Banner med bilde og tittel

Fakta om

Skogbruk

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruket finner du her.

Skogareal

¹ Skog hvor det kan produseres minst 0,1 m³ tømmer per dekar. Kalles også produktivt skogareal.

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Sjekk hvor stort areal i din kommune som er dekket av økonomisk drivverdig skog

Skogvolum

Hogst

¹ Tall fra 2016, ² Tall fra 2018
Kilde:
Eurostat

Sagtømmer, eller skurtømmer, er tømmer som blir sendt til sagbruk. Massevirke er tømmer som blir brukt til produksjon av cellulose, papir og sponplater. Blandingstømmer, eller sams virke, er blanding av sagtømmer og massevirke.

¹ Utenom drivstoff til private biler

Tømmerfløting

Eldre digitaliserte publikasjoner om skogbruket finnes under Historisk statistikk.

Skogplanting

Skogeiernes inntekt

Skogeierne har gjerne andre inntekter i tillegg til inntekter fra skogbruk, for eksempel fra jordbruk. Se fakta om jordbruk.

Tømmerpriser

¹ Ikke justert for inflasjon

Eksport

Alle faktasider