106613_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/mat_statres/aar
106613
Flere tilsynsbesøk
statistikk
2014-04-24T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
mat_statres, Mattilsynet - StatRes (opphørt), matsikkerhet, mattrygghet, tilsynsbesøk, drikkevann, dyrehelse, fiskehelse, fremmedstoffer, smittestoffer, matforgiftninger, plantehelse, importsertifikater, eksportsertifikater, grensekontroll.Jordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Mattilsynet - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Mattilsynets websider.

Innhold

Publisert:

Flere tilsynsbesøk

Mattilsynet utførte 4,4 prosent flere tilsyn i 2013 enn i 2012. Den økte aktiviteten var særlig merkbar for landdyr: Husdyrbesetninger fikk 1 040 flere tilsynsbesøk enn året før.

Mattilsynet, hovedtall
201120122013
1Sum utførte tilsyn gjelder summen av de utvalgte områdene planter, landdyr, fisk, næringsmidler og drikkevann. Det totale antall utførte tilsyn vil i virkeligheten være større medregnet biprodukt, eksport, grensekontroll etc.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)1 2801 3181 330
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon60,661,263,4
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon39,438,836,6
Investering (mill. kr)---
Overføringer (mill. kr)577
Totale utgifter (mill. kr)1 2851 3251 336
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr)9699104
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)1 2931 258...
Aktiviteter og tjenester
Sum utførte tilsyn142 98639 63941 579
Kontrollerte slakt godkjent til menneskemat (tonn)321 210324 155339 339
Kontrollerte varepartier med importerte planter og planteprodukter1 2551 7031 539
Grensekontroll: Kontrollerte varepartier fra land utenom EØS-området3 9684 7684 448
Utstedte eksportsertifikater for fisk og fiskeprodukter41 09847 65746 977
Mattrygghet
Matforgiftning der smitten har skjedd i Norge1 4951 3481 570
Figur 1. Fordeling av antall utførte tilsyn på ulike områder

Andre satsingsområder var foredlingsindustrien, fiskehelse og import av frukt og grønnsaker.

Færre importkontroller

Når det gjelder importerte planter og planteprodukter fra land utenom EØS-området, kontrollerte Mattilsynet 9,7 prosent færre varepartier enn i 2012. For andre aktiviteter og tilsyn var det bare mindre endringer.

God helsestatus

Norge har fortsatt en god helsestatus for planter, fisk og landdyr. Resultater av prøvetakning i utvalgte bruksenheter, oppdrettsmerder og landdyrbesetninger viser liten endring fra 2012 til 2013. Det er fortsatt lav forekomst av sykdom, selv om det i 2013 var utfordringer med lakselus samt nye sykdommer på svin og fjørfe.

I alt ble det rapportert 1 570 tilfeller av matbårne sykdommer der smitten har skjedd i Norge.