Nasjonale befolkningsframskrivinger

Oppdatert: 3. juni 2020

Neste oppdatering: 5. juli 2022

Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca.
Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca.
6,1
millioner
Framskrevne befolkningstall 2020-2100
Framskrevne befolkningstall 2020-2100
20201 2040206020802100
Befolkning (hovedalternativ, MMM)5 367 5805 856 8486 073 6376 197 4986 253 696
Befolkning (lavalternativ, LLL)5 367 5805 469 6685 163 3294 650 8514 021 932
Befolkning (høyalternativ, HHH)5 367 5806 233 4327 080 6708 102 5869 289 902
Nettoinnvandring (hovedalternativ, MMM)11 32711 04510 48311 31812 115
Nettoinnvandring (lavalternativ, MML)11 3276 8455 7575 7075 645
Nettoinnvandring (høyalternativ, MMH)11 32720 69525 04728 38932 011
Fruktbarhet (hovedalternativ, MMM)1,481,741,741,741,73
Fruktbarhet (lavalternativ, LMM)1,481,331,331,341,34
Fruktbarhet (høyalternativ, HMM)1,481,941,941,931,93
Forventet levealder (hovedalternativ, MMM)83,286,989,992,294,0
Forventet levealder (lavalternativ, MLM)83,285,587,889,891,3
Forventet levealder (høyalternativ, MHM)83,288,291,794,596,7
1Registrerte tall
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Befolkning og fremskrevet folkemengde 1980-2060

Folkemengden 1. januar. Registrert 2020, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
Folkemengden 1. januar. Registrert 2020, deretter framskrevet i tre alternativer til 2100
Registrert 20201 Framskrevet alternativ2
Hovedalternativ (MMM)Lavalternativ (LLL)Høyalternativ (HHH)
Folkemengde5 367 580
20255 500 0005 430 0005 570 000
20405 860 0005 470 0006 230 000
20606 070 0005 160 0007 080 000
21006 250 0004 020 0009 290 000
1Folkemengde registrert per 1. januar 2020
2Viser til alternativene for høy og lav nasjonal vekst
Standardtegn i tabeller
Fremskrevet fruktbarhetsrate

Fruktbarhet
Fruktbarhet
Registrert 2019Framskrevet alternativ1
Hovedalternativ (MMM)Lavalternativ (LMM)Høyalternativ (HMM)
Samlet fruktbarhetstall1,5
20251,51,31,7
20401,71,31,9
20601,71,31,9
21001,71,31,9
Levendefødte54 495
202555 00048 00061 600
204060 40046 20067 500
206056 60038 10068 200
210057 40032 20074 400
1Viser til alternativene for høy og lav fruktbarhet
Standardtegn i tabeller
Forventet levealder 1980-2060

Forventet levealder
Forventet levealder
Registrert 2019Framskrevet alternativ1
Hovedalternativ (MMM)Lavalternativ (MLM)Høyalternativ (MHM)
Forventet levealder ved fødselen menn81,2
202582,681,783,5
204085,683,787,3
206088,98691,3
210093,489,796,6
Forventet levealder ved fødselen kvinner84,7
202585,784,986,4
204088,186,489,7
206090,988,493,2
210094,991,498
Døde40 684
202542 10044 90039 400
204052 80057 30048 800
206061 60065 30058 300
210065 20066 30064 700
1Viser til alternativene for høy og lav levealder
Standardtegn i tabeller
Innvandring og utvandring
Innvandring og utvandring
Registrert 20191 Framskrevet alternativ2
Hovedalternativ (MMM)Lavalternativ (MML)Høyalternativ (MMH)
Innvandring50 868
202543 50036 90051 200
204040 10032 20055 400
206037 20025 90064 600
210036 90018 30083 300
Utvandring25 547
202529 80028 20031 800
204029 00026 20034 100
206026 70021 80038 400
210024 80015 20049 900
Nettoinnvandring25 321
202513 7008 70019 300
204011 0006 00021 300
206010 5004 10026 300
210012 1003 10033 400
1Antallet innvandringer og utvandringer er lavere enn de som publiseres i befolkningsstatistikken fordi flergangsmigranter er fjernet.
2Viser til alternativene for høy og lav innvandring
Standardtegn i tabeller
Nettoinnvandring 1980-2060

Om statistikken

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring.

En befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring. Betegnelsene framskriving eller projeksjon brukes om enhver beregning av framtidig folkemengde, også om en usannsynlig utvikling, mens en befolkningsprognose er en beregning av den framtidige befolkningen som oppfattes mest sannsynlig på tidspunktet prognosen blir laget.

Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMM-alternativet (mellomalternativet, eller hovedalternativet) det som i størst grad kan regnes som en befolkningsprognose.

Begrepene og variablene som brukes i befolkningsframskrivingene er nærmere definert i befolkningsstatistikken ellers, samt i rapporten om befolkningsframskrivingene (se lenke nederst under 'relevant dokumentasjon')

Ikke relevant.

Navn: Nasjonale befolkningsframskrivinger

Emne: Befolkning

5. juli 2022

Forskningsavdelingen, Gruppe for demografi og levekår

Ikke relevant.

Nasjonale befolkningsframskrivinger publiseres hvert annet år.

SSB rapporterer framskrivingsresultater til blant annet Eurostat og FN.

I de nasjonale framskrivingene brukes aggregerte størrelser fra individdata om folkemengde, fødte, dødsfall og inn- og utvandringer fra SSBs befolkningsstatistikksystem, som bygger på data fra Det sentrale folkeregisteret. Resultatene fra de nasjonale framskrivingene lagres i Statistikkbanken og i egne filer. Data kan lastes ned elektronisk fra Statistikkbanken.

Nasjonale befolkningsframskrivinger skal legge grunnlag for planlegging og debatt rundt befolkningsspørsmål i Norge.

SSB har laget befolkningsframskrivinger jevnlig siden 1950-tallet. De første årene ble disse publisert i Statistisk årbok, og viste folketall for hele landet. Siden 1969 er det laget og publisert både regionale og nasjonale framskrivinger. Tidligere framskrivinger finnes på SSBs sider (under arkiv og i Statistikkbanken).

De viktigste brukere er offentlige og private planleggingsorganer på kommunalt, regionalt og statlig nivå, samt journalister, forskere, politikere og allmennheten for øvrig. Framskrivingene brukes også internt i SSB, blant annet i makroøkonomiske modeller.

Ikke relevant.

De nasjonale befolkningsframskrivingene publiseres i samsvar med internasjonale standarder. De norske tallene er imidlertid mer detaljerte (innvandringskategori, landgruppe og botid) sammenliknet med det som er vanlig i andre land.

Det foreligger ingen særskilt lovhjemmel for framskrivingene, men arbeidet med å produsere framskrivingene følger Statistikkloven, sist revidert i 2019. Finansdepartementets retningslinjer for forskningsavdelingen i SSB omtaler befolkningsframskrivingene særskilt.

Det er ingen EU-regulering på dette feltet, men det eksisterer et samarbeid mellom Norge og Eurostat. Eurostat lager regelmessig befolkningsframskrivinger for medlemslandene i EU og Norge. Disse befolkningsframskrivingene er ulike de som produseres av SSB.

Ved produksjonen av befolkningsframskrivingene lages det først forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet og inn- og utvandring. Deretter framskrives befolkningen ved hjelp av kohort-komponent-modellene BEFINN.

Metodene som brukes er beskrevet i rapporten om befolkningsframskrivingene (se lenke nederst under 'Relevant dokumentasjon').

Befolkningsframskrivingenes primære datakilde er SSBs befolkningsstatistikk. Det brukes tall for befolkningen etter alder, kjønn, innvandringskategori og landgruppe per 1. januar, samt tall for fødsler, dødsfall, innvandringer og utvandringer.

Det brukes ingen utvalg. Framskrivingene gjøres ved hjelp av hele populasjonen.

Metodene som brukes er beskrevet i rapporten om befolkningsframskrivingene (se lenke nederst under 'Relevant dokumentasjon').

Det samles ikke inn data spesielt for dette formålet.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ulike årganger av befolkningsframskrivingene er sammenliknbare over tid når det gjelder folketall på nasjonalt nivå. Når det gjelder opprinnelsesland blant innvandrere og deres norskfødte barn, er ikke landgruppene helt sammenliknbare over tid, da definisjonen av dem og antallet har variert.

I forhold til SSBs befolkningsstatistikk for øvrig er det to viktige forskjeller:

  1. I framskrivingsmodellene framskriver vi befolkningen fra ett årsskifte til det neste. Dette medfører at personer som flytter mellom Norge og andre land flere ganger i løpet av ett år bare bidrar med én flytting. I framskrivingene regnes det altså med noe færre inn- og utvandringer enn det som publiseres i befolkningsstatistikken for øvrig.
  2. Det brukes ulike aldersdefinisjoner i framskrivingene og i befolkningsstatistikken for øvrig. Befolkningsstatistikken bruker alder ved hendelsen (barnefødsel, dødsfall og flytting), mens framskrivingene bruker alder ved slutten av året. Dette betyr at de aldersspesifikke ratene og sannsynlighetene som brukes i framskrivingene – samt tallene for levealder – kan avvike noe fra det som publiseres i befolkningsstatistikken.

Det er tre overordnede kilder til usikkerhet i befolkningsframskrivingene: demografiske forutsetninger, modellspesifikasjon og offisiell statistikk.

Den største usikkerheten er knyttet til de demografiske forutsetningene om framtidig fruktbarhet, dødelighet og inn- og utvandring. Framtidig inn- og utvandring er meget usikker, men også fruktbarheten og dødeligheten kan ende opp svært forskjellig fra det som er forutsatt.

Modeller er forenklinger av virkeligheten, og de fanger ofte opp bare noen hovedmekanismer. Det gjelder også modellene som brukes i befolkningsframskrivingene.

I tillegg kan det være feil i befolkningsstatistikken som utgjør grunnlaget for framskrivingene. Men i Norge er slike feil vanligvis beskjedne, og de spiller en relativt liten rolle for framskrivingene.

På grunn av disse kildene til usikkerhet vil det bli avvik mellom framskrevet og registrert folketall. De prosentvise avvikene er vanligvis størst for små undergrupper.

Befolkningsframskrivingene blir ikke revidert, men erstattet med nye ved ny publisering.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Ane Margrete Tømmerås

ane.tommeras@ssb.no

40 81 13 15

Henvendelser om nasjonale framskrivinger

nasjfram@ssb.no

Henvendelser om regionale framskrivinger

regfram@ssb.no