Jordbruk

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5

Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leid areal

47 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2020 var leid areal. De største jordbruksbedriftene leier mest areal.

64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs

I 2020 var 64 prosent av dyreplassane for mjølkeku i lausdriftsfjøs og 35 prosent i båsfjøs. Gjennomsnittleg tal dyreplassar var respektive 42 og 19 i dei to fjøstypane. 55 prosent av dyreplassane var i fjøs med mjølkerobot.

Auke i kornarealet

Endelege tal frå statistikken Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr viser at arealet av korn og oljevekstar auka med 42 100 dekar eller 1,5 prosent frå 2019 til 2020, til 2,83 millionar i 2020.

Jordbrukets kulturlandskap

Jordbrukslandskapet og beitemarker inngår som ein viktig del av kulturlandskapet i Noreg. Det finns fleire tilskotsordningar i jordbruket for å ta vare på kulturlandskapet.

Små endringar i mengd gjødsel brukt i jordbruket

I 2020 var til saman 155 600 tonn nitrogen og 20 700 tonn fosfor i mineralgjødsel og husdyrgjødsel tilgjengeleg for jordbruket. Samanlikna med året før er det ein nedgang på 0,7 prosent for nitrogen og uendra mengd for fosfor. Kalium i mineralgjødsel minka òg med 0,7 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet jordbruk.

Faktaside