Fagskoler

Oppdatert: 13. april 2021

Neste oppdatering: 14. desember 2021

Antall studenter i fagskoler
Antall studenter i fagskoler
2020
22 369

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Alder på studenter i fagskoleutdanning
Alder på studenter i fagskoleutdanning
2020
TotaltOffentligPrivat
Antall studenter i alt22 36910 50611 863
Andel 20 år og yngre5,03,16,7
Andel 21-25 år27,731,024,9
Andel 26-30 år19,822,517,5
Andel 31-35 år15,216,114,5
Andel 36-40 år11,411,211,6
Andel 41-45 år8,26,99,3
Andel 46-50 år6,85,18,3
Andel 51 år og eldre5,84,17,3
Standardtegn i tabeller
Innvandringskategori for studenter i fagskoleutdanning
Innvandringskategori for studenter i fagskoleutdanning
2020
Antall studenterAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
I alt22 36953,446,647,053,0
Innvandrere3 22336,763,332,567,5
Norskfødte med innvandrerforeldre44660,139,933,266,8
Den øvrige befolkningen18 70056,143,949,850,2
Standardtegn i tabeller
Gjennomføring og status 5 år etter oppstart for nye studenter i fagskoleutdanning
Gjennomføring og status 5 år etter oppstart for nye studenter i fagskoleutdanning1
2015-2019
AntallProsent
Alle, uansett varighetUnder 2 år2 årAlle, uansett varighetUnder 2 år2 år
Begge kjønn7 8674 1333 734100,053,047,0
Fullført fagskoleutdanning innen 2 år3 7782 4251 35348,031,017,0
Fullført fagskoleutdanning på 3-5 år9369684012,01,011,0
Fortsatt i fagskoleutdanning etter 5 år13051792,01,01,0
Fullført annen utdanning4722582146,03,03,0
Ikke fullført2 5511 3031 24832,017,016,0
Menn4 3681 3543 014100,031,069,0
Fullført fagskoleutdanning innen 2 år1 7776851 09241,016,025,0
Fullført fagskoleutdanning på 3-5 år7931877518,00,018,0
Fortsatt i fagskoleutdanning etter 5 år7916632,00,01,0
Fullført annen utdanning16778894,02,02,0
Ikke fullført1 55255799536,013,023,0
Kvinner3 4992 779720100,079,021,0
Fullført fagskoleutdanning innen 2 år2 0011 74026157,050,07,0
Fullført fagskoleutdanning på 3-5 år14378654,02,02,0
Fortsatt i fagskoleutdanning etter 5 år5135161,01,00,0
Fullført annen utdanning3051801259,05,04,0
Ikke fullført99974625329,021,07,0
1Studenter som startet i fagskoleutdanning første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå. (Feks. for startåret 2009 blir start i perioden 1.10.2008 - 30.9.2009)
Standardtegn i tabeller
Fagfelt og varighet for studenter i fagskoleutdanning
Fagfelt og varighet for studenter i fagskoleutdanning
2020
Alle, uansett varighetVarighet
Under 2 år2 år
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
Fagfelt i alt22 3693 0708 4208 8652 014
Humanistiske og estetiske fag2 0771424544651 016
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk2873924800
Samfunnsfag og juridiske fag259614310748
Økonomiske og administrative fag2 7916271 98569110
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag9 0349072867 153688
Helse-, sosial- og idrettsfag5 4086044 756246
Primærnæringsfag23411312100
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 8533832951 069106
Standardtegn i tabeller
Innvandringskategori og kjønn for fullførte fagskoleutdanninger
Innvandringskategori og kjønn for fullførte fagskoleutdanninger
2019-2020
AntallAndel mennAndel kvinnerAndel i offentlige skolerAndel i private skoler
I alt6 52847,752,344,555,5
Innvandrere87128,171,928,072,0
Norskfødte med innvandrerforeldre10642,557,528,371,7
Den øvrige befolkningen5 55150,849,247,352,7
Standardtegn i tabeller
Varighet og fagfelt for fullførte fagskoleutdanninger
Varighet og fagfelt for fullførte fagskoleutdanninger
2019-2020
Under 2 år2 år
Begge kjønnMennKvinnerMennKvinner
Fagfelt i alt6 5289672 8552 144562
Humanistiske og estetiske fag898112283122381
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk1461912700
Samfunnsfag og juridiske fag911555120
Økonomiske og administrative fag871183669613
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag2 224340531 708123
Helse-, sosial- og idrettsfag1 6901431 54700
Primærnæringsfag44132704
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag56414214425721
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober–30. september i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning). Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk i høyere yrkesfaglig utdanning.

Igangværende utdanning: Studenter som er registrert ved en fagskole per 1. oktober.

Fullført: En person regnes som å ha fullført en utdanning når utdanningsinstitusjonen har utstedt vitnemål eller på en annen måte har godkjent at han/hun har oppfylt de krav som stilles for gjennomføring av vedkommende utdanning.

Foreldrenes utdanningsnivå: Foreldrenes utdanningsnivå er delt inn i følgende fire kategorier: (1) Utdanning på grunnskolenivå, (2) Videregående utdanning, (3) Kort høyere utdanning (f.o.m. 2 år t.o.m. 4 år) og (4) Lang høyere utdanning (mer enn 4 år). Foreldrenes utdanningsnivå er definert ved den av foreldrene som har det høyeste utdanningsnivået. Dersom foreldrenes utdanningsnivå eksempelvis er «kort høyere utdanning» betyr dette at minst en av foreldrene har utdanning på dette nivået. Tilfeller hvor det ikke foreligger informasjon om utdanningsnivået til noen av foreldrene havner i gruppen Uoppgitt. Se også definisjoner av utdanningsnivået.

Studenter med innvandrerbakgrunn: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Skolefylke: Det fylket hvor lærestedet har adresse.

Eierforhold: Skolene blir inndelt etter offentlig og private eiere.

Alder: Beregnes per 31. desember.

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble utarbeidet av SSB i 1970, og sist revidert i 2000 (NUS2000). Skoleslag er inndelt etter Standard for næringsgruppering. Begge standarder er tilgjengelige via SSBs standardbase.

Til internasjonale statistikkformål benyttes ISCED 2011 - The International Standard Classification of Education.

Navn: Fagskoler

Emne: Utdanning

14. desember 2021

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Statistikken er presentert på nasjonalt nivå. Grunnlagsdataene inneholder opplysninger som gjør det mulig å gi tall på ulike andre regionale inndelinger.

Statistikken publiseres årlig i april/mai.

Data rapporteres til OECD, Unesco og Eurostat (U-O-E).

All utdanningsstatistikk i SSB er langtidslagret på forsvarlige og standardiserte måter i samråd med blant annet Datatilsynet.

Statistisk sentralbyrå kan på oppdrag levere utfyllende data og tabeller knyttet til denne statistikken. Bestilling av oppdrag sendes til oppdragutdanning@ssb.no. Pris på oppdrag vil avhenge av omfanget i bestillingen.

Det er et stort behov for en samlet offisiell utdanningsstatistikk, og formålet med statistikken er å dokumentere fagskolesektoren i Norge. Statistikken er individbasert og bygger på data om den enkelte student.

Fra og med 2015 ble fagskolestatistikken et eget statistikkområde. Før 2015 var statistikk på fagskoleområdet inkludert i statistikk for videregående opplæring.

De årlige studentopplysningene ligger til grunn for statistikk om studenter ved fagskoler og inngår også i Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er bygget opp på grunnlag av eksisterende individdata innenfor utdanningsstatistikken - data om utdanningsnivå, igangværende utdanninger og fullførte utdanninger. Gjennom en større omlegging ble utdanningsstatistikken på begynnelsen av 1970-tallet individbasert, det vil si at det ble knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet. Innrapportering av fødselsnummer gjør at SSB også kan påføre andre kjennemerker fra andre registre, som for eksempel bostedsopplysninger og innvandringsopplysninger.

Formålet med denne statistikken er å lage enkle analyser om studenter i fagskoler i Norge.

Viktige brukere av utdanningsstatistikken er Kunnskapsdepartementet, offentlige etater, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, internasjonale organisasjoner (Eurostat, OECD, UNESCO), media, næringsliv og privatpersoner.

I tillegg brukes statistikken internt i SSB til publisering og oppdrag.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Data for fagskoler benyttes som grunnlagsdata i KOSTRA. Statistikk om fagskoler finnes også i Database for statistikk om høgere utdanning – fagskolestatistikk (DBH-F).

Data om fagskolestudenter blir slått sammen med de andre skoleslagene og inngår i datagrunnlaget for Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Les om de ulike skoleslagene her.

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 3-2.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer.

Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 01. oktober XXXX og avsluttet utdanning i perioden 1. oktober XXXX-1 – 30. september XXXX. Flere årganger av igangværende og avsluttet utdanning er koblet sammen for å lage gjennomføringsstatistikk på fagskoleområdet.

Tallet på igangværende studenter i høyere yrkesfaglig vil kunne variere i løpet av et studieår, ettersom noen utdanninger er kortere enn ett studieår og pågår utenfor tellingstidspunktet 01. oktober.

Data om fagskoler hentes fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), som innhenter data fra den enkelte fagskole.

Statistikken er basert på fulltelling, det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken.

Datainnsamling: Med hjemmel i Statistikkloven henter SSB inn utdanningsopplysninger fra DBH-F (Database for statistikk om høgre utdanning – fagskolestatistikk).

Editering: Med editering menes kontroll, gransking og endring av data. Fra og med høsten 1999 er det blitt gjennomført en maskinell mottakskontroll av utdanningsopplysningene. Mottakskontrollen sjekker om observasjonene har gyldige verdier på de ulike variablene og sammenlikner med fjorårets opplysninger. Data gjennomgår også en omkoding og tilrettelegging slik at variablene får gyldige verdier.

I en grovkontroll sjekkes de prosentvise variasjonene for studenter i fagskoleutdanning og fullførte fagskoleutdanninger mellom årets og fjorårets datamateriale, for å finne ut om det er mangler i årets opplysninger.

Alle fødselsnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige kontrolleres mot BeReg (kopi av Det sentrale folkeregister (DSF)) for å finne korrekte fødselsnummer. Fagskolenes organisasjonsnummer kontrolleres mot Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). En gyldighetskontroll sjekker de nye påførte variablene og korrigerer feil som kan ha oppstått i selve bearbeidingen av opplysningene. Til slutt fjernes dubletter, som betyr at en student i høyere yrkesfaglig utdanning kun telles én gang selv om studenten er registrert ved flere utdanningsaktiviteter eller utdanningsinstitusjoner på dette nivået. I tillegg omkodes også enkelte variabler, som for eksempel alder per 31. desember.

Beregninger: Statistikken er basert på fulltelling av antall fagskolestudenter per 1.10 og avsluttende utdanningsaktiviteter i perioden 1. oktober–30. september.

Ikke relevant

Hovedregelen er at man ikke kan offentliggjøre tall hvis færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Startåret for innsamling av individbasert utdanningsstatistikk er 1973/74, og det har deretter blitt utgitt årlig statistikk på dette området. De fleste variablene er sammenliknbare over tid, mens andre har endret seg. Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er blitt omkodet for å gjøre sammenlikning med eldre årganger mulig. Andre endringer, som for eksempel næringskoder, lar seg ikke omkode og kan derfor ikke sammenliknes i samme grad.

Det kan være ulike feilkilder i statistiske undersøkelser. Feil kan oppstå ved innsamling av opplysninger der enheter vi undersøker ikke alltid er helt identiske med de enhetene vi ønsker å undersøke. Det kan også oppstå feil ved koding av de utdanningsopplysningene som hentes inn.

Feil kan skyldes opplysningene studentene selv gir ved betaling av semesteravgift. De fleste feil i utdanningsstatistikken kan føres tilbake til grunnlagsmaterialet for statistikken. Når datamaterialet bygger på opplysninger gitt av den enkelte student er mulighetene for feil særlig aktuelt. Statistikken omfatter studenter som har betalt semesteravgift, og tallet på registrerte studenter vil kunne avvike noe fra aktive studenter da en del av de som betaler semesteravgift ikke planlegger å gjennomføre emner eller kurs. Det finnes ikke godt nok grunnlag for å anslå hvor stort avvik dette medfører.

SSBs offisielle tellingsdato for studenter som er i gang med utdanning, er 1. oktober. Hvis dataleverandørene bruker en annen tellingsdato kan dette føre til at studentstatistikken ikke blir helt korrekt. Andre mulige feil kan være at personer som blir rapportert som igangværende studenter skulle ha blitt innrapportert som personer som har avsluttet en utdanning.

Kontakt