Skogbruk

Fakta om skogbruk

Mye av Norge er dekket av skog. Men hvor mye skog har vi, hvor mye vokser den og hvor mye hogst er det hvert år? Dette og andre tall om skogbruk og skog i Norge finner du her.

Innhold:

Skogareal| Skogvolum| Hogst| Skogplanting| Skogeiernes inntekt| Eksport

Skogareal

Andel av Norge¹ dekket av skog
Ikon av flagg med vekst
Andel av Norge¹ dekket av skog
2023
37,7
%

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Andel produktivt¹ - og uproduktivt skogareal. Prosent

¹ Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke inkludert bark per dekar.
Produktivt¹ skogareal
Ikon med traktor og trær
¹ Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke inkludert bark per dekar.
2015-2019
82,8
millioner dekar
-0,7 % fra fem år før

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m². I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

Sjekk hvor stort areal som er dekket av økonomisk drivverdig skog i din kommune.

Antall skogeiendommer¹

Skogeiendommer

Ikon av skog
Antall skogeiendommer¹
2022
126 125
skogeiendommer
-2,3 fra ti år før

¹ Eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal

 

Skogeiendommer

Fylker med flest skogeiendommer

Skogeiendommer med hogst

Skogeiendommer med hogst

Ikon av to trær
Skogeiendommer med hogst
2022
13 146
skogeiendommer
-13,1 % fra ti år før
Skogeiendommer med hogst

Skogvolum

Skogvolum
Ikon av skog
Skogvolum
2022
999
millioner m³
9,5 % fra ti år før
Skogvolum

Artikkel / 31. august 2018
33 prosent mer skog på 15 år

Det blir hvert år mer tømmer i skogene våre, grantrærne på Vestlandet vokser spesielt raskt. Bare i løpet av de siste 15 årene har mengden stående tømmer i norske skoger økt med en tredjedel.

Årlig tilvekst

Hogst

Hogst i utvalgte land

¹ Tall fra 2016
Artikkel / 1. februar 2022
Tømmerhogst var mer lønnsomt før

Til tross for rekordhøye nominelle tømmerpriser i 2021, var rotnettoen, som er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra, stort sett lavere enn i perioden 1980-2008 når vi regner om tømmerpriser og driftskostnader etter dagens kroneverdi.

Hogst av gran i Norge
Ikon av skog
Hogst av gran i Norge
2023
8,1
millioner m³
19,6 % fra ti år før
Hogst av gran

Hogst av furu
Ikon av skog
Hogst av furu
2023
2,6
millioner m³
30,6 % fra ti år før
Hogst av furu

Hogst av løvtre
Ikon av to prydbusker
Hogst av løvtre
2023
0,3
millioner m³
133,1 % fra ti år før
Hogst av løvtre

Sagtømmer, eller skurtømmer, er tømmer som blir sendt til sagbruk. Massevirke er tømmer som blir brukt til produksjon av cellulose, papir og sponplater. Blandingstømmer, eller sams virke, er blanding av sagtømmer og massevirke.

Kommuner med mest hogst

Sjekk tall for hogst i din kommune

Produksjon av ved

Høgst av tømmer til vedproduksjon

Ikon av to prydbusker
Produksjon av ved
2022
2,2
millioner m³
-25,7 % fra ti år før
Hogst av tømmer til vedproduksjon

Artikkel / 16. januar 2018
Mindre ved brennes i gamle ovner

Vedfyringen går litt ned her i landet, mengden ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.

Energiforbruk i husholdninger og fritidshus

Historisk statistikk: Tømmerfløting i årene 1871-1999

Artikkel / 27. september 2000
Siste slep for "Axel"

I september 1999 gjorde "Axel" sitt siste slep av tømmer i Skiensvassdraget. Slepedamperen ble kjøpt fra Wilhelmsbergs mekaniske verksted i Gøteborg for 23 250 kroner i 1903 og oppkalt etter overingeniør A. Borchgrevink.

Eldre digitaliserte publikasjoner om skogbruket finnes under Historisk statistikk.

Skogplanting

Nyplantede trær
Ikon av løvtrær
Nyplantede trær
2022
47,5
millioner trær
84,4 % fra ti år før
Skogplanting

Skogeiernes inntekt

Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk
2022
67 000
kroner
8,1 % fra året før
Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruk

Artikkel / 15. februar 2019
Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede skatteregler.

Skogeierne har gjerne andre inntekter i tillegg til inntekter fra skogbruk, for eksempel fra jordbruk. Se fakta om jordbruk.

Tømmerpriser¹

¹ Ikke justert for inflasjon
Sysselsatte innen skogbruk

Sysselsatte

ikon av mennesker
Sysselsatte innen skogbruk
2023
6 105
sysselsatte
-0,8 % fra året før

Eksport

Eksport av tømmer

Eksport av trelast

Eksport av papir

Artikkel / 3. februar 2022
Frå foredling til råstoffleverandør

Fram til 2012 var Noreg ein nettoimportør av tømmer. I 1995 hadde vi ein nettoimport på 3,3 millionar kubikkmeter tømmer, medan vi i 2021 hadde ein nettoeksport på 3,5 millionar kubikkmeter.