Antallet studenter i Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Denne kalles ofte for fagskoleutdanning. Høyere yrkesfaglig utdanning er på nivået over videregående opplæring. Mange av utdanningene er spesielt rettet mot de som har tatt en yrkesfaglig utdanning på videregående (Utdanning.no) har doblet seg siden 2016. Antallet studenter i utdanninger som er kortere enn 2 år har økt med hele 150 prosent i samme periode. Antallet studenter på 2-årige utdanninger økte med 60 prosent, viser tall fra den årlige statistikken over høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolestudentene er godt voksne

21 800 av de 29 500 studentene i høyere yrkesfaglig utdanning høsten 2023 var 26 år eller eldre. Dette utgjør hele 75 prosent av studentene. For fem år siden – i 2018 – var 63 prosent av studentene 26 år eller eldre.

Figur 1. Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning og andel 26 år og eldre. 2016-2023
Figur 1. Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning og andel 26 år og eldre. 2016-2023. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser at antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning har doblet seg i perioden 2016 til 2023. Fra 15 000 studenter i 2016 til 30 000 i 2023. Andelen studenter 26 år og eldre økte fra 60 prosent til 75 prosent over samme periode.

Studentene i høyere yrkesfaglig utdanning er i all hovedsak voksne arbeidstakere som studerer ved siden av jobb, i motsetning til studenter i universitets- og høgskoleutdanning som gjerne jobber ved siden av studiene. Fagskolene har tatt i bruk digitale løsninger for å kunne tilby desentraliserte og fleksible utdanningstilbud som gjør at arbeidstakere i hele landet kan ta høyere yrkesfaglig utdanning (Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning 2023 (HK-dir.)).

Nesten like mange kvinner som menn – men ulike valg

Høsten 2023 var det 15 800 menn og over 13 700 kvinner i høyere yrkesfaglig utdanning. noe som tilsvarer en kvinneandel på 47 prosent. Andelen kvinner i høyere yrkesfaglig utdanning har økt med 10 prosentpoeng de siste ti årene (37 prosent i 2014).

80 prosent av de kvinnelige studentene tok utdanninger kortere enn 2 år, mens 70 prosent av de mannlige studentene tok 2-årige utdanninger.

Figur 2. Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning etter varighet. 2014-2023

Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir 29 564 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning per 1. oktober 2023. I database for statistikk om fagskoleutdanning (DBH-F) er antallet studenter 30 390 per 1. oktober 2023.

Hovedårsaken til ulike tall på studenter er at SSB fjerner dubletter, som betyr at en student i høyere yrkesfaglig utdanning kun telles én gang. I DBH-F sin fagskolestatistikk telles studenten ved hvert lærested.