Skatt for personer

Til toppen

05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 2003 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Toppskattegrunnlag , Bruttoinntekt , Personinntekt lønn ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.

hovedpost fra ligninga

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.

statistikkvariabel

Næringsdrivende

Næringsdrivande er definert som alle personar med næringsinntekt, underskot frå næringinntekt og/eller berekna personinntekt frå næringsverksemd, uavhengig av storleiken på beløpet.