Høyere yrkesfaglig utdanning

Oppdatert: 13. desember 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
2023
29 564
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere yrkesfaglig utdanning
Antall studenterFullførte høyere yrkesfaglige utdanninger
202220232021-20222022-2023
I alt26 64129 56411 19911 200
Andel kvinner45,546,555,952,9
Andel i offentlige skoler48,046,838,346,5
Andel i 2-årige studier47,346,034,635,4
2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Alder på studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  Alder på studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  2023
  TotaltOffentligPrivat
  Antall studenter i alt29 56413 85015 714
  Andel 20 år og yngre3,52,64,2
  Andel 21-25 år22,826,519,6
  Andel 26-30 år19,521,717,6
  Andel 31-35 år17,117,017,3
  Andel 36-40 år13,011,914,0
  Andel 41-45 år10,49,211,4
  Andel 46-50 år7,16,08,1
  Andel 51 år og eldre6,65,27,8
  Standardtegn i tabeller
 • Innvandringskategori for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  Innvandringskategori for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  2023
  Antall studenterAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
  I alt29 56453,546,546,853,2
  Innvandrere5 35840,060,031,768,3
  Norskfødte med innvandrerforeldre75561,938,131,368,7
  Den øvrige befolkningen23 45156,343,750,849,2
  Standardtegn i tabeller
 • Fagfelt og varighet for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagfelt og varighet for studenter i høyere yrkesfaglig utdanning
  2023
  Alle, uansett varighetVarighet
  Under 2 år2 år
  Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
  Fagfelt i alt29 5644 97110 99310 8352 765
  Humanistiske og estetiske fag2 1241463724751 131
  Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk72511261300
  Samfunnsfag og juridiske fag400881737861
  Økonomiske og administrative fag3 9929872 66099246
  Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag13 3002 0477809 3291 144
  Helse-, sosial- og idrettsfag6 5948555 6881140
  Primærnæringsfag322147152176
  Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag2 107589555826137
  Standardtegn i tabeller
 • Innvandringskategori og kjønn for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  Innvandringskategori og kjønn for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  2022-2023
  AntallAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
  I alt11 20047,152,946,553,5
  Innvandrere1 79133,766,333,866,2
  Norskfødte med innvandrerforeldre23047,452,627,872,2
  Den øvrige befolkningen9 17949,750,349,550,5
  2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
  Standardtegn i tabeller
 • Varighet og fagfelt for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  Varighet og fagfelt for fullførte høyere yrkesfaglig utdanninger
  2022-2023
  Under 2 år2 år
  Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
  Fagfelt i alt11 2002 2704 9703 003957
  Humanistiske og estetiske fag1 042106313147476
  Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk1924714500
  Samfunnsfag og juridiske fag258611045934
  Økonomiske og administrative fag2 0734001 5942059
  Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag4 0399982502 441350
  Helse-, sosial- og idrettsfag2 5862882 29008
  Primærnæringsfag2261229347
  Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag78424818133223
  2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
  Standardtegn i tabeller
 • Studenter som har fullført høyere yrkesfaglig utdanning, fagfelt og sysselsettingsstatus
  Studenter som har fullført høyere yrkesfaglig utdanning, fagfelt og sysselsettingsstatus1
  2020-20212021-2022
  AntallProsentAntallProsent
  Fagfelt i alt9 74586,910 42887,6
  Humanistiske og estetiske fag1 10766,61 19166,7
  Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk14896,621296,7
  Samfunnsfag og juridiske fag17273,822873,2
  Økonomiske og administrative fag1 81682,72 29687,2
  Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag3 01188,53 12389,0
  Helse-, sosial- og idrettsfag2 17796,82 27796,2
  Primærnæringsfag15594,214790,5
  Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag72688,080289,7
  Uoppgitt fagfelt43393,315291,4
  1Sysselsettings tallene er basert på en referanseuke i november, samme år som studentene fullførte studiene. Tallene er hentet fra samme kilde som; sysselsetting, registerbasert.
  2021/2022-tall for fullførte utdanninger ble rettet 17.3.2023.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober – 30. september i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning).

Igangværende utdanning

Studenter som er registrert ved en fagskole per 1. oktober.

Fullført

En person regnes som å ha fullført en utdanning når utdanningsinstitusjonen har utstedt vitnemål eller på en annen måte har godkjent at han/hun har oppfylt de krav som stilles for gjennomføring av vedkommende utdanning.

Sysselsatte

Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken (november), samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon el. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.

Foreldrenes utdanningsnivå

Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier:

 • Utdanning på grunnskolenivå
 • Videregående utdanning
 • Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år)
 • Lang høyere utdanning (mer enn 4 år).

Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er «kort høyere utdanning» betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået.

Studenter med innvandrerbakgrunn

Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Skolefylke

Det fylket hvor lærestedet har adresse.

Eierforhold

Skolene blir inndelt etter offentlig og private eiere.

Alder

Beregnes per 31. desember.

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000). Skoleslag er inndelt etter Standard for næringsgruppering.

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - The International Standard Classification of Education.

Navn: Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoler)
Emne: Utdanning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger.

Statistikken publiseres årlig i desember (igangværende utdanning og avsluttet utdanning) og oppdateres i perioden april-juni (sysselsetting, gjennomføring, tidligere oppnådd utdanning og utdanningsnivå).

Data rapporteres til OECD, Unesco og Eurostat (U-O-E).

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Det er et stort behov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med statistikken er å dokumentere fagskolesektoren (høyere yrkesfaglig utdanning) i Norge. Statistikken er individbasert og bygger på data om den enkelte student.

Fra og med 2015 ble fagskolestatistikken et eget statistikkområde. Før 2015 var statistikk på fagskoleområdet inkludert i statistikk for videregående opplæring.

De årlige studentopplysningene ligger til grunn for statistikk om studenter ved fagskoler og inngår også i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken - data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre, som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger. Fra og med studieåret 2018/19 ble det lagt til rette for statistikk om direkte overgang fra avsluttet høyere yrkesfaglig utdanning til arbeid/ikke arbeid.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser om studenter i høyere yrkesfaglig utdanning i Norge.

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (Eurostat, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Data for høyere yrkesfaglig utdanning benyttes som grunnlagsdata i KOSTRA. Statistikk om høyere yrkesfaglig utdanning finnes også i Database for statistikk om høgere utdanning – fagskolestatistikk (DBH-F).

Data om fagskolestudenter blir slått sammen med de andre skoleslagene og inngår i datagrunnlaget for Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Les om de andre skoleslagene her.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer.

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober XXXX og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober XXXX-1 – 30. september XXXX. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk i høyere yrkesfaglig utdanning.

Opplysninger om avsluttet utdanning koblet sammen med sysselsettingsstatus samme høst (november) gir statistikk om direkte overgang fra avsluttet høyere yrkesfaglig utdanning til arbeid/ikke arbeid.

Tallet på igangværende studenter i høyere yrkesfaglig vil kunne variere i løpet av et studieår, ettersom noen utdanninger er kortere enn ett studieår og pågår utenfor tellingstidspunktet 1. oktober.

Data om fagskoler hentes fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), som innhenter data fra den enkelte fagskole.

Statistikken er basert på fulltelling, det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken.

Datainnsamling

Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsopplysninger fra DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning – fagskolestatistikk).

Editering

Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført en maskinell mottakskontroll av utdanningsopplysningene. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene og sammenlikner med fjorårets opplysninger. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier.

I en grovkontroll sjekkes de prosentvise variasjonene for studenter i fagskoleutdanning og fullførte fagskoleutdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets opplysninger.

Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BeReg (kopi av Det sentrale folkeregister (DSF)) for å finne korrekte fødselsnummer. Fagskolenes organisasjonsnummer kontrolleres mot Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). En gyldighetskontroll sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidingen av opplysningene. Til slutt fjernes dubletter, som betyr at en student i høyere yrkesfaglig utdanning kun telles én gang selv om studenten er registrert ved flere utdanningsaktiviteter eller utdanningsinstitusjoner på dette nivået. I tillegg omkodes også enkelte variabler, som for eksempel alder per 31. desember.

Beregninger

Statistikken er basert på fulltelling av antall fagskolestudenter per 1.10 og avsluttende utdanningsaktiviteter i perioden 1. oktober–30. september.

Ikke relevant

SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer. For å sikre dette benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Startåret for innsamling av individbasert utdanningsstatistikk er 1973/74, og det har deretter blitt utgitt årlig statistikk på dette området. De fleste variablene er sammenliknbare over tid, mens andre har endret seg. Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er blitt omkodet for å gjøre sammenlikning med eldre årganger mulig.

Andre endringer, som for eksempel næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke sammenliknes i samme grad.

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av opplysninger der enheter vi undersøker ikke alltid er helt identiske med de enhetene vi ønsker å undersøke. Det kan også oppstå feil ved koding av de utdanningsopplysningene som hentes inn.

SSBs offisielle tellingsdato for studenter som er i gang med utdanning, er 1. oktober. Hvis dataleverandørene bruker en annen tellingsdato kan dette føre til at studentstatistikken ikke blir helt korrekt. Andre mulige feil kan være at personer som blir rapportert som igangværende studenter skulle ha blitt innrapportert som personer som har avsluttet en utdanning.

Faktasider

Kontakt