Plantevern

Oppdatert: 24. april 2023

Neste oppdatering: 5. desember 2023

Tomatareal behandlet med biologiske nytteorganismer
Tomatareal behandlet med biologiske nytteorganismer
2020
93
%
Bruk av biologiske nytteorganismer og kjemiske plantevernmidler i veksthus
Bruk av biologiske nytteorganismer og kjemiske plantevernmidler i veksthus
2020
Veksthusbedrifter i altVeksthusareal i alt (1 000 m²)Andel av arealet behandlet med biologiske nytteorganismerAndel av arealet behandlet minst en gang med kjemiske midler
Prydplanter1 2998384579
Blomstrende potteplanter893257390
Snittblomster14414667
Utplantingsplanter / sommerblomster1724362371
Dekorasjonsplanter24375784
Salat35904149
Tomat833809321
Agurk6723010041
Urter4964884
1Prydplanter omfatter blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Bruk av biologiske nytteorganismer i veksthus
  Bruk av biologiske nytteorganismer i veksthus
  2020
  Veksthusbedrifter i altAndel av bedriftene med bruk av biologiske nytteorganismer (prosent)Veksthusareal i alt (1 000 m²)Andel av arealet behandlet med biologiske nytteorganismer (prosent)Varighet av kulturen (uker)
  Prydplanter1 2994483845.
  Blomstrende potteplanter89613257331
  Snittblomster1429414630
  Utplantingsplanter / sommerblomster172344362319
  Dekorasjonsplanter2463375734
  Salat3551904136
  Tomat83703809328
  Agurk678423010031
  Urter4953648823
  1Prydplanter omfatter blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter.
  Standardtegn i tabeller
 • Bruk av kjemiske plantevernmidler i veksthus
  Bruk av kjemiske plantevernmidler i veksthus
  2020
  Veksthusbedrifter i altAndel av bedriftene med bruk av kjemiske midler (prosent)Veksthusareal i alt (1 000 m²)Andel av arealet behandlet minst en gang med kjemiske midler (prosent)
  Prydplanter1 2997083879
  Blomstrende potteplanter897932590
  Snittblomster14574167
  Utplantingsplanter / sommerblomster1726643671
  Dekorasjonsplanter24713784
  Salat35349049
  Tomat832238021
  Agurk673023041
  Urter498644
  1Prydplanter omfatter blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter.
  Standardtegn i tabeller
 • Andel av akkumulert areal behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av midler
  Andel av akkumulert areal behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av midler
  2020
  Akkumulert areal i alt (1 000 m²)1 Soppmidler (1 000 m²)Skadedyrmidler (1 000 m²)Vekstregulatorer (1 000 m²)
  Prydplanter2 13 4771 7033 7927 981
  Blomstrende potteplanter7 4096051 4725 332
  Snittblomster3728324545
  Utplantingsplanter / sommerblomster5 4481 0001 8662 582
  Dekorasjonsplanter2471520923
  Salat21819199-
  Tomat18413171-
  Agurk646431215-
  Urter5-5-
  1Akkumulert behandlet areal er summen av alle behandlinger i en produksjon.
  2Prydplanter omfatter blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser bruken av kjemiske midler og biologiske nytteorganismer i grønnsak- og blomsterproduksjonen i veksthus og den faktiske bruken av plantevernmidler i jordbruket.

Jordbruksvirksomhet

Virksomhet med jordbruksdrift, inkludert hagebruk og husdyrhold. Bedriften omfatter alt som blir drevet som en enhet under en ledelse og med felles bruk av produksjonsmidler. Jordbruksbedriften er uavhengig av kommunegrenser. En jordbruksbedrift skal ha et driftssenter på en landbrukseiendom.

Plantevernmiddel

Stoff som skal verne mot eller hemme angrep av planteskadegjørere (skadedyr, sopp og ugras), som skader levende planter, plantedeler eller såvare. Til plantevernmidler medregnes også bl.a. stoff som brukes til vekstregulering eller nedsviing av potetris.

Jordbruksareal i drift

Jordbruksareal som er høstet minst en gang i løpet av et år, inkludert plantet areal av flerårige vekster som ennå ikke gir avling. Areal av åpen åker der det ikke blir tatt avling i løpet av året, men som er tenkt høstet neste år (ettårig brakk) inngår også.

Skifte

Del av et jordstykke eller hele jordstykket hvor samme vekst blir dyrket.

Felt

Del av et jorde eller hele jordet hvor en vekst ut fra sort og alder behandles likt. I denne undersøkelsen deles vekstene jordbær og eple i felt.

Flekk-/punktsprøyting

Sprøyting med plantevernmiddel på mindre områder av et skifte, sprøyting av kanter eller sprøyting av en bestemt skadegjører, f.eks. sprøyting bare på høymole i eng og beite.

Eng og beite

Omfatter fulldyrket eng til slått og beite, overflatedyrket eng til slått og beite samt innmarksbeite.

Korn- og oljevekster

Omfatter i denne sammenheng areal av bygg, havre, vårhvete, høsthvete og oljevekster. Rug og rughvete er ikke regnet med.

Biologiske nytteorganismer

Ulike nytteorganismer som benyttes til å verne mot eller hemme skadegjørere slik som sopp og skadedyr. Eksempler på nytteorganismer er snylteveps mot bladlus, minerfluer og mellus. Trips bekjempes med rovteger og rovmidd, mens gallmygg brukes mot bladlus.

Behandlet areal

Areal som er behandlet minst én gang med biologiske nytteorganismer eller kjemiske plantevernmiddel.

Akkumulert areal

Det samlede arealet av alle gjentakelser av behandlinger med biologiske nytteorganismer eller kjemiske plantevernmiddel.

Avgiftsklasser for plantevernmidler

Avgiftssystemet for plantevernmidler består av en kontrollavgift og en miljøavgift. Kontrollavgiften utgjør en fast avgift per normert arealdose, mens miljøavgiften er differensiert etter preparatets helse- og miljøegenskaper.

Jordbruksareal i drift - friland:
0-99 dekar
100-199 dekar
200-299 dekar
300- dekar

Areal av potet:
1-4 dekar
5-19 dekar
20-49 dekar
50- dekar

Areal av kepaløk:
1-19 dekar
20- dekar

Areal av gulrot, jordbær og eple:
1-4 dekar
5-19 dekar
20- dekar

Areal av eng og beite, bygg, havre og vårhvete:
1-49 dekar
50-99 dekar
100-199 dekar
200- dekar

Areal av høsthvete:
1-19 dekar
20-49 dekar
50-99 dekar
100- dekar

Areal av oljevekster:
1-49 dekar
50- dekar

Planteverntiltak

5. desember 2023

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Landstall.

Undersøkelsene blir gjennomført minst en gang i løpet av en 5-års periode.

Undersøkelsen på friland ble gjennomført første gang i 2001. Er deretter gjentatt i 2003, 2005, 2008, 2011, 2014 og 2017.

Undersøkelsen om bruk av plantevernmidler i veksthus ble gjennomført første gang i 2008 og hadde da preg av metodeutprøving. Undersøkelsen er senere gjennomført for årene 2012, 2015 og 2020.

Eurostat

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Undersøkelsen er utført med støtte fra Landbruks- og matdepartementet, og formålet er å belyse den faktiske bruken av plantevernmidler i jordbruket. Temaet er av stor betydning ved vurdering av plantevernmidlers innvirkning på helse og miljø. Undersøkelsen på friland ble første gang gjennomført for 2001, mens den første på veksthus ble gjennomført for 2008.

Offentlig forvaltning og forskningsinstitusjoner innenfor jordbruk og miljø, samt næringsorganisasjonene innenfor jordbruket.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Mattilsynet utgir hvert år en omsetningsstatistikk for plantevernmidler. Denne statistikken gjelder all omsetning av plantevernmidler fra importør til forhandler, og vil dermed ikke avspeile den faktiske bruken av preparater avgrenset til jord- og hagebruk. Dels brukes det betydelige mengder plantevernmidler i andre sektorer (skogbruk, parkvesen, husholdninger mv.), og dels kan det være betydelige lagerendringer fra år til år.

REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides.

Undersøkelsen for veksthus omfatter snittblomster, blomstrende potteplanter, utplantingsplanter, sommerblomster og dekorasjonsplanter, salat, urter, tomat og agurk.

Undersøkelsen på friland omfatter vekstene potet, kepaløk, hodekål, gulrot, eple, jordbær, eng og beite, bygg, havre, vårhvete, høsthvete og oljevekster. Disse vekstene representerer om lag 96 prosent av jordbruksareal i drift. Undersøkelsen omfatter jordbruksbedrifter som søkte produksjonstilskudd per oktober. Undersøkelsen omfatter ikke bruk av plantevernmidler til beising av såkorn, såfrø, settepoteter eller planter før utplanting.

I hovedsak er dataene hentet inn gjennom utvalgsundersøkelser, bortsett fra undersøkelsen om planteverntiltak i 2020 for veksthus, som ble gjennomført som fulltelling. Arealdata fra avlingsstatistikk for hagebruksvekster er brukt som trekkegrunnlag for snittblomster, blomstrende potteplanter, utplantingsplanter, sommerblomster og dekorasjonsplanter, salat, urter, tomat agurk, kepaløk, hodekål og gulrot. Arealdata fra søknader om produksjonstilskudd er brukt som trekkegrunnlag for resterende vekster. I tillegg er arealdata fra disse kildene brukt i revisjon og ved presentasjon av resultatene.

Undersøkelsen for veksthus, som var en fulltelling med svarplikt, omfattet 346 veksthusbedrifter. Etter frafall og korreksjoner av populasjonen, satt en igjen med 328 bedrifter.

Bruttoutvalget for frilandsundersøkelsen bestod av 4 089 jordbruksbedrifter i 2017. Svarprosenten for undersøkelsen, som var frivillig, var på 77.

Trekking av utvalget for frilandsundersøkelsen ble gjort i tre trinn:

 • I trinn 1 ble vekstene rangert i delpopulasjoner fra den veksten med færrest bedrifter til den veksten med flest bedrifter.
 • I trinn 2 ble det beregnet et mål for forventet bruk av plantevernmidler per bedrift (summert for alle vekster). For hver vekst (delpopulasjon) ble denne totalbelastningen til enhetene fordelt etter størrelsesgruppe for jordbruksareal. Antall enheter i utvalget ble så fordelt proporsjonalt etter denne fordelingen.
 • I trinn 3 ble selve trekkingen gjort systematisk etter at den aktuelle delpopulasjonen innen hver av arealgruppene ble sortert etter antall vekster og belastning.

Data til veksthusundersøkelsen ble samlet inn via elektronisk spørreskjema i Altinn-portalen. Spørreskjema ble sendt til den som ifølge virksomhets- og foretaksregisteret stod som innehaver av foretaket. Spørreskjema ble gjort tilgjengelig i Altinn-portalen i mars og hadde siste svarfrist i slutten av mai. Data ble kontrollert/editert ved hjelp av et maskinelt feilsøkingsprogram. Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Data til frilandsundersøkelsen ble samlet inn via elektronisk spørreskjema i Altinn-portalen. Spørreskjema ble sendt til den som ifølge søknad om produksjonstilskudd stod som innehaver av foretaket. Skjema ble sendt ut i januar 2018. Det ble sendt to påminnelser.

Skjema ble kontrollert/editert ved hjelp av et maskinelt feilsøkingsprogram. Data fra søknader om produksjonstilskudd ble brukt under kontrollen.

Jordbruksbedriftene i utvalget og i populasjonen ble stratifisert etter jordbruksareal i drift (4 klasser) og areal av vekstene som ble undersøkt (2-4 klasser). Det ble stilt krav til vektene at de måtte gi det korrekte antall enheter fordelt etter jordbruksareal i drift og etter areal av den enkelte vekst. Dernest måtte vektene gi det korrekte areal av de vekstene som ble undersøkt etter den samme inndelingen.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Den første undersøkelsen om bruk av plantevernmidler i veksthus gjaldt bruken i 2008. Denne undersøkelsen hadde preg av metodeutprøving, og resultatene kan ikke sammenliknes direkte med resultatene fra undersøkelsene for 2012, 2015 og 2020.

Undersøkelser om bruk av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017 er i hovedsak gjennomført etter samme metoder som i 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 og 2014.

Målefeil hos oppgavegiver kan forekomme, men omfanget er ikke undersøkt. Feil i forbindelse med bearbeiding antas også å forekomme.

Alle jordbruksvirksomheter er pålagt å føre sprøytejournal med detaljerte opplysninger om blant annet sprøytedato, vekst som blir sprøytet, areal som blir sprøytet, skadegjørere, preparat som blir brukt og dosering. Denne dokumentasjonen kunne oppgavegiver benytte ved utfylling av spørreskjemaet.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt