Landtransport

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 32 av 32
Færre kollektivreiser i 1. kvartal

Kollektivtransporten hadde 5 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2022 fra 4. kvartal 2021, en nedgang på 3 prosent. Passasjertallet er 23 prosent lavere sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Økt godstransport med jernbane

I 2021 var det en økning på 2 prosent i godstransporten hvor det totalt ble fraktet 37,6 millioner tonn på norsk jernbane. Samtidig reiste 41,4 millioner passasjerer med tog i Norge, en nedgang på 3 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 så var det en nedgang i antall passasjerer på 49 prosent.

Revisjon av kostnadsindeks for buss

Fra og med første kvartal 2022 blir en revidert versjon av kostnadsindeks for buss publisert på Statistisk sentralbyrås hjemmeside.

14 prosent mer kjøring

Drosjene kjørte i alt 222 millioner kilometer med passasjerer i 2021. Det var en vekst på 14 prosent sammenlignet med 2020, men 21 prosent lavere enn i 2019.

Rekordfå omkom i trafikken

Antall omkomne på norske veier fortsatte i fjor å gå nedover. I 2021 mistet 80 personer livet. Det var 13 færre omkomne enn i 2020. For andre gang siden 1947 omkom under 100 personer på et år.

Nye reisevaner og koronatiltak i kollektivtransporten

I 2021 ble det registrert omtrent 471 millioner kollektivreiser i Norge, en økning på 5 prosent fra 2020. Samtidig var det en mindre økning i samlede billettinntekter på 1 prosent. Kollektivtransporten er fortsatt mye lavere enn før pandemien med 34 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med 2019.

Mer godstransport på norske veier

De norskregistrerte lastebilene fraktet 261,1 millioner tonn gods innenlands i 2021, 9,3 prosent mer enn i 2020. Gjennomsnittlig transportlengde per tonn gikk ned fra 80,5 kilometer per tonn i 2021 til 78,1 kilometer per tonn i 2020.

Revisjon av kostnadsindeks for lastebiltransport

Fra og med første kvartal 2022 blir en revidert versjon av kostnadsindeks for lastebiltransport publisert på Statistisk Sentralbyrås hjemmeside.

To av tre nye personbiler er elbiler

I 2021 ble det førstegangsregistrert 176 000 personbiler. 65 prosent av disse hadde kun elektrisk motor. Til sammen er nå 16 prosent av alle personbiler i Norge elbiler.

Flere reiser kollektivt igjen

Kollektivtransporten hadde 30 millioner flere passasjerer i 4. kvartal 2021, en økning på 26 prosent fra 3. kvartal 2021. Passasjertallet er 22 prosent lavere sammenlignet med 4. kvartal 2019.

Bilkjøring nesten tilbake til normalen

Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk opp med 3,6 prosent i 2021 sammenlignet med 2020. Kjørelengden i 2021 var 1,1 prosent lavere enn i 2019. Stadig mer av kjøringen ble gjort med elbiler og hybridbiler.

Norske lastebiler økte markedsandelen

I 4. kvartal 2021 sto norske lastebiler for 31,3 prosent av godstransporten over grensen. Det er nesten 1,0 prosentpoeng mer enn i samme kvartal året før. Transportmengden med norske biler økte med 4,6 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2020.

Økning i godstransport med norske lastebiler

Norske lastebiler transporterte 67,7 millioner tonn gods innenlands i 3. kvartal 2021, 9,9 prosent mer enn i tilsvarende kvartal 2020. Transportarbeidet var på 4,9 milliarder tonnkilometer, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Flere kollektivreiser i 3. kvartal

Kollektivtransporten hadde 13 millioner flere passasjerer i 3. kvartal 2021, en økning på 13 prosent fra forrige kvartal. Passasjertallet er 24 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2019.

Mer utslipp for hver kilometer reist

Smitteverntiltak for å håndtere koronapandemien har ført til en nedgang i antall reiser med busser, tog og fly. Samtidig har deler av reisetilbudet vært opprettholdt gjennom subsidier. Det resulterte i at utslippet per passasjerkilometer økte. Utslippet per tonnkilometer ble ikke påvirket i like stor grad.

Prisvekst på kollektivtransport

Prisene har steget mer enn generell prisvekst for all kollektivtransport. Det har vært klart høyest prisvekst for passasjertransport på vei og vann, men også for passasjertransport på skinner og flytransport har det vært betydelig prisvekst. Sammenliknet med resten av Skandinavia og eurosonen har prisveksten vært høyest i Norge, for all kollektivtransport.

De rikeste kjøpte hver femte elbil

Tidelen av husholdningene med høyest inntekt kjøpte 21 prosent av nye elbiler i 2020. Samtidig kjøpte husholdninger under gjennomsnittlig inntekt til sammen 23 prosent av nye elbiler, og elbiler er nå mer populært enn fossilbiler også i husholdninger med lav inntekt.

Vatn- og grunnforureining frå samferdsel

Bruken av forureinande kjemikaliar til avising av fly gjekk ned med 58 prosent i koronaåret 2020 samanlikna med 2019. Det har vert noko auke i bruken av plantevernmiddel langs jernbaner i 2020, medan bruken av plantevernmiddel ved veg har gått betrakteleg ned. Kjemikaliane blir brukt for å gjere samferdsel i Norge trygt, men desse fører også til forureining i naturen.

Mer godstransport med norske lastebiler

Norske lastebiler utgjorde 5,8 milliarder tonnkilometer i Norge og utlandet i 2. kvartal 2021. Det var en økning på 9,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. 90 prosent av transportarbeidet ble utført i Norge.

Personbilbestandens utvikling og regionale fordeling

Tallene det siste tiåret viser en stor vekst i antall registrerte personbiler for Oslo fylke sammenlignet med resten av landet. Dette resultatet kan langt på vei forklares av at leasede biler landet rundt er registrert med eier i hovedstaden.

Avfall frå samferdsel

Korona-året 2020 har ført til store endringar i avfall generert frå samferdsel. På flyplassar er avfallsmengda halvert, og på skip har den gått ned med 38 prosent. Det har derimot vore ein auke i andre type avfall. Mengda innsamla blybatteri gjekk opp med 20 prosent i 2020, og fleire dekk har blitt kasserte enn nokon gong.

Mindre kjøring med utenlandske lastebiler

Utenlandske lastebilers transport i Norge var lavere i 2020 enn året før. Utlendingenes andel av transporten til, fra og i Norge gikk også ned fra 2019 til 2020.

Mindre persontransport

Den samlede persontransporten innenlands falt med 14 prosent fra 2019 til 2020. Nedgangen var sterkest for bane-, luft og sjøtransport.

Halve godstransporten på veg

Godstransport i EU-landa auka med 40 prosent frå 1995 til 2018 målt i tonnkilometer. I heile perioden utgjorde lastebilar rundt halvparten av godstransporten.

Flere kollektivreiser i 2. kvartal

Kollektivtransporten hadde nærmere 8 millioner flere passasjerer i 2. kvartal 2021, en økning på 8 prosent fra forrige kvartal. Kollektivtransporten er fortsatt på et mye lavere nivå enn før det ble innført koronatiltak.

Fra fossil til fornybar energibruk i transport

I nasjonal transportplan er det en målsetning at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, det vil si enten bruke elektrisitet eller hydrogen. Bybussene kan også bruke biogass. Det er også ambisiøse mål for nye langdistansebusser og lastebiler fra 2030, om at henholdsvis 75 og 50 prosent av disse er nullutslippskjøretøy. Men for bare 15 år siden var nesten all transport basert på fossile brensel.

Mer godstransport med lastebil

Transportarbeidet norskregistrerte lastebiler utførte i Norge og utlandet i 1. kvartal 2021 økte med 10,9 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2020. I samme periode gikk transportert godsmengde opp 10,2 prosent.

En tredjedel færre kollektivreiser

Kollektivtransporten hadde nærmere 52 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2021, en nedgang på 35 prosent fra samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig koronatiltak.

19 elbiler per ladepunkt

Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 19 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt.

Togreiser nesten halvert i 2020

I 2020 reiste knapt 43 millioner passasjerer med tog i Norge. Det er nesten halvparten så mange reisende som i 2019. Samtidig ble det fraktet 37 millioner tonn på norsk jernbane, en økning på 7 prosent fra 2019.

31 prosent mindre drosjekjøring

Drosjene kjørte i alt 195 millioner kilometer med passasjerer i 2020. Det var en nedgang på 30,7 prosent fra 2019.

Historisk få omkom i trafikken i 2020

I 2020 mistet 93 personer livet på norske veier. Det var 15 færre omkomne enn i 2019, og for første gang siden 1947 omkom under 100 personer på et år.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet landtransport.

faktasider