Den årlige statistikken over høyere yrkesfaglig utdanning viser at fagskolestudenter i stor grad går ut i jobb etter fullført utdanning. Blant studentene innenfor fagfeltene lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og helse-, sosial- og idrettsfag var hele 96 prosent av studentene i arbeid samme høst.

Figur 1. Andel studenter som har fullført høyere yrkesfaglig utdanning 2019/20-2021/22 i ulike fagfelt, og som er sysselsatt samme høst

Kraftig økning i antall fullførte utdanninger

I studieåret 2021/22 ble det fullført 11 200 utdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning. Det var 800 flere enn året før og 4 700 flere enn studieåret 2019/20 – en økning på 70 prosent over to år. Det er en særlig økning i fullførte utdanninger med en varighet på mindre enn to år – fra 3 800 i 2019/20 til 7 300 i 2021/22.

Figur 2. Fullførte høyere yrkesfaglige utdanninger, etter varighet. 2015/16-2021/22

Fra 2019 ble det mulig å søke dispensasjon fra den nedre grensen på 30 studiepoeng i fagskoleutdanninger. Dette åpnet for at fagskolene kunne tilby kortere bransjeprogrammer, ofte i samarbeid med arbeidslivet. Gjennom koronapandemien så man en stor oppskalering av slike bransjeprogrammer i fagskolene, noe tallene over bekrefter.

De fleste studentene er godt voksne

Over 70 prosent – eller 19 000 – av de nesten 27 000 studentene i høyere yrkesfaglig utdanning høsten 2022 var 26 år eller eldre. Når flertallet har fullført videregående for mange år siden, er det rimelig å forvente at mange av disse har vært i jobb i forkant av at de begynte i fagskoleutdanning.

De høye sysselsettingstallene blant de som fullfører høyere yrkesfaglig utdanning kan fortelle at studentene sitter på attraktiv kompetanse som arbeidslivet etterspør. Det er også mulig at man returnerer til sin opprinnelige arbeidsplass, eller at man tok utdanningen på deltid ved siden av en eksisterende jobb. Uansett viser tallene at fagskolestudenter raskt returnerer til arbeidslivet etter endt utdanning.

Figur 3. Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning og andel 26 år og eldre. 2016-2022
Figur 3. Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning og andel 26 år og eldre. 2016-2022. Les mer om 
innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Antall studenter i høyere yrkesfaglig utdanning har nærmest fordoblet seg i perioden 2016 til 2022. Fra 15 000 i 2016 til 27 000 studenter i 2022. Andelen studenter 26 år og eldre har vært mellom 60 og 70 prosent i samme periode.

I ny lov av 2019 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) sier § 4 at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

I denne artikkelen ser Statistisk sentralbyrå på alle som har fullført en høyere yrkesfaglig utdanning ett gitt studieår – uavhengig av lengde på utdanningen – og ser om de er sysselsatt/ikke sysselsatt samme høst.