Drosjetransport

Oppdatert: 3. juni 2022

Neste oppdatering: 30. mai 2023

Endring i strekning kjørt med passasjer
Endring i strekning kjørt med passasjer
2020 - 2021
13,7
%

Om statistikken

Statistikken viser årlige tall for drosjetransport. Tallene omfatter omsetning, totale kilometer kjørt, kilometer kjørt med passasjerer og pris per kilometer.

Statistisk enhet / måle enhet: Enheten det skal samles statistikk om. Drosjeløyvet er statistisk enhet i denne undersøkelsen.

Drosjeløyve: Defineres som retten og plikten til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for opptil åtte personer i tillegg til sjåføren (personbil). I særlig tilfelle kan en gi drosjeløyve for motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser i tillegg til sjåfør.

Omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift.

Elektronisk omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift betalt via debetkort eller kredittkort.

Kontant omsetning: Omsetning/inntekter eksklusiv merverdiavgift betalt kontant.

Kilometer kjørt i næring i alt: Totale, både betalte og ikke betalte, kilometer i alt.

Kilometer kjørt i næring med passasjer: Antall kilometer med passasjer.

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 2.

Navn: Drosjetransport.
Emne: Transport og reiseliv.

30. mai 2023

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk.

Fylke.

Årlig. Publiseres i løpet av 2. kvartal påfølgende år.

Ikke relevant.

Mikrodata blir lagret som flate filer.

Formålet med statistikken er å gi nøkkeltall om drosjenæringen som kan være til nytte både for næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Statistikken er f.o.m. 2014 basert på data allerede innsamlet av Skatteetaten. Skatteetaten samler årlig via drosjesentraler inn opplysninger fra foretak med ett eller flere løyver til å kjøre drosje. Denne informasjonen brukes til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB avsluttet i 2015 egen datafangst og gikk over til å gjenbruke Skatteetatens opplysninger til statistikkformål.

Statistikken benyttes av næringen selv, offentlige myndigheter og bransjeorganisasjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Ikke relevant.

Undersøkelsen er en tilnærmet fulltellingsundersøkelse av foretak som har blitt tildelt et løyve til å drive drosjetransport. Annen statistikk om næringsundergruppen 49.320, drosjebiltransport i Standard for næringsgruppering 2007 (SN 2007), for eksempel strukturstatistikk og omsetningsstatistikk, vil også inkludere foretak uten løyve for drosjetransport. Den statistiske enheten er drosjeløyver som er i drift i løpet av året.

Fulltelling basert på Skatteetatens skjema RF-1301.

Datamaterialet fra Skatteetatens fulltelling blir aggregert til fylkesnivå.

Ikke relevant.

Bruk av innsamlede data fra oppgavegivere skjer i samsvar med krav i Statistikkloven.

Denne statistikken går tilbake til 2014 og det er benyttet samme beregningsmetode for hele perioden. Statistikken erstatter en tidligere kvartalsstatistikk basert på data SSB selv hentet inn fra drosjesentraler i perioden 2007-2015. Variablene omsetning, kilometer kjørt i næring i alt og kilometer kjørt i næring med passasjer er sammenlignbare med den tidligere kvartalsvise undersøkelsen.

Feil i grunnlagsdata kan forekomme ved misforståelse av begrep eller feil i beregningen av data for oppgavegivere som ikke har egnet fagsystem. Svarprosenten på undersøkelsen er nær 100 prosent. Enhetsfrafallet er lite på grunn av at Skatteetaten bruker ligningsloven § 5-5 nr. 7, jf. § 5-12 nr. 1, og forskrift 17. september 2013 nr. 1092 § 5-5-60 til § 5-5-65. Partielt frafall er ubetydelig av tilsvarende årsak.

Enkle logiske tester av datamaterialet.

Ikke relevant.

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Kontakt

Jan Sebastian Rothe

jan.rothe@ssb.no

91 31 99 06