Husdyrhald

Oppdatert: 18. mai 2022

Neste oppdatering: 11. mai 2023

Endring i talet på ammekyr
Endring i talet på ammekyr
2021 - 2022
4,0
%

Om statistikken

Statistikken viser jordbruksbedrifter med husdyr og tal på husdyr.

Husdyrhald

11. mai 2023

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke, kommune.

Årlig.

Ikkje relevant

Mikrodata blir lagra i Statistisk sentralbyrå, og blir nytta som grunnlag for statistikken over husdyrhald per 1. mars.

Med bakgrunn i registeret over dei som søkjer om produksjonstilskott i jordbruket blir det utarbeidd statistikk over husdyrhald per 1. mars. Føremålet er å kartleggje husdyrhaldet på kommunenivå.

Opplysningar frå registeret over søknader om produksjonstilskott i jordbruket har vore nytta som datagrunnlag sidan 1984.

Statistikken blir i stor grad nytta av offentlege verksemder og næringsorganisasjonane i jordbruket.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Statistikkloven § 10-1.

Ikkje relevant

Statistikken omfattar alle som søkjer om produksjonstilskott i jordbruket per 1. mars. Det blir berre gitt eitt produksjonstilskott per jordbruksbedrift. Alle landbrukseigedomar som blir drive av same brukar blir rekna som ei jordbruksbedrift.

Registeret over alle som søkjer om produksjonstilskott i jordbruket frå Statens landbruksforvaltning er grunnlaget for utarbeiding av statistikken.

Data blir overført elektronisk frå registeret over Søknader om produksjonstilskott i jordbruket.

Det blir gjennomført maskinelle kontrollar av registreringsfeil, dublettar og observasjonar med store endringar frå tidlegare søknadsomgangar.

Ikkje relevant

Tal blir ikkje offentleggjort dersom det kan føre til at den einskilde jordbruksbedrift blir identifisert.

Statistikken går attende til 1984 og omfattar dei som søkjer om produksjonstilskott i jordbruket. For å få produksjonstilskott må ein søkjar drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar. Frå og med 2002 blei det og stilt krav om at verksemda må vere registrert i Enhetsregisteret.

Oppgåvene blir kontrollert av dei lokale landbrukskontora og av SLF i samband med utbetaling av tilskott. Kvart år blir også oppgåvene til om lag 5 prosent av jordbruksbedriftene som søkjer om produksjonstilskott kontrollert ved at dei kommunale landbrukskontora foretar gardsbesøk.

Ikkje relevant

Faktasider

Kontakt