Banner med bilde og tittel

Fakta om

Jordbruk

Ingress

Hvor mye produserer de norske bøndene? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.

Jordbruksareal

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m2. I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.
¹ Grønnstruktur er summen av grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder.

Planteproduksjon

Kornproduksjon

¹ Inkluderer også oljevekster
¹ Oljevekster er planter som dyrkes for sitt innhold av olje i frø og frukter, for eksempel raps.

Kornavling per dekar

¹ Høy er engavling omregnet til høy. ² Grønnforvekster er vekster som fôrraps, raigras og fôrerter.

Grønnsaker

Frukt og bær

Husdyr

Slakt

Svin

Fjørfe

Storfe

Sau