Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert: 21. februar 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i kornavling siste 5-årsperiode
Endring i kornavling siste 5-årsperiode
2017 - 2022
1,4
%

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. Tall for siste årgang er foreløpige.

Navn: Korn og oljevekster, areal og avlinger
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Foreløpige tall: Landet

Endelige tall: Fylke

Årlig.

Ikke relevant

Mikrodata blir lagret i SSB.

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikkloven § 10.

Rådsforordning (EØF) 837/90

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på landsnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrerte kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Ikke relevant
Ikke relevant

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Faktasider

Kontakt