173357_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sv_statres/aar
173357
Statens riksveiutgifter økte kraftig i 2013
statistikk
2014-09-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sv_statres, Statens vegvesen - StatRes (opphørt), riksveier, fartsgrenser, sykkelveier, gangveier, tunneller, rasutsatte strekninger, midtrekkverk, bilbeltebruk, støyplager, miljøindikatorer, transportytelserLandtransport, Transport og reiseliv
true
StatRes viser hvor mye ressurser staten bruker på veier og veitrafikk. Les bl.a. om investeringer i firefelts vei, sykkelstier og bruk av bilbelte og trafikkutslipp

Statens vegvesen - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikkene Innenlandske transportytelser, Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner og Byggekostnadsindeks for veganlegg,  samt på websidene til Statens vegvesen.

Innhold

Publisert:

Statens riksveiutgifter økte kraftig i 2013

Statens vegvesens totale utgifter til riksveiformål var på 33,2 milliarder kroner i 2013. Dette er hele 27 prosent mer enn i 2012. Tilsvarende vekst fra 2011 til 2012 var 19 prosent.

Statens vegvesen - StatRes1
201120122013Prosent
2013 - 2012
1Fra 2010 er om lag 17 000 km vei omklassifisert fra riks- til fylkesvei. Med et fåtall unntak, er tallene fra og med 2010 derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)11 20312 48616 15229,4
Investeringer (mill. kr)9 71912 22415 71428,6
Overføringer (mill. kr)1 0071 4401 298-9,9
Totale utgifter (mill. kr)21 92926 15033 16426,8
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)5 9006 1856 5315,6
Aktiviteter og tjenester
Antall km riksveg i alt10 44710 54010 446-0,9
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere5,05,05,00,0
Antall førerkortutstedelser456 000364 564378 7353,9
Resultater
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn99,899,8100,00,2
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år131911-44,7
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år31,228,521,2-25,6
Antall drepte i vegtrafikkulykker16814518729,0
Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn)10 06610 10410 074-0,3
Figur 1. Totale utgifter

Både investeringene på riksveinettet og Statens vegvesens egenproduksjon økte med om lag 29 prosent fra 2012. Også omfanget av de to utgiftspostene var nesten identisk. Mens egenproduksjonen utgjorde 16,2 milliarder kroner, ble det investert for 15,7 milliarder i norske riksveier i 2013. Lønnskostnadene er betydelige og stod for en andel av egenproduksjonen på 29,2 prosent, som utgjør 4,7 milliarder kroner. Dette innebærer en vekst på 10 prosent fra 2012.

Vekst i trafikksikkerhetsfremmende tiltak …

Nesten 42 kilometer gang- og sykkelvei ble tilrettelagt langs riksveinettet i 2013. Dette er om lag 5 kilometer mer enn i både 2011 og 2012. Fra og med 2010 er det tilrettelagt til sammen 155 kilometer gang- og sykkelvei langs riksveiene.

Antall kilometer riksvei med dårlig eller svært dårlig dekke ble redusert fra om lag 2 890 i 2012 til noe over 2 700 kilometer i 2013. Drøyt 54 kilometer ny riksvei, som ble åpnet for trafikk i 2013, bidro til dette. Det er fortsatt 26,1 prosent av riksveinettet som er klassifisert som dårlig eller svært dårlig.

For å oppnå Regjeringens målsetting om færre drepte og skadde i veitrafikkulykker er også trafikkseparerende tiltak for å begrense tallet på utforkjøring- og møteulykker viktige. Drøyt 10 kilometer med firefelts riksvei ble åpnet for trafikk i 2013. Dette er på samme nivå som året før, men bare drøyt halvparten av antall kilometer firefelts riksvei som ble åpnet for trafikk i 2011. Utover dette ble det bygd 21 kilometer midtrekkverk langs to- og trefelts riksveier i 2013. Også dette var mindre enn de to foregående årene, men her er veibredden en begrensende faktor for videre utbygging. Til gjengjeld ble antall kilometer med forsterket midtoppmerking (rumlefelt) fordoblet i 2013 sammenlignet med de to foregående årene. Nesten 150 kilometer riksvei fikk slik merking i 2013.

… og færre drepte og hardt skadde i veitrafikken over tid

Etter et historisk lite antall drepte og hardt skadde i veitrafikkulykker i 2012 økte antallet med 46 personer, til 890 alvorlig skadde og omkomne i 2013. Bortsett fra 2012 og 2011 må en helt tilbake til 1947 for å finne færre drepte og hardt skadde i trafikken. I treårsperioden 2011-2013 omkom i gjennomsnitt 167 personer i veitrafikkulykker, mens 694 ble hardt skadd. Dette er en reduksjon på henholdsvis 26 og 14 prosent sammenlignet med perioden 2008-2010.

Flere bruker bilbelte

Det ble gjennomført noe over 1 million bilbeltekontroller i 2013. Dette er samme omfang som i hvert av årene 2010-2012, men 60 prosent flere enn gjennomsnittet for årene 2007-2009. Andelen som bruker bilbelte, har økt gradvis de senere årene, særlig innenfor tettbygde strøk hvor 94,4 prosent av de kontrollerte brukte bilbelte i 2013. I mer spredtbygde strøk var andelen 95,6 prosent. Dette er en vekst i bruken av bilbelte på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng fra 2007.

Veitrafikken slipper ut en femtedel av klimagassene og nitrogenoksidene (NOX)

Mens de totale nasjonale utslippene av klimagasser er redusert med om lag 6 prosent i perioden 2007-2013, er utslippene av klimagasser fra veitrafikken gått ubetydelig ned, 1,1 prosents reduksjon. Veitrafikkens andel av totale utslipp av disse gassene økte med 1 prosentpoeng til 19 prosent i perioden og utgjorde 10,1 millioner tonn i 2013 – alt er målt i CO2-ekvivalenter . NOX-utslippene fra veitrafikken var på 35 400 tonn i 2013. Dette utgjør en nedgang på 2,5 prosent fra 2012 og 27 prosent sammenlignet med 2007. De samlede NOX-utslippene ble til sammenligning redusert med 19,5 prosent i perioden 2007-2013.