Høyere yrkesfaglig utdanning

Oppdatert: 13. desember 2022

Endret: 17. mars 2023 12:30:00

Neste oppdatering: 13. desember 2023

Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
2022
26 641
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere yrkesfaglig utdanning
Antall studenterFullførte høyere yrkesfaglige utdanninger
202120222020-20212021-2022
I alt25 91926 64110 38911 199
Andel kvinner46,445,554,555,9
Andel i offentlige skoler46,248,042,538,3
Andel i 2-årige studier47,247,335,534,6
2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Alder på studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  Alder på studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  2022
  TotaltOffentligPrivat
  Antall studenter i alt26 64112 78313 858
  Andel 20 år og yngre3,92,75,1
  Andel 21-25 år25,027,023,2
  Andel 26-30 år19,821,817,9
  Andel 31-35 år16,716,916,5
  Andel 36-40 år12,612,213,0
  Andel 41-45 år9,38,89,8
  Andel 46-50 år6,86,07,5
  Andel 51 år og eldre5,94,67,1
  Standardtegn i tabeller
 • Innvandringskategori for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  Innvandringskategori for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  2022
  Antall studenterAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
  I alt26 64154,545,548,052,0
  Innvandrere4 25540,159,934,765,3
  Norskfødte med innvandrerforeldre61258,241,833,266,8
  Den øvrige befolkningen21 77457,242,851,049,0
  Standardtegn i tabeller
 • Fagfelt og varighet for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagfelt og varighet for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  2022
  Alle, uansett varighetVarighet
  Under 2 år2 år
  Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
  Fagfelt i alt26 6414 4179 63510 0952 494
  Humanistiske og estetiske fag2 2212663953801 180
  Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk3778029700
  Samfunnsfag og juridiske fag4131171488959
  Økonomiske og administrative fag3 5938462 46484199
  Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag11 7481 6205508 654924
  Helse-, sosial- og idrettsfag5 9827335 195450
  Primærnæringsfag322178128133
  Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 82850936987179
  Standardtegn i tabeller
 • Innvandringskategori og kjønn for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  Innvandringskategori og kjønn for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  2021-2022
  AntallAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
  I alt11 19944,155,938,361,7
  Innvandrere1 68729,270,828,971,1
  Norskfødte med innvandrerforeldre22448,751,321,079,0
  Den øvrige befolkningen9 28846,753,340,559,5
  2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
  Standardtegn i tabeller
 • Varighet og fagfelt for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  Varighet og fagfelt for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  2021-2022
  Under 2 år2 år
  Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
  Fagfelt i alt11 1992 1565 1692 7871 087
  Humanistiske og estetiske fag1 216146312161597
  Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk2245816600
  Samfunnsfag og juridiske fag23333807743
  Økonomiske og administrative fag2 5944951 89473132
  Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag3 3376832342 160260
  Helse-, sosial- og idrettsfag2 4272402 174013
  Primærnæringsfag152787103
  Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag82526220831639
  2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
  Standardtegn i tabeller
 • Studenter som har fullført høyere yrkesfaglig utdanning, fagfelt og sysselsettingsstatus
  Studenter som har fullført høyere yrkesfaglig utdanning, fagfelt og sysselsettingsstatus1
  2020-20212021-2022
  AntallProsentAntallProsent
  Fagfelt i alt9 74586,910 42887,6
  Humanistiske og estetiske fag1 10766,61 19166,7
  Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk14896,621296,7
  Samfunnsfag og juridiske fag17273,822873,2
  Økonomiske og administrative fag1 81682,72 29687,2
  Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag3 01188,53 12389,0
  Helse-, sosial- og idrettsfag2 17796,82 27796,2
  Primærnæringsfag15594,214790,5
  Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag72688,080289,7
  Uoppgitt fagfelt43393,315291,4
  1Sysselsettings tallene er basert på en referanseuke i november, samme år som studentene fullførte studiene. Tallene er hentet fra samme kilde som; sysselsetting, registerbasert.
  2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober – 30. september i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning). Opplysninger om avsluttet utdanning koblet sammen med sysselsettingsstatus samme høst (november) gir statistikk om direkte overgang fra avsluttet høyere yrkesfaglig utdanning til arbeid/ikke arbeid. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk i høyere yrkesfaglig utdanning.

Igangværende utdanning: Studenter som er registrert ved en fagskole per 1. oktober.

Fullført: En person regnes som å ha fullført en utdanning når utdanningsinstitusjonen har utstedt vitnemål eller på en annen måte har godkjent at han/hun har oppfylt de krav som stilles for gjennomføring av vedkommende utdanning.

Sysselsatte: Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken (november), samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon el. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.

Foreldrenes utdanningsnivå: Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier:

 • Utdanning på grunnskolenivå
 • Videregående utdanning
 • Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år)
 • Lang høyere utdanning (mer enn 4 år).

Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er «kort høyere utdanning» betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået.

Studenter med innvandrerbakgrunn: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Skolefylke: Det fylket hvor lærestedet har adresse.

Eierforhold: Skolene blir inndelt etter offentlig og private eiere.

Alder: Beregnes per 31. desember.

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000). Skoleslag er inndelt etter Standard for næringsgruppering. Begge standarder er tilgjengelige via SSBs standardbase.

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - The International Standard Classification of Education.

Navn: Fagskoler
Emne: Utdanning

13. desember 2023

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger.

Statistikken publiseres årlig i desember (igangværende utdanning og avsluttet utdanning) og oppdateres i perioden april-juni (sysselsetting, gjennomføring, tidligere oppnådd utdanning og utdanningsnivå).

Data rapporteres til OECD, Unesco og Eurostat (U-O-E).

All utdanningsstatistikk i SSB er langtidslagret på forsvarlige og standardiserte måter i samråd med blant annet Datatilsynet.

Statistisk sentralbyrå kan på oppdrag levere utfyllende data og tabeller knyttet til denne statistikken. Bestilling av oppdrag sendes til oppdragutdanning@ssb.no. Pris på oppdrag vil avhenge av omfanget i bestillingen.

Det er et stort behov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med statistikken er å dokumentere fagskolesektoren (høyere yrkesfaglig utdanning) i Norge. Statistikken er individbasert og bygger på data om den enkelte student.

Fra og med 2015 ble fagskolestatistikken et eget statistikkområde. Før 2015 var statistikk på fagskoleområdet inkludert i statistikk for videregående opplæring.

De årlige studentopplysningene ligger til grunn for statistikk om studenter ved fagskoler og inngår også i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken - data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre, som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger. Fra og med studieåret 2018/19 ble det lagt til rette for statistikk om direkte overgang fra avsluttet høyere yrkesfaglig utdanning til arbeid/ikke arbeid.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser om studenter i høyere yrkesfaglig utdanning i Norge.

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (Eurostat, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

I tillegg brukes statistikken internt i SSB til publisering og oppdrag.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Data for høyere yrkesfaglig utdanning benyttes som grunnlagsdata i KOSTRA. Statistikk om høyere yrkesfaglig utdanning finnes også i Database for statistikk om høgere utdanning – fagskolestatistikk (DBH-F).

Data om fagskolestudenter blir slått sammen med de andre skoleslagene og inngår i datagrunnlaget for Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Les om de ulike skoleslagene her.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 av 2. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdannings- og opplæringssystemer.

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober XXXX og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober XXXX-1 – 30. september XXXX. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk på fagskoleområdet.

Tallet på igangværende studenter i høyere yrkesfaglig vil kunne variere i løpet av et studieår, ettersom noen utdanninger er kortere enn ett studieår og pågår utenfor tellingstidspunktet 1. oktober.

Data om fagskoler hentes fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), som innhenter data fra den enkelte fagskole.

Statistikken er basert på fulltelling, det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken.

Datainnsamling: Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsopplysninger fra DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning – fagskolestatistikk).

Editering: Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført en maskinell mottakskontroll av utdanningsopplysningene. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene og sammenlikner med fjorårets opplysninger. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier.

I en grovkontroll sjekkes de prosentvise variasjonene for studenter i fagskoleutdanning og fullførte fagskoleutdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets opplysninger.

Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BeReg (kopi av Det sentrale folkeregister (DSF)) for å finne korrekte fødselsnummer. Fagskolenes organisasjonsnummer kontrolleres mot Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). En gyldighetskontroll sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidingen av opplysningene. Til slutt fjernes dubletter, som betyr at en student i høyere yrkesfaglig utdanning kun telles én gang selv om studenten er registrert ved flere utdanningsaktiviteter eller utdanningsinstitusjoner på dette nivået. I tillegg omkodes også enkelte variabler, som for eksempel alder per 31. desember.

Beregninger: Statistikken er basert på fulltelling av antall fagskolestudenter per 1.10 og avsluttende utdanningsaktiviteter i perioden 1. oktober–30. september.

Ikke relevant

SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer. For å sikre dette benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Startåret for innsamling av individbasert utdanningsstatistikk er 1973/74, og det har deretter blitt utgitt årlig statistikk på dette området. De fleste variablene er sammenliknbare over tid, mens andre har endret seg. Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er blitt omkodet for å gjøre sammenlikning med eldre årganger mulig.

Andre endringer, som for eksempel næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke sammenliknes i samme grad.

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av opplysninger der enheter vi undersøker ikke alltid er helt identiske med de enhetene vi ønsker å undersøke. Det kan også oppstå feil ved koding av de utdanningsopplysningene som hentes inn.

SSBs offisielle tellingsdato for studenter som er i gang med utdanning, er 1. oktober. Hvis dataleverandørene bruker en annen tellingsdato kan dette føre til at studentstatistikken ikke blir helt korrekt. Andre mulige feil kan være at personer som blir rapportert som igangværende studenter skulle ha blitt innrapportert som personer som har avsluttet en utdanning.

Faktasider

Kontakt