførte mer enn 6 600 fra Sverige til en verdi av 2,5 milliarder kroner i fjor, en nedgang på 153 millioner kroner fra året før. Størst oppgang var det i innførselen av mineraler og mineraloljeprodukter som økte med 70 prosent i 2021. Importen var 14 prosent høyere enn i 2019.

Tyskland er det landet vi importerte flest personbiler fra. I 2021 importerte vi nesten 51 000 tyske personbiler, noe som er 25 prosent av den totale personbilimporten til Norge. Tilsvarende andel var 29 prosent i 2020. Vi innførte flere og dyrere biler fra Tyskland i 2021 sammenlignet med året før.

Figur 2. Fastlandseksport av varer til ulike verdensdeler. Milliarder kroner. 2021

Storbritannia stor olje- og gassimportør

Dersom vi inkluderer varer fra sokkelen eksporterte vi som tidligere år mest til Storbritannia, etterfulgt av Tyskland og Nederland. I 2021 eksporterte vi råolje og naturgass til Storbritannia til en samlet verdi av i overkant av 240 milliarder kroner, en oppgang på 150 prosent fra året før.

Etter en økning i råoljeeksporten til Storbritannia i 2018, minsket den de to påfølgende årene før den steg med 62 prosent til 106 milliarder kroner i 2021. Eksportverdien av naturgass beløp seg til 135 milliarder kroner i 2021, en mer enn firedobling fra 2020 og den høyeste eksportverdien noensinne. Økningen er i tråd med den generelle utviklingen i olje- og gasseksporten i 2021.

Tyskland har siden 2013 vært den største mottakeren av norsk naturgass og eksporten beløp seg til rekordhøye 208 milliarder kroner i 2021. Dette er en mer enn firedobling fra året før.

Noe av den norske gasseksporten går imidlertid videre inn i europeiske distribusjonssystemer, og ender til slutt i andre land.

Eksporten av råolje til Kina endte på nesten 52 milliarder kroner i 2021, en oppgang på 49 prosent fra året før og mer enn femdobling fra 2019.

Fisk for 4,9 milliarder til Kina

Av land utenfor Europa importerer vi mest fra Kina etterfulgt av USA. Kina har lenge vært et sentralt opprinnelsesland for norsk vareimport, men i 2020 ble for første gang Kina det største importlandet. Vi innførte varer fra Kina for nesten 111 milliarder kroner i fjor, eller 13 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer.

De viktigste importvarene fra Kina var telekommunikasjonsapparater og databehandlingsutstyr. I 2021 kom nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina, en andel som har vært stabil de siste seks årene. Når det gjelder import av bærbare PC-er, kom 90 prosent fra Kina i fjor. Tilsvarende tall for nettbrett var 88 prosent.

Importen av kjøretøyer fra Kina var imidlertid den varegruppen som økte mest i 2021, og kunne vise til en mer enn dobling i importverdien. Vi innførte over dobbelt så mange personbiler fra Kina i 2021 sammenlignet med året før. Størst økning var det i importen av kinesiske elbiler, som økte fra om lag 8 750 stykk i 2020 til 27 050 stykk i 2021.

Importen fra USA utgjorde 53 milliarder kroner i samme periode, eller 6 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer. De største importverdiene fra USA er innenfor produktgruppene andre transportmidler, mineraloljer og mineraloljeprodukter og kjøretøyer for vei. I 2021 importerte vi eksempelvis fly fra USA til en samlet verdi av 6,2 milliarder kroner. Videre importerte vi nesten 10 000 personbiler for 3,8 milliarder kroner.

Likeledes er USA og Kina de to største mottakerne av norske fastlandsvarer utenfor Europa. De to landene importerte norske fastlandsvarer for henholdsvis 36 og 28 milliarder kroner i 2021, en andel på 7 og 5 prosent av vår totale fastlandseksport.

Fisk og fiskevarer er viktige eksportvarer til både USA og Kina. Fiskeeksporten til USA endte på 7,6 milliarder kroner i 2021, 17 prosent mer enn året før, og en mer enn seksdobling fra 2012. Etter å ha økt hvert år mellom 2015 og 2019 ble fiskeeksporten til Kina redusert med 26 prosent i 2020. Nedgangen knyttes i stor grad til koronapandemien og nye krav til den kinesiske matimporten som kom i kjølvannet av denne. I 2021 har imidlertid fiskeeksporten til Kina styrket seg med 28 prosent sammenlignet med året før. Eksporten er imidlertid 5 prosent lavere enn i toppåret 2019.