Plantevern

Oppdatert: 5. desember 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av jordbruksarealet som ble behandlet med plantevernmidler
Andel av jordbruksarealet som ble behandlet med plantevernmidler
2022
32,1
%
Jordbruksareal med bruk av plantevernmidler, etter vekst
Jordbruksareal med bruk av plantevernmidler, etter vekst
2022
Areal av veksten i alt (dekar)Sprøytet areal (dekar)Sprøytet areal (prosent)
I alt9 414 7003 020 61032,1
Bygg1 313 9201 192 19090,7
Havre630 750559 08088,6
Oljevekster30 12021 04069,9
Potet118 960116 35097,8
Kepaløk9 0308 84097,9
Gulrot15 78015 37097,4
Jordbær9 4308 70092,3
Eple15 82013 77087,0
Eng til slått og beite6 514 230369 0205,7
Vårhvete426 120401 40094,2
Høsthvete326 610311 41095,3
Hodekål3 9303 44087,5
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Bruk av plantevernmidler på friland i jordbruket, etter type av middel.
  Bruk av plantevernmidler på friland i jordbruket, etter type av middel.
  2022Prosent endring fra
  Tonn virksomt stoff2017 - 20222014 - 2022
  Alle plantevernmidler31121,1-5,3
  Soppmidler63-11,8-13,2
  Skadedyrmidler6850,0470,0
  Ugrasmidler19938,0-12,8
  Andre midler437,064,2
  Standardtegn i tabeller
 • Plantevernmidler brukt på friland etter typer av middel. Tonn virksomt stoff
  Plantevernmidler brukt på friland etter typer av middel. Tonn virksomt stoff
  200520082011201420172022
  Alle plantevernmidler354282318328256311
  Soppmidler957581737263
  Skadedyrmidler331116
  Ugrasmidler223185214228144199
  Andre midler332022264043
  Standardtegn i tabeller
 • Bruk av plantevernmidler på areal av ulike vekster, etter type middel
  Bruk av plantevernmidler på areal av ulike vekster, etter type middel
  Areal i alt, dekarProsent av arealet sprøytet med
  UgrasmidlerSoppmidlerSkadedyrmidlerVekstregulerende midlerAndre midler
  2022
  Bygg1 313 92088633449
  Havre630 7508792378
  Oljevekster30 120413327014
  Potet118 960959329062
  Kepaløk9 03098976007
  Gulrot15 78097794204
  Jordbær9 430618775019
  Eple15 82064857409
  Eng til slått og beite6 514 23040001
  Vårhvete426 12094714439
  Høsthvete326 610948024411
  Hodekål3 93079488107
  Standardtegn i tabeller
 • Jordbruksbedrifter med sprøyting av ulike vekster på friland og sprøytet areal.
  Jordbruksbedrifter med sprøyting av ulike vekster på friland og sprøytet areal.
  2022
  Jordbruksbedrifter i altJordbruksbedrifter med sprøytingJordbruksbedrifter med sprøyting, prosentAreal i alt, dekarSprøytet areal, dekarProsent av arealet som ble sprøytet
  Bygg6 9006 180901 313 9201 192 19091
  Havre4 5203 93087630 750559 08089
  Oljevekster3002106930 12021 04070
  Potet1 44083057118 960116 35098
  Kepaløk16090559 0308 84098
  Gulrot2701907315 78015 37097
  Jordbær280200729 4308 70092
  Eple8105306515 82013 77087
  Eng til slått og beite29 2707 020246 514 230369 0206
  Vårhvete2 7102 48092426 120401 40094
  Høsthvete1 9201 80094326 610311 41095
  Hodekål14080583 9303 44088
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser bruken av kjemiske midler og biologiske nytteorganismer i grønnsak- og blomsterproduksjonen i veksthus og den faktiske bruken av plantevernmidler i jordbruket.

Jordbruksvirksomhet

Virksomhet med jordbruksdrift, inkludert hagebruk og husdyrhold. Bedriften omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og med felles bruk av produksjonsmidler. Jordbruksbedriften er uavhengig av kommunegrenser. En jordbruksbedrift skal ha et driftssenter på en landbrukseiendom.

Plantevernmiddel

Stoff som skal verne mot eller hemme angrep av planteskadegjørere (skadedyr, sopp og ugras), som skader levende planter, plantedeler eller såvare. Til plantevernmidler medregnes også bl.a. stoff som brukes til vekstregulering eller nedsviing av potetris.

Virksomt stoff

Stoff med generell eller spesifikk virkning mot skadegjørere. Begrepet brukes ofte synonymt med aktivt stoff.

Jordbruksareal i drift

Jordbruksareal som er høstet minst en gang i løpet av et år, inkludert plantet areal av flerårige vekster som ennå ikke gir avling. Areal av åpen åker der det ikke blir tatt avling i løpet av året, men som er tenkt høstet neste år (ettårig brakk) inngår også.

Skifte

Del av et jordstykke eller hele jordstykket hvor samme vekst blir dyrket.

Felt

Del av et jorde eller hele jordet hvor en vekst ut fra sort og alder behandles likt. I denne undersøkelsen deles vekstene jordbær og eple i felt.

Flekk-/punktsprøyting

Sprøyting med plantevernmiddel på mindre områder av et skifte, sprøyting av kanter eller sprøyting av en bestemt skadegjører, f.eks. sprøyting bare på høymole i eng og beite.

Eng og beite

Omfatter fulldyrket eng til slått og beite, overflatedyrket eng til slått og beite samt innmarksbeite.

Korn- og oljevekster

Omfatter i denne sammenheng areal av bygg, havre, vårhvete, høsthvete og oljevekster. Rug og rughvete er ikke regnet med.

Biologiske nytteorganismer

Ulike nytteorganismer som benyttes til å verne mot eller hemme skadegjørere slik som sopp og skadedyr. Eksempler på nytteorganismer er snylteveps mot bladlus, minerfluer og mellus. Trips bekjempes med rovteger og rovmidd, mens gallmygg brukes mot bladlus.

Behandlet areal

Areal som er behandlet minst én gang med biologiske nytteorganismer eller kjemiske plantevernmiddel.

Akkumulert areal

Det samlede arealet av alle gjentakelser av behandlinger med biologiske nytteorganismer eller kjemiske plantevernmiddel.

Avgiftsklasser for plantevernmidler

Avgiftssystemet for plantevernmidler består av en kontrollavgift og en miljøavgift. Kontrollavgiften utgjør en fast avgift per normert arealdose, mens miljøavgiften er differensiert etter preparatets helse- og miljøegenskaper.

Jordbruksareal i drift - friland:
0-99 dekar
100-199 dekar
200-299 dekar
300- dekar

Areal av potet, kepaløk, hodekål, gulrot, jordbær og eple:
1-19 dekar
20-99 dekar
100-199 dekar
200- dekar

Areal av eng og beite, bygg, havre, vårhvete, høsthvete og oljevekster:
1-99 dekar
100-199 dekar
200-399 dekar
400- dekar

Planteverntiltak

Foreløpig ikke fastsatt

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Landstall.

Undersøkelsene blir gjennomført minst en gang i løpet av en 5-års periode.

Undersøkelsen på friland ble gjennomført første gang i 2001. Er deretter gjentatt i 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2022.

Undersøkelsen om bruk av plantevernmidler i veksthus ble gjennomført første gang i 2008 og hadde da preg av metodeutprøving. Undersøkelsen er senere gjennomført for årene 2012, 2015 og 2020.

Eurostat

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Undersøkelsen er utført med støtte fra Landbruks- og matdepartementet, og formålet er å belyse den faktiske bruken av plantevernmidler i jordbruket. Temaet er av stor betydning ved vurdering av plantevernmidlers innvirkning på helse og miljø. Undersøkelsen på friland ble første gang gjennomført for 2001, mens den første på veksthus ble gjennomført for 2008.

Offentlig forvaltning og forskningsinstitusjoner innenfor jordbruk og miljø, samt næringsorganisasjonene innenfor jordbruket.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Mattilsynet utgir hvert år en omsetningsstatistikk for plantevernmidler. Denne statistikken gjelder all omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler, og vil dermed ikke avspeile den faktiske bruken av preparater avgrenset til jord- og hagebruk. Dels brukes det betydelige mengder plantevernmidler i andre sektorer (skogbruk, parkvesen, husholdninger mv.), og dels kan det være betydelige lagerendringer fra år til år.

REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides.

Undersøkelsen for veksthus omfatter snittblomster, blomstrende potteplanter, utplantingsplanter, sommerblomster og dekorasjonsplanter, salat, urter, tomat og agurk.

Undersøkelsen på friland omfatter vekstene potet, kepaløk, hodekål, gulrot, eple, jordbær, eng og beite, bygg, havre, vårhvete, høsthvete og oljevekster. Disse vekstene representerer om lag 96 prosent av jordbruksareal i drift. Undersøkelsen omfatter jordbruksbedrifter som søkte produksjonstilskudd per oktober. Undersøkelsen omfatter ikke bruk av plantevernmidler til beising av såkorn, såfrø, settepoteter eller planter før utplanting.

I hovedsak er dataene hentet inn gjennom utvalgsundersøkelser, bortsett fra undersøkelsen om planteverntiltak i 2020 for veksthus, som ble gjennomført som fulltelling. Arealdata fra avlingsstatistikk for hagebruksvekster er brukt som trekkegrunnlag for snittblomster, blomstrende potteplanter, utplantingsplanter, sommerblomster og dekorasjonsplanter, salat, urter, tomat agurk, kepaløk, hodekål og gulrot. Arealdata fra søknader om produksjonstilskudd er brukt som trekkegrunnlag for resterende vekster. I tillegg er arealdata fra disse kildene brukt i revisjon og ved presentasjon av resultatene.

Undersøkelsen for veksthus, som var en fulltelling med svarplikt, omfattet 346 veksthusbedrifter. Etter frafall og korreksjoner av populasjonen, satt en igjen med 328 bedrifter.

Bruttoutvalget for frilandsundersøkelsen bestod av 4 097 jordbruksbedrifter for 2022.

Trekking av utvalget for frilandsundersøkelsen ble gjort i tre trinn:

 • I trinn 1 ble vekstene rangert i delpopulasjoner fra den veksten med færrest bedrifter til den veksten med flest bedrifter.
 • I trinn 2 ble det beregnet et mål for forventet bruk av plantevernmidler per bedrift (summert for alle vekster). For hver vekst (delpopulasjon) ble denne totalbelastningen til enhetene fordelt etter størrelsesgruppe for jordbruksareal. Antall enheter i utvalget ble så fordelt proporsjonalt etter denne fordelingen.
 • I trinn 3 ble selve trekkingen gjort systematisk etter at den aktuelle delpopulasjonen innen hver av arealgruppene ble sortert etter antall vekster og belastning.

Data til veksthusundersøkelsen ble samlet inn via elektronisk spørreskjema i Altinn-portalen. Spørreskjema ble sendt til den som ifølge virksomhets- og foretaksregisteret stod som innehaver av foretaket. Spørreskjema ble gjort tilgjengelig i Altinn-portalen i mars og hadde siste svarfrist i slutten av mai. Data ble kontrollert/editert ved hjelp av et maskinelt feilsøkingsprogram. Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Data til frilandsundersøkelsen ble samlet inn via elektronisk spørreskjema i Altinn-portalen. Spørreskjema ble sendt til den som ifølge søknad om produksjonstilskudd stod som innehaver av foretaket. Skjema ble sendt ut i mars 2023. Det ble sendt to påminnelser.

Skjema ble kontrollert/editert ved hjelp av et maskinelt feilsøkingsprogram. Data fra søknader om produksjonstilskudd ble brukt under kontrollen.

Jordbruksbedriftene i utvalget og i populasjonen ble stratifisert etter jordbruksareal i drift (4 klasser) og areal av vekstene som ble undersøkt (4 klasser). Det ble stilt krav til vektene at de måtte gi det korrekte antall enheter fordelt etter jordbruksareal i drift og etter areal av den enkelte vekst. Dernest måtte vektene gi det korrekte areal av de vekstene som ble undersøkt etter den samme inndelingen.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Den første undersøkelsen om bruk av plantevernmidler i veksthus gjaldt bruken i 2008. Denne undersøkelsen hadde preg av metodeutprøving, og resultatene kan ikke sammenliknes direkte med resultatene fra undersøkelsene for 2012, 2015 og 2020.

Undersøkelser om bruk av plantevernmidler på friland i jordbruket for 2022 er i hovedsak gjennomført etter samme metoder som for 2001, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 og 2022.

Målefeil hos oppgavegiver kan forekomme, men omfanget er ikke undersøkt. Feil i forbindelse med bearbeiding antas også å forekomme.

Alle jordbruksvirksomheter er pålagt å føre sprøytejournal med detaljerte opplysninger om blant annet sprøytedato, vekst som blir sprøytet, areal som blir sprøytet, skadegjørere, preparat som blir brukt og dosering. Denne dokumentasjonen kunne oppgavegiver benytte ved utfylling av spørreskjemaet.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt