Jordbruk

Fakta om jordbruk

Hvor mye produserer bonden i norsk landbruk? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.

Innhold:

Jordbruksareal| Bønder| Gårdbrukernes inntekt og gjeld | Planteproduksjon| Husdyr

Jordbruksareal

Andel av Norges areal som er jordbruksareal¹
Ikon av flagg med vekst
Andel av Norges areal som er jordbruksareal¹
2023
3,5
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Artikkel / 12. mai 2023
Under 5 prosent av jordbruksarealet er økologisk

Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2022. Det er om lag det same som året før.

Nydyrket areal som brukes til jordbruk,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei
Nydyrket areal som brukes til jordbruk
2022
15 900
dekar
-12,1 % fra året før
Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei
2022
3 584
dekar
15,9 % fra året før

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m2. I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Omdisponering¹ av dyrket jord

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.
Formål for omdisponering av dyrket jord. Dekar

¹ Grønnstruktur er summen av grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder.

 

Bønder

Antall gårdsbruk
ikon av bygning
Antall gårdsbruk
2023
37 561
-14,1 % fra ti år før
Antall gårdsbruk

Hva jobber bøndene med

Bønders jordbruksareal

Bønders gjennomsnittlige jordbruksareal

Artikkel / 19. mai 2021
Jordleige stadig meir utbreidd

I løpet av dei siste 50 åra har del leigejord av jordbruksareal i drift auka betrakteleg. I 2019 var delen leigejord 46 prosent av alt areal i drift. I 1969 var 15 prosent av jordbruksarealet leigejord.

Artikkel / 16. oktober 2019
Landbruk i hele landet

I Norge bor én av fjorten innbyggere på en landbrukseiendom. Arealet som tilhører disse eiendommene, utgjør imidlertid over tre fjerdedeler av det norske fastlandet.

Andel kvinnelige bønder
Ikon av dame
Andel kvinnelige bønder
2023
17,3
%
2,6 prosentpoeng fra ti år før
Bønder fordelt på kjønn. Antall

Artikkel / 4. mars 2019
Primært menn i primærnæringane

Sjølv om delen kvinner i primærnæringane aukar litt om senn, er det svært langt att til dei er like mange som mennene. Kvinnene driv også svært få av dei største gardsbruka.

Gårdbrukeres inntekt og gjeld

Andel heltidsbønder
Ikon av landbrukseiendom.
Heltidsbønder er definert som de som har 90 % eller mer av inntekten sin fra jordbruk
2022
18
%
Inntekt fra jordbruk som andel av samlet inntekt

Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk
2022
275 100
kroner
38,4 % Endring fra gjennomsnittet av de fem siste år
Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk

Inntekt fra jordbruk fordelt på kjønn

Næringsinntekt fordelt på produksjon

Bønders inntekt. Kroner

Gårdbrukernes gjennomsnittlige gjeld
ikon av hånd som slipper mynter
Gårdbrukernes gjennomsnittlige gjeld
2022
2 895 700
kroner
1,8 % Endring fra året før

Planteproduksjon

Antall gårdsbruk som dyrker korn¹
Ikon av kornaks
Antall gårdsbruk som dyrker korn¹
2022
9 878
gårdsbruk
-1,8 % fra året før

¹ Inkluderer også oljevekster

Gårdsbruk som dyrker korn¹

¹ Inkluderer også oljevekster
Kornproduksjon fordelt på fylker

Areal av korn. Dekar

¹ Oljevekster er planter som dyrkes for sitt innhold av olje i frø og frukter, for eksempel raps.
Hvete,Bygg,Havre,Rug

Kornavling per dekar

Hvete
2023
267
kilo
-49,8 % fra året før
Bygg
2023
285
kilo
-42,3 % fra året før
Havre
2023
262
kilo
-48,3 % fra året før
Rug
2023
330
kilo
-41,1 % fra året før
Produksjon av dyrefôr

Artikkel / 20. februar 2020
Gode engavlingar i 2019

Engavlinga i 2019 var 3,2 millionar tonn rekna som tørt høy, og det er over 50 prosent meir enn avlinga som blei oppnådd under tørkesommaren året før.

Potetavling. Tonn

Grønnsaker

Grønnsaksavling. Tonn

Frukt og bær

Frukt- og bæravling. Tonn

Husdyr

Antall gårdsbruk med husdyr
Ikon av gris
Antall gårdsbruk med husdyr
2023
27 031
gårdsbruk
-13,0 % fra ti år før
Antall gårdsbruk med husdyr

Antall storfe

Artikkel / 23. april 2021
Pandemien har gitt fleire mjølkekyr

I alt 26 100 produsentar søkte om produksjonstilskott for ulike husdyr 1. mars 2021, om lag 100 færre enn året før. Frå 2020 til 2021 auka talet på mjølkekyr med 2,6 prosent til 213 200.

Husdyr på gårdsbruk. Antall

Artikkel / 31. mai 2021
Beitebruk og seterdrift

Frå 2019 til 2020 har talet på sauer på utmarksbeite gått ned frå 1,93 millionar til 1,91 millionar. Seterdrift har tidlegare hatt ein sentral rolle i landbruket, men i 2020 blei det registrert berre 781 setrer i drift.

Slakt

Slakt til mat

Slakt til mat fordelt på fylker

Artikkel / 24. april 2018
Rogaland: fylket der det gryntes, kakles og brekes mest

For mange betyr sommer å dra på landet og se på, prate med eller kanskje klappe dyr. Les hvor det er størst sjanser for å treffe ditt favorittdyr, hvis du ennå ikke har hatt det gøy på landet.

Svin

Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt
2022
87,0
kilo
Antall slaktede svin

Antall tonn slaktet svin

Fjørfe

Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt
2022
1,55
kilo

¹ Gjennomsnittet av kylling, høner, kalkun, and og gås, med vekter fra 1,2 kg (kylling) til 7-8 kg (kalkun)

Antall slaktede fjørfe

Antall tonn slaktet fjørfe

Storfe

Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt
2022
290,5
kilo
Antall slaktede storfe

Antall tonn slaktet storfe

Sau

Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt
2022
20,2
kilo
Antall slaktede sau

Antall tonn slaktet sau