Drosjetransport

Oppdatert: 30. mai 2023

Neste oppdatering: 30. mai 2024

Endring i strekning kjørt med passasjer
Endring i strekning kjørt med passasjer
2021 - 2022
22,9
%
Drosjetransport
Drosjetransport
20212022Endring i prosent
2021 - 2022
Transportaktivitet
Omsetning (mill. kr)6 9188 79627,1
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km)408 189510 52225,1
Km kjørt i næring med passasjer (1000 km)221 803272 49422,9
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent)54,353,4-1,7
Pris per kilometer med passasjer (kr/km)31,1932,283,5
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser årlige tall for drosjetransport. Tallene omfatter omsetning, totale kilometer kjørt, kilometer kjørt med passasjerer og pris per kilometer.

Sist oppdatert: 30. august 2023

Statistisk enhet / måle enhet: Enheten det skal samles statistikk om. Drosjeløyvet er statistisk enhet i denne undersøkelsen.

Drosjeløyve: Defineres som retten og plikten til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for opptil åtte personer i tillegg til sjåføren (personbil). I særlig tilfelle kan en gi drosjeløyve for motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser i tillegg til sjåfør.

Omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift.

Elektronisk omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift betalt via debetkort eller kredittkort.

Kontant omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift betalt kontant.

Kilometer kjørt i næring i alt: Totale, både betalte og ikke betalte, kilometer i alt.

Kilometer kjørt i næring med passasjer: Antall kilometer med passasjer.

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 2.

Navn: Drosjetransport.
Emne: Transport og reiseliv.

30. mai 2024

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk.

Fylke.

Årlig. Publiseres i løpet av 2. kvartal påfølgende år.

Ikke relevant.

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi nøkkeltall om drosjenæringen som kan være til nytte både for næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Statistikken er f.o.m. 2014 basert på data allerede innsamlet av Skatteetaten. Skatteetaten samler årlig via drosjesentraler inn opplysninger fra foretak med ett eller flere løyver til å kjøre drosje. Denne informasjonen brukes til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB avsluttet i 2015 egen datafangst og gikk over til å gjenbruke Skatteetatens opplysninger til statistikkformål.

Statistikken benyttes av næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Ikke relevant.

Undersøkelsen er en tilnærmet fulltellingsundersøkelse av foretak som har blitt tildelt et løyve til å drive drosjetransport. Annen statistikk om næringsundergruppen 49.320, drosjebiltransport i Standard for næringsgruppering 2007 (SN 2007), for eksempel strukturstatistikk og omsetningsstatistikk, vil også inkludere foretak uten løyve for drosjetransport. Den statistiske enheten er drosjeløyver som er i drift i løpet av året.

Fulltelling basert på Skatteetatens skjema RF-1301.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Det blir foretatt enkle logiske tester av datamaterialet. Datamaterialet fra Skatteetatens fulltelling blir deretter aggregert til fylkesnivå.

Ikke relevant.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Denne statistikken går tilbake til 2014 og det er benyttet samme beregningsmetode for hele perioden. Statistikken erstatter en tidligere kvartalsstatistikk basert på data SSB selv hentet inn fra drosjesentraler i perioden 2007-2015. Variablene omsetning, kilometer kjørt i næring i alt og kilometer kjørt i næring med passasjer er sammenlignbare med den tidligere kvartalsvise undersøkelsen.

Feil i grunnlagsdata kan forekomme ved misforståelse av begrep eller feil i beregningen av data for oppgavegivere som ikke har egnet fagsystem. Svarprosenten på undersøkelsen er nær 100 prosent. Enhetsfrafallet er lite på grunn av at Skatteetaten bruker ligningsloven § 5-5 nr. 7, jf. § 5-12 nr. 1, og forskrift 17. september 2013 nr. 1092 § 5-5-60 til § 5-5-65. Partielt frafall er ubetydelig av tilsvarende årsak.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Ikke relevant.

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Kontakt