Nasjonale befolkningsframskrivinger

Oppdatert: 3. juni 2020

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Forventet antall innbyggere i 2060 (hovedalternativet) ca.
Framskrevne befolkningstall 2020-2100

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innvandring og utvandring.

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42

Henvendelser om nasjonale framskrivinger

nasjfram@ssb.no

Henvendelser om regionale framskrivinger

regfram@ssb.no